Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0101-C0001
Номер на проект: 13-22-104
Наименование: „Компетентни служители – модерна администрация”
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в община Минерални бани, чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта.  Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ ръководител, счетоводител, експерт по провеждане на процедури за избор на подизпълнители и технически сътрудник.  Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта.  Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители.  Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 3. Обучение „Публичен имидж – елемент на доброто управление” (УА-6).  Провеждане на специализирано обучение „Публичен имидж – елемент на доброто управление” (УА-6), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган.  Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа.  Участници: 20 (кмет, 2 заместник-кметове, секретар, главен архитект, 11 кметове и наместници, 2 директори на дирекции, 2 началници на отдели)  Учебно съдържание: - Комуникационен мениджмънт – визия, стратегия и средства. - Медийна комуникация – принципи и приложения. - Комуникация с различни целеви групи. - Комуникация в кризисни ситуации. - Изграждане на персонален имидж.  Сертификат за завършено обучение: 20 броя
Дейност 4. Обучение „Организационно развитие. Управление на промяната” (УА-5).  Провеждане на специализирано обучение „Организационно развитие. Управление на промяната” (УА-5), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган.  Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа.  Участници: 30 (служители от общинска администрация).  Учебно съдържание: - Вътрешни и външни причини за възникване на промяната. Въздействие на промяната върху организацията и служителите. - Ключови фактори и стъпки за успешно управление на хора и процеси в условията на промяна. Техники за управление на промяната. - Комуникация и консултации в условията на промяна. Справяне със съпротивата на служителите и преодоляването и. Откритост и прозрачност. - Справяне със срокове, определяне на приоритети, бюджет на време, фактори за загуба на време, стандарти за управление на времето, делегиране на функции. - Принципи за управление на стреса. Техники за справяне със стреса на работното място.  Сертификат за завършено обучение: 30 броя
Дейност 5. Обучение „Английски език”, за служители от общинската администрация – нива А1, А2 и В1 съгласно Европейската езикова рамка”.  Провеждане на обучение „Английски език” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган.  Продължителност: 6 месеца, 300 учебни часа .  Участници: 30 (служители от различни нива на общинската администрация, имащи отношение към услуги за гражданите и бизнеса, партньорство с НПО, връзки с обществеността, комуникация с партньорски общини в чужбина и т.н.).  Учебно съдържание: - Ниво А1 – 2 месеца, 100 учебни часа. - Ниво А2 – 2 месеца, 100 учебни часа. - Ниво В1 – 2 месеца, 100 учебни часа.  Сертификат за завършено обучение: 30 броя
Дейност 6. Обучение „Дигитални компетенции – работа с текстообработващи програми, работа с електронни таблици, работа с бази данни, онлайн услуги и работа в мрежа”, за служители от общинската администрация, съгласно Европейската референтна рамка”.  Провеждане на обучение „Дигитални компетенции” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган.  Продължителност: 6 месеца, 200 учебни часа .  Участници: 30 (служители от различни нива на общинската администрация, имащи отношение към услуги за гражданите и бизнеса, партньорство с НПО, връзки с обществеността, комуникация с партньорски общини в чужбина и т.н.).  Учебно съдържание: - Модул 1 „Текстообработващи програми” – 1.5 месеца, 50 учебни часа. - Модул 2 „Работа с електронни таблици”– 1.5 месеца, 50 учебни часа. - Модул 3 „Работа с бази данни” – 1.5 месеца, 50 учебни часа. - Модул 4 „Онлайн услуги и работа в мрежа” – 1.5 месеца, 50 учебни часа.  Сертификат за завършено обучение: 30 броя
Дейност 7. Дейности за информация и публичност. Поддейност 7.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой. Поддейност 7.2. Информационни публикации в печатни медии при стартирането и приключването на проекта – 4 броя. Поддейност 7.3. Изготвяне на С тази дейност Община Минерални бани цели създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, информационна брошура – 3 вида х 1000 броя, публикации в печатни медии – 4 броя, изготвяне на информационни банери – 2 броя, провеждане на публични събития – 4 броя обсъждания с по 50 участници, изготвяне и разпространение на папки с материали и химикали – по 200 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО "НАУКА И ЗНАНИЕ"
"Мастило дизайн" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 590 BGN
Общ бюджет: 51 776 BGN
БФП: 51 776 BGN
Общо изплатени средства: 51 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 918 BGN
2015 37 858 BGN
51 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 830 BGN
2015 32 179 BGN
44 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 088 BGN
2015 5 679 BGN
7 766 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой отчети – междинен и финален
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: брой разработени тръжни документи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: брой проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: брой избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО и директното възлагане на обучения на ИПА/
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: брой подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО и директното възлагане на обучения на ИПА /
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: брой избрани изпълнители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: брой подписани договори
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: брой избрани изпълнители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: 1 брой подписани договори
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: брой проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 5:брой избрани изпълнители
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: брой подписани договори
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: брой проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: брой избрани изпълнители
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: брой подписани договори
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: брой проведени обучения
Индикатор 23 (Д) По дейност 7: брой табели
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: Изготвена, отпечатана и разпространена брошура
Индикатор 25 (Д) По дейност 7: Публикации в пресата
Индикатор 26 (Д) По дейност 7: Информационни банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз