Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0018-C0001
Номер на проект: 13-22-19
Наименование: Kомпетентна администрация на община Aйтос за по-качествено административно обслужване
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Айтос за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност. 1. Обучения на служителите от община Айтос Участие на служители на община Айтос в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация /ИПА/ - Връзки с общественността – код ИПА – ЕФ – 3, 5 служителя - Делова комуникация и етикет, код ИПА – ЕФ-6, 10 служителя - Презентационни умения MS POWER POINT (за напреднали) –код ИПА – ИТО-24, 10 служителя - Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията код ИПА (ЕФ-2) - 25 служителя - Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации, код ИПА (ПР-19)- 12 служителя. Участие на служители на община Айтос в обучения за подобряване на ключови компетентности и специфични знания - Работа със софтуерни продукти- AutoCAD за напреднали – 3 служителя; - Обучение в област строителство, включващо законодателство, управление на строителни дейности – 7 служителя; - Обучение по Актуване, деактуване, заверки на обстоятелствени проверки за имоти общинска собственост – нормативна уредба, практическо приложение – 9 служителя; - Обучение по екипна ефективност – 50 служители (2 обучения за 25 служителя)
Дейност 2 Управление на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще е формиран на ниво община. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител. Екипът ще се състои от общински служители с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Предвижда се също ежемесечно провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица. В рамките на дейността ще бъдат проведени и процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. За целта ще бъде нает консултант, който да изготви тръжна документация за Дейност 1 и Дейност 3.
Дейност 3 Информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса на Европейската общност. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране на две пресконференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта - Отпечатване на 100 брошури – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта - Публикации на интернет-страницата на община Айтос
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 786 BGN
Общ бюджет: 62 646 BGN
БФП: 62 646 BGN
Общо изплатени средства: 62 646 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 646 BGN
2015 0 BGN
62 646 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 249 BGN
2015 0 BGN
53 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 397 BGN
2015 0 BGN
9 397 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Създаден екип за управление на проекта
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени законосъобразни и целесъобразни процедури за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Осъществен вътрешен мониторинг на проекта
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Изпълнени дейности
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: публикации в интернет страницата на община Айтос


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз