Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0110-C0001
Номер на проект: 13-22-113
Наименование: Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан.
Дейности: Дейност 1:Сформиране на екипа и управление на проекта В екипа на проекта е предвидено ангажирането на следните лица: ръководител, счетоводител, координатор и юрист. Ръководителят отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта. Контролира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Отговаря за финансовото управление по изпълнението на проекта. Организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта, като делегира отговорности на членовете на екипа за реализиране на съотвените дейности. Отговаря за популяризиране на резултатите на всеки етап от изпълнението на проекта. Счетоводителят създава организация на счетоводния процес при осъществяване на дейностите по проекта, която да осигури навременно и точно осчетоводяване на документите, съставяне на месечните и финални отчети. Координаторът организира и подпомага изпълнението на проекта .Организира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Изисква, приема и анализира информация за изпълнението на проекта .Своевременно докладва на ръководителя на проекта за всички дейности и действия, необходими за вземане на решения с цел успешна реализация на проекта. Юристът ще оказва експертна помощ по разработването на тръжните документации по Закона за обществените поръчки и всички други нормативни актове, имащи отношение към настоящия проект. Ще разрешава възникнали юридически казуси по реализацията на проекта и ще отговаря за прозрачното и навременно провеждане на процедурите за избор на изпълнител. Юристът ще бъде ангажиран 40 часа за подготовката на тръжните документации.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури: 1. Тръжна процедура, съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и за провеждане на обученията на представители на целевата група 2. Тръжна процедура за избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”, съгласно ЗОП; 3. Тръжна процедура за избор на изпълнител дейности, свързани с настаняване, кафе- паузи, наем на зала, наем на техника и транспорт и др., съгласно ЗОП.
Дейност 3:Дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Тутракан ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: Осъществяване на 2бр. пресконференции /1бр. – непосредствено след старта на проекта и 1бр. в края на периода на изпълнение на проекта/. Двете пресконференции ще бъдат осъществени с цел да се информирана широката общественост за стартиране и респективно финализиране на проекта и предвидените за изпълнение дейности. Осъществяването на тези кампании ще доведе до постигане на засилен интерес от страна на служителите и ще бъде осигурена публичност за ролята и позицията на ЕС в процеса на финансиране на проекта, съобразно специфичните изисквания на донора. С цел постигане на достатъчна визуализация ще бъдат изготвени и разпространени информационни брошури, чаши и банери. За допринасяне на максимален ефект от постигнатите положителни резултати, ще бъдат изготвени спомагателни материали за участниците в предвидените обучения; При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от Възложителя, в пълно съответствие с изискванията на ЗОП.
Дейност 4: Обучения на целевата група за повишаване квалификацията и компетентностите на служителите от Общинска администрация Тутракан. 4.1 Обучение№1 „Развитие и усъвършенстване на личната ефективност” Обученията от направление развитие и усъвършенстване на личната ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки, че всяко обучение има своя собствена насоченост, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат от позицията на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса, защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по- широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения,свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. 4.2 Обучение №2 „Ефективно управление на служителите в администрацията, чрез планиране и организиране на работата” Обученията от направление Ефективно управление са създадени, за да усъвършенстват опита на служителите, свързани с планирането и организиране работата на служителите, както и повишаване личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните програми в направление Ефективно управление е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 14 участника. Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Тутракан – кмет, кметски наместници, , секретар на общината, директор дирекции и началник отдели. 4.3 Обучение №3 „Адаптивност на служителите при работа с уязвими групи” Съществува двустранно затруднение при взаимодействие на общинските служители с определени групи граждани със специфични трудности в публичното общуване (неграмотни или малограмотни граждани; граждани, които не притежават достатъчно правни познания; граждани с различна степен на моторни инвалидизации). Обучението ще допринесе за по-добро взаимодийствие между служителите и потребителите на услугите, както по отношение на административно обслужване, така също и като и създаване на доверителни отношения. Обучителната програма ще спомогне на служителите в Община Тутракан при работата им с уязвими групи, ще им помогне да се избегне възможността от възникване на индиректна дискриминация, породена от погрешно разбиране на основни социални интеграционни проблеми. Основната ориентация на обучението е даване на възможност на служителите в администрацията да изпълняват по – добре задълженията си и да общуват по -ефективно и по-свободно с малцинствени групи и с хора в неравностойно положение. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. 4.4 Обучение №4 „Делова комуникация и етикет” Обучението е включено в каталога на ИПА за 2013г. Обучението включва всички форми на писмена комуникация, изпращана или получавана при определени взаимоотношения, включително писма, документи, електронна поща ,телеграми. Предмет на обучението по деловата кореспонденция и етикет са и различни модели на делови текстове, свързани с официално-деловото общуване и цели да изгради умения за писане на делови послания. Свързаните с деловата кореспонденция задачи се отнасят до знания за специализираната документация в сферите на обществения живот; познаване на основните принципи, стандарти и реквизити при проектиране на делови документи от различни документационни системи; моделиране на делови текстове в различни комуникационни ситуации; овладяване на деловия език като специфичен регистър на езика; усвояване на знаците на деловия речев етикет;контрол на аргументативната, стилистичната,правописната и пунктуационната компетентност при създаването на делови текстове. Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни и ще обхване общо 14 човека.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум "Обучителни инициативи"ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 530 BGN
Общ бюджет: 86 478 BGN
БФП: 86 478 BGN
Общо изплатени средства: 86 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 805 BGN
2015 19 673 BGN
86 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 784 BGN
2015 16 722 BGN
73 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 021 BGN
2015 2 951 BGN
12 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията
Индикатор 6 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 7 (Д) Изработени брошури, чаши и банери
Индикатор 8 (Д) Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 9 (Д) Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 10 (Д) Д1: проведени срещи на екипа по проекта;
Индикатор 11 (Д) Д2: Изготвени тръжни документации
Индикатор 12 (Д) Д2: тръжни процедури
Индикатор 13 (Д) Д2: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 14 (Д) Д3: Информационни брошури
Индикатор 15 (Д) Д3: Публикации
Индикатор 16 (Д) Д3: Пресконференции
Индикатор 17 (Д) Д3: Чаши
Индикатор 18 (Д) Д3: Банери
Индикатор 19 (Д) Д4: проведени обучения
Индикатор 20 (Д) Д4: обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз