Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0055-C0001
Номер на проект: 13-22-56
Наименование: Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от община Аврен
Дейности: Дейност 1: Администриране и управление на проекта. Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител и счетоводител. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането, до приключването на проекта. Предвидени са и разходи за изготвяне на документация за тръжни процедури, съгласно изискванията на ЗОП при избор на изпълнител за осъществяване на обученията извън каталога на ИПА.
Дейност 2: Провеждане на обучения за служители от общинска администрация Аврен. 2.1 Обучения по каталога на ИПА за 2013г. Провеждане на обучения от група „Управления на човешките ресурси”, както следва: 2.1.1 Обучение на тема „Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси“ (ЧР-6) – за 2-ма служители; Провеждане на обучения от група „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията”, както следва: 2.1.2 Обучение на тема "Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща)" (ПР-1) – за 5-ма служители; 2.1.3 Обучение на тема "Административна стилистика" (ПР-4) – за 10 служители; 2.1.4 Обучение на тема: "Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации" (ПР-19) – за 5 служители; Провеждане на обучения от група „Е-правителство: Изграждане и умения”, както следва: 2.1.5 Обучение на тема: "Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали)" (ИТО-9) – за 5 служители; 2.1.6 Обучение на тема: „Презентационни умения. MS PowerPoint /напреднали/“ (ИТО-24) – за 5 служители; 2.1.7 Обучение на тема: "Configuiring, managing and maintaining Windows Server 2008 (Basic course) (дистанционна форма)" (ИТО-29) – за 10 служители; 2.1.8 Обучение на тема: "Configuiring, managing and maintaining Windows Server 2008 (Advanced course) (дистанционна форма)" (ИТО-30) – за 2-ма служители; 2.2 Обучения по ключови компетентности извън каталога на ИПА. 2.2.1 Обучение на тема "Изграждане на практически умения за извършване на анализи за аргументиране и убеждаване" – за 20 служители; 2.2.2 Обучение на тема "Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи" – за 5 служители; 2.2.3 Обучение на тема "Стрес на работното място и техники за справяне със стреса" за служители - факторите предизвикващи стрес и техники за преодоляване на стреса" – за 10 служители; 2.2.4 Обучение на тема "Софтуер за работа със специализирани системи - кадастър, имоти, наеми, каса, електронно деловодство" – за 5 служители; 2.2.5 Обучение по текстообработка за напреднали – за 10 служители; 2.2.6 Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи – за 10 служители; 2.2.7 Обучение на тема „Компютърна грамотност” - Обучението ще включва следните модули: Windows, Word, Excel и Internet – за 10 служители; 2.2.8 Специализирано обучение за „Машинопис” – за 10 служители; 2.2.9 Специализирано обучение за „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика” – за 5 служители;
Дейност 3: Информация и публичност на проекта В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица мерки за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд. Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Предвидени са публикации в медии, с които да се популяризират ключови етапи на проекта. Също така ще бъдат разработени брошури, информиращи за дейностите и обученията, които се осъществяват чрез получената безвъзмездна помощ. Още от стартирането на проекта в сградата на общината на видимо място ще бъде поставен постоянен информационен банер, съгласно изискванията за визуализация на получената финансова подкрепа. Чрез наличния сайт на общината ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рем-бранд" ЕООД
Беркут България ООД
ДИВЕЛОПМЕНТ ЗОУН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 216 BGN
Общ бюджет: 52 463 BGN
БФП: 52 463 BGN
Общо изплатени средства: 52 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 463 BGN
2015 0 BGN
52 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 594 BGN
2015 0 BGN
44 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 869 BGN
2015 0 BGN
7 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Дейност 1: 1 сертифициран проект
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: 3 доклада за прогреса на проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: 3 финансови отчета
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: 35 служителя участвали в 128 обучения
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: 128 сертификата
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Рекламен банер
Индикатор 8 (Д) Дейност 3: Публикации в пресата
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз