Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0022-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-30
Наименование: Нов дом
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ и ЗЖ
Дейности: 1. Организация и управление на дейностите по проекта Със заповед на Кмета на община Видин се определя екип за управление и изпълнение на проекта. Екипът ще се състои от ръководител, координатор, технически сътрудник, счетоводител и юрист. Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща на екипа по проекта с основни поддейности: разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; разработване на времеви график за работа по проекта; изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта; разработване на стратегия за популяризиране на проекта. Екипът организира дейностите по проекта, осигурява техническото им обезпечаване и следи за точното им изпълнение. Екипът пряко се ангажира с организирането и провеждането на тръжни процедури. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени тръжни документации за провеждане на следните тръжни процедури: - избор на изпълнител за осъществяване на мерки по информиране и публичност и сключване на договор; - избор на доставчик на работно облекло и обувки; - избор на фирма, извършваща специализиран транспорт за хора с увреждания; - избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи - избор на лицензирана фирма за извършване на транспортни услуги Тръжната документация и договорите ще бъдат изработени от юриста по проекта. В бюджета на проекта са включени разходи за пътни на ръководителя и координатора за посещения на специализираните институции в с. Гомотарци и гр. Кула.
2. Информиране и публичност Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Тя ще се реализира по време на цялата продължителност на проекта, с цел широко популяризиране на обществеността относно осъществяваните дейности и финансовия принос на ЕСФ. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Предвидени са две пресконференции – начална и заключителна. В началото проектът ще бъде официално представен пред местните медии на пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на социалните институции, НПО-та, работещи с деца и младежи в неравностойно положение. На тази пресконференция ще бъде представен екипа за реализация на проекта, целите, дейностите и очакваните резултати от неговото изпълнение. В рамките на проекта се предвижда изготвянето на следните информационни материали: - брошури – 1 000 броя; - банер – 1 брой; - информационни табели – 3 броя / ще бъдат поставени на сградите на 2 ЦНСТ и 1 ЗЖ/; За по-широко обществено информиране се предвиждат и 3 прессъобщения – 1 в началото на проектните дейности, 1 при настаняването на децата и 1 при финализиране на проекта. Предвижда се и заснемането и излъчването на два видеоматериала. Реалното стартиране на услугите ще бъде официално открито. Успешната реализация на проекта ще завърши с пресконференция, на която ще се оповестят постигнатите резултати. Те ще бъдат отразени и в рекламни брошури. За реализиране на настоящата дейност ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП. В план-графика за реализиране на тази дейност е предвидена и подготовка за изпълнението й, която ще се състои в провеждането на тръжна процедура за изработване на рекламните материали.
3. Подбор на персонал за социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ; сключване на трудови договори Подборът на персонала за 2 ЦНСТ и 1 ЗЖ ще се извърши съгласно разработена и утвърдена процедура за избор на персонал, в която ще бъдат ясно дефинирани длъжностите и минималните изисквания за заемането им. Персоналът е определен съгласно изискванията на Методиката за определяне на длъжностите в специализираните институции и социалните услуги в общността. Предвид възрастта на децата, степента на увреждане и необходимостта от 24-часова грижа за 2 ЦНСТ с капацитет 28 настанени лица ще бъдат обявени следните длъжности: - Ръководител – 2 - Социален работник – 2 - Детегледач – 12 - Възпитател - 4 - Медицинска сестра – 2 - Кинезитерапевт - 1 - Хигиенист – 2 - Шофьор – 1 За 1 ЗЖ жилище определеният персонал включва: - Управител – 1 - Социален работник – 1 - Трудотерапевт – 3 Подборът на персонала ще бъде извършен чрез конкурс по документи и интервю. За разгласяване възможността за кандидатстване работните места ще бъдат обявени в Дирекция „Бюро по труда”, в сайта на община Видин и в местната преса. Със заповед на Кмета на общината ще бъде определена комисия по подбора на персонала на ЦНСТ и ЗЖ. Подборът ще се извърши чрез интервю, което ще има за цел да се установят най-подходящите лица за заемане на определените длъжности. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор два месеца преди реалното стартиране на социалните услуги. Персоналът ще бъде пряко ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на децата в социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ. В бюджета на проекта са предвидени разходи за трудова медицина на наетия персонал и закупуване на работно облекло и обувки.
4. Подготовка за преместване на децата/младежите и адаптационни дейности Настоящата дейност ще протече по най-щадящ за децата/младежите начин. Предвиждат се запознанства на бъдещите обитатели на новите домове с персонала на ЦНСТ и ЗЖ, които ще протекат поетапно в рамките на 2 месеца. За целта ще бъдат наети 3 психолог-консултанти по предварително зададени критерии, който ще бъде ангажиран с подготовката на децата/младежите за извеждането им от институциите. С тях ще бъдат сключени граждански договори за 2 месец. Задачата им ще се състои в изготвяне на индивидуални планове за преместване на децата/младежите, определени за извеждане от специализираните институции и които ще бъдат настанени в новите социални услуги в град Видин. Пътуванията и срещите ще протекат по предварително изготвен план. В зависимост от нагласите и настроенията на дацата/младежите с тях ще бъде провеждана групова или индивидуална работа. За целта наетият персонал ще пътува до специализираните институции, в които се отглеждат децата/младежите. По време на срещите екипът и децата взаимно ще се опознават. При всяка среща ще присъства психолог-консултант, който при нужда ще подпомага преодоляването на критични ситуации. За помощ при запознанствата ще бъде привлечен и персонала на институциите, от които ще бъдат изведени децата/младежите. Това ще се прави с цел присъствието на познати и близки лица от обкръжението. Във връзка с предстоящото преместване на децата/младежите персоналът на ЦНСТ и ЗЖ ще участва в хигиенизирането на новите жилища. Транспортирането на персонала до специализираните институции ще се извършва от лицензирана фирма, избрана по реда на ЗОП. В бюджета на проекта са заложени разходи, които са свързани с командироване на новонаетия персонал до функциониращи ЦНСТ и ЗЖ на територията на Р България. Посещенията ще са в рамките на 3 дена с цел обмен на добри практики.
5. Преместване на децата/младежите в новите социални услуги Настоящата дейност ще бъде извършена поетапно за всеки от потребителите на новите социални услуги. Това се прави с цел успешна адаптация към новите условия на живот. Преместването ще се извърши по предварително изготвен график от психолог-консултанта съвместно с ръководителите на ЦНСТ и управителя на ЗЖ. Графикът ще бъде съобразен с конкретните физически и психологични особености на всеки отделен индивид от целевата група. За целта ще бъде нает специализиран транспорт с придружаващ лекар, необходим за транспортиране на децата/младежите от институцията до новия им дом. Децата ще бъдат придружавани от новонаетия персонал, а при необходимост и от познатите им лица в институцията, от която се извеждат. За да добият усещането за уют и грижи в новите си домове на всички деца ще бъдат подарени персонални подаръци, които те да възприемат като първите си лични вещи в новия дом.
6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) При изпълнение на тази дейност ще бъдат разкрити два центъра за настаняване от семеен тип. Общият капацитет на децата в него е 28. В 2 ЦНСТ ще бъде нает следния персонал: - Ръководител – 2 - Социален работник – 2 - Възпитател – 4 - Детегледач -12 - Медицинска сестра – 2 - Кинезитерапевт – 1 - Хигиенист – 2 - Шофьор – 1 Начинът за управление е избран съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. Тази услуга ще даде възможност на децата, изведени от специализираните институции, да живеят в среда, близка до семейната. За тях ще се полагат денонощни грижи, които включват: - осигуряване на безопасна и сигурна среда за живот; - задоволяване на основни жизнени потребности от храна, подслон, сигурност и развитие; - осигурено равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училище, детска градина, обществени културни институции и др.; - осигурен гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; - организиране на занимания в свободното време в зависимост от индивидулните потребности и възможности на всяко дете; - осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване , необходими за постигане на максимлна степен на самообслужване на децата с увреждания; - предоставяне на набор от услуги за изграждане на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и др.; - отпразнуване на лични празници; - осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биолгичните родители; - осъществяване на взаимодействие при осъществяване на контакти с приятели, съученици и др. При предоставяне на услугата ЦНСТ основополагаща ще е грижата за физическото и емоционално развитие на ползвателите, тяхната неприкосновеност и безопасност. Усилията на персонала ще бъдат насочени към успушната адаптация на децата в новата за тях среда чрез планиране на индивидуален подход към всеки отделен индивид.
7. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище При изпълнение на дейността ще бъде разкрито 1 защитено жилище за младежи с увреждания с капацитет 8 лица. В Защитеното жилище ще бъде нает следния персонал: - Управител – 1 - Социален работник – 2 - Трудотерапевт – 3 Начинът за управление е избран съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЗЖ. Услугата ще бъде основана на социална работа, ориентирана към удовлетворяване на потребностите на обитателите на защитеното жилище чрез индивидуален подход. С помощта на персонала ще бъде създадена среда, близка до семейната, в която всеки да води пълноценен и максимално самостоятелен живот. Защитеното жилище ще осигурява потребностите от храна, подслон, трудотерапия, нормални взаимоотношения, зачитане на личното достойнство на отделния индивид. Потребителите на услугата ЗЖ ще бъдат стимулирани към самостоятелност, съобразно индивидуалните им способности. Всички лица ще имат равен достъп до медицински, социални и др. вид услуги. Животът им в среда, близка до семейната, ще насърчава и гарантира тяхната социална интеграция. В рамките на услугата, младежите ще получават възможност за водене на нормален живот, в който ще се редуват различни дейности като домакински, свободно време, обучение, пътувания и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 328 BGN
Общ бюджет: 172 736 BGN
БФП: 172 736 BGN
Общо изплатени средства: 172 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 266 BGN
2015 114 470 BGN
172 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 526 BGN
2015 97 300 BGN
146 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 740 BGN
2015 17 171 BGN
25 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз