Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0038-C0001
Номер на проект: 13-22-39
Наименование: Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Дряново
Дейности: Дейност 1. Обучения, проведени в Института по публична администрация 1.1 Връзки с обществеността /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3/. В обучението ще се включи един общински служител, работещ в областта на връзките с обществеността. Продължителността на обучението е 3 дни, 24 часа. 1.2 Стратегически мениджмънт в държавната администрация /сигнатура по Каталога за 2013 - УА–1/. В обучението ще се включи един общински служител на ръководна позиция. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 30 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа. 2.2 Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията В обучението ще се включат 40 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички служители предвид важността на тематиката за задържане на кадрите в общинска админстрация и насърчаване към ефективно изпълнение на задълженията. 3.3 Умения за работа с граждани със специфични потребности. В обучението ще бъдат включени 30 служители, от центъра за услуги и информация на гражданите кметове, кметски наместници и служители в кметствата, които осъществяват административното обслужване по населени места. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа.
Дейност 3. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработка на различни материали: банер /за поставяне при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове/; брошури с темите на обученията, предназначени за служители; заявки за регистрация за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения; папки със задължителните реквизити за публичност, които ще се използват за поставяне на материали от обучението; блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Химикали, флаш памети брандирани с логото на програмата
Дейност 4. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Екипът ще подготви план за действие и ще разпише конкретните ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнението, евентуални пропуски и начини за справяне с тях.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Кредо -3М ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 693 BGN
Общ бюджет: 81 275 BGN
БФП: 81 275 BGN
Общо изплатени средства: 81 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 275 BGN
2015 0 BGN
81 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 084 BGN
2015 0 BGN
69 084 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 191 BGN
2015 0 BGN
12 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Банер
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Изработени брошури
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Изработени заявки за регистрация
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Изработени папки
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Изработени блок-листи за писане от 20 листа
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Химикали
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Флаш памети с брандирани логата на програмата
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Проведени работни срещи
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 - Изготвени междинни технически доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз