Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.05-0001-C0001
Номер на проект: K13-15-1
Наименование: Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 20.08.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на публичния образ и прозрачността в работата на съдебната система и на Висшия съдебен съвет
Дейности: Дейност 7: Организиране и провеждане на Дни на отворените врати В рамките на тази дейност ще бъдат организирани Дни на отворените врати. Общо ще бъдат организирани 6 Дни на отворените врати - по един в петте апелативни района и 1 във ВСС. В дните на отворените врати по 3-ма представители от целевите групи ще представят информация и ще запознаят заинтересованите страни със структурата на организация и работата на институциите в съдебната система и ВСС. Участниците в дните на отворените врати ще имат възможност на място да видят и чуят как се осъществят дейността на институциите в структурата на съдебната система. По време на отворените врати ще бъдат разпространявани и информационните материали, които ще бъдат разработени, съгласно дейност 6 по настоящия проект. Фирмата, която ще бъде ангажирана да организира дните на отворените врати, съвместно с ВСС ще разработи програма за провеждането им. Целта е по време на Дните на отворените врати, участниците да получат максимално достъпна и разбираема информация за структурата на съдебната система, вкл. за ролята и функциите на ВСС.
Дейност 5: Организиране и провеждане на Национална конференция. В рамките на настоящата дейност ще бъде организирана и проведена еднодневна национална конференция, на която ще бъде представена Комуникационната стратегия на съдебната власт, приета от ВСС. По време на конференцията ще бъдат разяснени всички аспекти на разработената Комуникационна стратегия. За целите на конференцията ще бъдат осигурени водещи и модератори на отделните панели. Всички участници в конференцията ще получат информационни материали, разработени в рамките на настоящия проект. В конференцията ще бъдат поканени за участие в представители на всички целеви групи по проекта. Конференцията ще се проведе в София. Броят на участниците на мероприятието ще бъде до 150 човека.
Дейност 9: Одит на проекта В рамките на тази дейност ще бъде избрания по дейност 2 одитор, ще извърши одит на настоящия проект съгласно действащото законодателство в Република България и в съответствие с изискванията на правилата за финансиране на ЕСФ и по-конкретно на ОПАК.
Дейност 3: Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт; Комуникационната стратегия на съдебната власт е основен инструмент за постигане на прозрачност и ефективност на съдебната власт. Стратегията ще бъде разработена за периода 2014 - 2020 г. Разработването и внедряването на стратегията ще гарантират по-добро взаимодействие между представителите на целевите групи, респективно ще осигури единна политика и стандарти по отношение на предоставяне на информация за дейността и, което ще доведе по-голяма прозрачност в работата на съдебна система, вкл. и на ВСС. Разработването на стратегията ще премине в основни етапи: 1. Събиране и анализиране на данни за състоянието на комуникациите в съдебната система; 2. Разработване на проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт; 3. Обсъждане на проекта на Комуникационна стратегия на съдебната власт; 4. Разработване на окончателен вариант на Комуникационна стратегия на съдебната власт 5. Приемане на Комуникационна стратегия на съдебната власт от ВСС; Изпълн+B18ителят на дейността ще предложи детайлна методология за изпълнение на дейността, с която да гарнира постигането на заложените в проекта цели и резултати. С цел да се реализира успешно разработването и внедряването на стратегията и да се постигнат максимално добри резултати, както на крайния продукт, така и на всеки етап поотделно ще бъдат реализирани следните мероприятия: 1. Провеждане на 10 фокус групи с представителите на съдебната система -по 2 в петте апелативни района. На всяка фокус група ще бъдат покани до 12 човека от съответния регион. В рамките на дейността, съгласно методология предложена от фирмата изпълнител ще бъде събрана и обобщена информацията относно състоянието на комуникациите е в съдебната система. Броят на фокус групите е опреден съобразно спецификата на целевите групи . 2. Провеждане на 3 фокус групи с лицата, отговорни за връзките с обществеността в съответните структури на съдебната система, предвид целевите групи по проекта; Чрез различните фокус групи, реализирани с различни представители на целевите групи ще бъде събрана необходимата информацията, която да ще даде различни гледни точки и ще осигури адекватни изходни данни, необходи ми за разработването на Комуникационната стратегия. В тази дейност ще бъде включен и експерт - връзки с обществеността, работещ в съдебната система. Предвид спецификата на системата е необходимо избрания изпълнител да бъде подпомогнат от експерт, които добре познава структурата и процесите в системата. Експертът ще направи анализ на обобщените резултати. Този анализ ще послужи за структуриране и подготовката за разработването на проекта на Стратегията. Експертът ще участва в мероприятията, които ще бъдат организирани от външния изпълнител в рамките на разработването на стратегията. В рамките на дейността ще бъде направен детайлен анализ на по отношение на комуникациите на целевите групи. Анализът ще бъде извършен от експерта по проекта. В рамките на анализа ще бъде направена оценка на организацията на съдебната система по отношение на комуникациите. Резултати от анализа ще бъдат основополагащи за разработването на структурата на стратегията, нейните цели и приоритети. Разработеният проект на стратегия ще бъде обсъден в рамките на 2 работни срещи, които ще се проведат за 1 ден всяка.В рамките на тези срещи ще бъдат взети решения относно проекта на стратегията и ще бъдат направени предложения за корекции, в случай, че необходимо. В работните срещи ще участват по 30 човека. След като бъдат направени съответните корекции, стратегията ще бъде приета от Комисията за комуникации на ВСС и от ВСС. В рамките на настоящата дейност за гарниране на устойчивостта на стратегията във времето, ще бъде разработен Механизъм за мониторинг и оценка на Стратегията. Чрез Механизмът за мониторинг и оценка ежегодно ще се проследява изпълнението на стратегията . Разработването на стратегията ще бъде възложена на външен изпълнител, съгласно ЗОП, като този изпълнител ще бъде подпомаган от експерт-връзки с обществеността, работещ в съдебната система.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът включва – ръководител, координатор 1, координатор 2, административен сътрудник и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. В рамките на дейността ще бъде разработена процедура за вътрешен мониторинг и контрол. По време на дейност 1 ще бъдат изготвени техническите и финансовите доклади по проекта, исканията на плащания и всички други документи, свързани с управлението на проекта, съгласно изискванията на ОПАК и нормативната уредба на Република България. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 6: Организиране и провеждане на информационна кампания В рамките на дейност 6 ще се проведе информационна кампания, с цел повишаване на прозрачността в работата на съдебната система и подобряване на имиджа на институциите в системата. В процеса на провеждане на информационната кампания ще бъдат разработени и разпространени различни информационни материали, за да се гарантира високата степен на информираност. В рамките на дейност 6 ще бъдат реализирани следните поддейности: ПД1: Обновяване на Интернет сайта на ВСС Чрез реализирането на ПД1 ще се обнови изцяло Интернет сайта на ВСС, с цел да се подобри неговата визия и функционалности. Целта е информацията в сайта да бъде достъпна и адекватна както за хората, работещи в съдебната система, така и за гражданите, които нямат познания в областта на правото. Чрез обновения сайт обществеността ще получи достъпна информация относно ролята и функциите на ВСС. Също така при изготвянето на техническото задание за избора на фирма, която ще разработи сайта ще бъде поставено условие в сайта да има разработен модул /секция/, който да е интерактивен и да е насочен към хората със специфични потребности /различни уязвими групи гора/. ПД2: Разработване на информационни брошури и плакати По ПД2 ще бъдат разработени информационни 1000 брошури и 1000 плакати, които ще бъдат част от материалите, които ще получат участниците в Дните на отворените врати. Информационните брошури ще предоставят информация за структурата на съдебна система, процедурите в рамките на съдебната система, ролята и функциите на ВСС. ПД3: Разработване на видео-клипове за популяризиране на дейността на съдебната система, вкл. функциите и ролята на ВСС В рамките на ПД3 ще бъдат разработени 10 видео-клипове за популяризиране на дейността на съдебната система, вкл. функциите и ролята на ВСС. Клиповете ще бъдат тематични и ще бъдат ориентирани към различни потребители, предвид тяхната специфика и предвид спецификата на съдебната система и ВСС. Част от клиповете, избрани с решение на ВСС ще бъдат излъчени общо 30 пъти по телевизията в рамките на срока на проекта . Всички 10 клипа ще бъдат поставени на обновения Интернет сайт на ВСС и ще бъдат достъпни от широката общественост . ПД4: Организиране на 5 информационни семинара в 5-те апелативни района. На всеки информационен семинар ще присъстват по 50 представители на целевите групи. В рамките на ПД5 ще бъде оказана методическа помощ на целевите групи с оглед на уеднаквяване информационната политика на съдебната система и създаването на усещане за институционалност при прилагане на Комуникационната стратегия . Информационните материали ще бъдат разработени професионално и ще бъдат разпространени чрез използване на съвременни информационни и комуникационни канали, за да достигнат до широката общественост, с цел повишаване на информираността по отношение на работата на съдебната система и ВСС, подобряване на публичния образ на съдебната власт и подобряването на комуникациите в системата и извън нея.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Дейност 8 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 6 ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2бр.; 2. Изработени на 1000 бр. информационни брошури; 3. Изработвене на 9 бр. банера; Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на ВСС.
Дейност 4: Организиране и провеждане на съпътстващи обучения Съпътстващите обучения ще бъдат реализирани с цел да се осигури по-добро качество и устойчивост при прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт. В рамките на дейност 4 ще бъдат организирани и проведени 2 тридневни изнесени обучения. Във всяко от обученията ще участват представителите на ВСС - до 22 човека на обучение. Методологията на обученията и програма ще бъдат разработени от избрания изпълнител на дейността. Изборът на изпълнител ще се извърши в дейност 2, съгласно разпоредбите на ЗОП. На базата на резултатите от дейност 3 - избраният изпълнител по дейност 4 ще разработи и оригинални интерактивни обучителни материали под формата на аудио-визуално учебно помагало (мултимедиен практически наръчник, вкл. писмени инструкции). Предвижда се в рамките на тази дейност да бъдат произведени и минимум 30 копия (комплекта) от обучителните продукти на електронен (DVD формат) и хартиен носител, предназначени за участниците в обученията. Обучителните продукти за прилагането на Комуникационната стратегия трябва да бъдат разработени преди стартирането на обученията за целевата група представители на ВСС по тази дейност. Обученията и обучителните продукти са взаимносвързани и формират един цялостен, завършен обучителен компонент в рамките на Дейност 4 по проекта. Дейността е пряко свързана с прилагането на Комуникационната стратегия. Провеждането на практически упражнения в интерактивна форма, под формата на обучения за целевата група представители на ВСС е предпоставка за разбирането, познаването и следователно правилното и прилагане след приключването на проекта. Обучителните продукти, неразделна част от дейността, ще бъдат разработени по модерен аудио-визуален подход, позволяващ по-лесното възприемате на непознатата материя, предмет на обученията. Необходимостта от разработването на учебни помагала е обоснована и от факта, че целевата група обучаеми нямат професионални умения в областта на комуникациите и медиите и за тях това ще е напълно нова материя. Учебните помагала (продукти) няма да имат художествена стойност, а единствено обучителна такава за конкретната целева група и тяхното съдържание ще е съобразено единствено с целите на конкретния проект. Продуктът ще е предназначен само за служебно ползване на представителите на целевите групи и ще бъде достъпен на сайта на ВСС.
Дейност 2: Разработване на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите 3,4,5,6,7,8 и 9. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. Чрез провеждането на процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки ще се постигне конкретизиране и детайлизиране на заданието и избор на най-подходящи изпълнители, при спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 088 BGN
Общ бюджет: 402 836 BGN
БФП: 402 836 BGN
Общо изплатени средства: 249 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 617 BGN
2015 151 831 BGN
249 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 974 BGN
2015 129 057 BGN
212 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 643 BGN
2015 22 775 BGN
37 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Сформиран екип по проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Изготвен подробен план за реализиране на дейностите
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Разработена процедура за вътрешен мониторинг и контрол
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Изготвени протоколи от срещите на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изготвени технически и финансови доклади
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Разработени тръжни документи във връзка с провеждането на процедура/и по избор на изпълнител/и;
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Избран изпълнител/и
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Сключен/и договор/и с избрания/те изпълнител/и
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Разработен анализ по отношение на комуникациите на целевите групи
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Разработен Проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Разработена и приета от Комисията по комуникации и ВСС Комуникационна стратегия на съдебната власт
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Разработен механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Проведени фокус групи с представители на целевите групи
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Проведени фокус групи с лицата отговорни за връзките с обществеността в съдебната система
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Проведени работни срещи +D 24
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Организирани и проведени обучения
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Разработени оригинални обучителни материали аудио-визуално учебно помагало (мултимедиен наръчник, вкл писмени инструкции);
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Произведени копия на електронен и хартиен носител
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Проведена национална конференция
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: Обновен Интернет сайта на ВСС
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Проведени информационни семинара
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Видеоклипове
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: Плакати
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: Брошури
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Излъчвания на видеоклипове
Индикатор 27 (Д) Дейност 7: Проведени дни на отворените врати
Индикатор 28 (Д) Дейност 8: Проведени встъпителна и заключителна пресконференции
Индикатор 29 (Д) Дейност 8: Изработени информационни брошури
Индикатор 30 (Д) Дейност 8: Изработени банери
Индикатор 31 (Д) Дейност 9: Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз