Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0026-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-26
Наименование: ЦНСТ "Моят нов дом"
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ
Дейности: Дейност 1: Дейности за организиране и управление на проекта Създава се екип за организирането и управлението на проекта (ЕОУ). Екипът се състои от един ръководител, един счетоводител, един координатор Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и мониторинг и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа, оперативни събирания, проверки на място за извършените дейности и предоставяне услугите на потребителите на услугата център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Ръководителят на проекта планира провеждането на процедури за подбор на персонала, който ще бъде нает в ЦНСТ -Стамболийски. Предвижда се използване на офис консумативи, канцеларски материали предвид характера на дейността. За обезпечаване на необходимите доставки и услуги ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки.
Дейност 3: Персонал на ЦНСТ – подбор и назначаване Персоналът на ЦНСТ ще бъде назначен след провеждане на процедура за подбор, на база разработени критерии за подбор. Ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи за кандидатстване. С цел празрачност на процедурата за подбор на персонала, обявата и пакетът документи ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и ще бъдат публикувани на сайта на общинската администрация. Работнвите места, за които се кандидатства, ще бъдат обявени в дирекция „Бюро по труда”. Със заповед на кмета ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Подборът и назначаването на персонала ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на три етапа – административно съответствие, провеждане на интервю с допуснатите кандидати и назначаване. Ще се следва следната процедура: 1. Обявяване на работните места, вкл. в БТ. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за работа в ЦНСТ. 3. Предварителен подбор по документи за административно съответствие. 4. Провеждане на интервю с кандидтите и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на трудови договори с кандидатите. Броят на персонала на ЦНСТ ще се състои от 12 лица – управител, социален работник, медицинска сестра, 8 детегледачи и 1 санитар. Числеността на персонала е в съответствие с утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните усуги в общността. С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори със срок до края на срока на предоставяне на услугите в ЦНСТ. Отговорности на наетия персонал: Управител: ръководи и пряко отговаря за дейността на ЦНСТ; организира, координира и контролира всички дейности в центъра; представлява ЦНСТ пред различни органи и организации. Социален работник: ще оказва пряка подкрепа и помощ на настанените деца с увреждания; ще установява и поддържа връзка с биологичните родители и други близки на децата; ще отговаря за връзките на ЦНСТ с други социални услуги, здравни и образователни услуги, местни институции и НПО; ще води задължителната документация на ЦНСТ. Медицинска сестра: ще отговаря и проследява здравословното състояние на децата; ще поддържа контакт с различни медицински специалисти, съобразно индивидуалните потребности на децата; ще координира специалистите, отговорни за изготвянето на плана за здравни грижи на всяко дете и др. Детегледачи: ще полагат ежедневни грижи за децата, ще организират ежедневието им, придружаване както в рамките на ЦНСТ, така и извън него; ще участват активно във всички дейности, свързани с грижата и възпитанието на децата. Санитар: ще отговаря за хигиената в ЦНСТ; ще подпомага детегледачите при обслужване на децата в тежко здравословно състояние. Задълженията на персонала ще бъдат подробно описани в подписаните от тях длъжностни характеристики.
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания Услугата ЦНСТ за деца с увреждания е изградена съгласно Националната карта на резидентните услуги, разработена по проект „Детства за всички”. В нея ще бъдат настанени до 12 деца с увреждания от домовете за деца с умствена изостаналост или деца над 3 години с увраждания от домовете за медико-социални грижи за деца и са предвидени две места за деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичните им семейства. Услугата ще се предоставя в продължение на 9 месеца. Броя на персонала на ЦНСТ са съобразно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и са избрани чрез процедура за подбор. Ще бъдее осигурено 24-обслужване на децата и дейностите ще бъдат организирани така, че на децата да се осигурява чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Дейностите в ЦНСТ ще се извършват в съответствие с Конвенцията на правата на детето на ООН, изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ и други релевантни нормативни документи. Ще бъде изготвен Правилник за вътрешния ред в ЦНСТ, в който ще бъдат описани правилата за работа в услугата, хоризонталните и вертикални връзки на персонала, работно време и др. Дейностите, които ще се предоставят на потребителите, са в следните направления: 1) Осигуряване на основни жизнени потребности, постоянна грижа за всяко дете съобразно индивидуалните му потребности; 2) Грижи за здравето и рехабилитация – достъп до профилактика, лечение, рехабилитация, стоматологично лечение и здравни грижи; 3) Психологична подкрепа – психологическо консултиране и подкрепа, съобразно индивидуалните потребности; 4) Образование – осигуряване на всяко дете на достъп до предучилищно и училищно образование и възпитание, ресурсен учител и подкрепа в образованелния процес в зависимост от индивидуалните възможности и потребности; 5) Създаване на условия за придобиване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време, чрез непрекъсната подкрепа и помощ на всяко дете, предвид увреждането му и за оциалното му включване; 6) Работа с родители и семейства, като се осигурява на децата възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето; 7) Работа с общността, институции и организации – провеждане на дейности и мероприятия за интегриране както на децата, така и на ЦНСТ в живота на местната общност.
Дейност 4: Подготовка, преместване и настаняване на децата с увреждания в ЦНСТ В ЦНСТ ще бъдат настанени трайно институционализирани деца с увреждания, голяма част от които не са напускали специализираната институция, освен в случаите на лечение в здравно заведение. Предвид това, ще бъде планирано и подготвено извеждането на всяко дете от институцията, транспортирането му до ЦНСТ и неговото настаняване. Основно дейността се разделя на два етапа: I-ви етап: Подготовка за преместване на децата Подготовката на всяко дете за преместване в новото място за живеене и грижа е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата от значими възрастни за децата до този момент и страхове от промяната. Тази дейност започва непосредствено след стартиране на проекта и след като са определени децата по групи за новите услуги и са известни имената и местонахождението на конкретните деца, за които е планирано да бъдат преместени в ЦНСТ-Стамболийски. При подготовката за извеждане на децата ще се работи по методически насоки от екипа за управление на проект „Детство за всички”, тъй като в ДАЗД се съхранява цялата документация, свързана с всяко дете – индивидуални оценки, специфични проблеми и здравословно състояние, връзки с биологичните родители и др. За изпълнение на дейността ще бъдат наети 5 външни консултанти на граждански договор – двама лекари, един психолог, една медицинска сестра и един рехабилитатор. Специалистите от персонала, с помощта на външните консултанти ще изготвят план за подготовка и преместване на всяко дете с конкретни дейности, срокове, отговорници, необходими материали и консумативи за преместването. Предвижда се всяко дете да бъде посетено в специализираната институция от екип, състоящ се трима души – един специалист от персонала на ЦНСТ (управител или социален работник, или медицинса сестра), един детегледач и един външен консултант. Целта на посещението е специалистите да се запознаят с детето, със значимите за него възрастни в институцията, с досието на детето и неговите конкретни индивидуални потребности и здравословно състояние. Ще бъдат проведени разговори с персонала на дома, за да се уточнят евентуалните трудности и рискове при преместването. Предвидено е престоят на екипа да бъде 3-дневен, с цел както детето да опознае част от персонала на ЦНСТ, така и специалистите от ЦНСТ и външният консултант да наблюдават и изследват поведението и реакциите на детето. След всяко посещение в специализираната институция персоналът на ЦНСТ и външните консултанти ще провеждат екипна среща за обсъждане на всяко преместване и прецизиране на плана за преместване. II-ри етап: Преместване и настаняване на децата. След запознаване с всички деца на място в специализираните институции и са обсъдени дейностите по преместване на децата, ще бъде изготвен график на преместванията. За преместването на децата ще бъде осигурен транспорт, собственост на общината – линейка и миниван. Предвидено е при транспортирането всяко дете да бъде придружено от екипа от ЦНСТ, който е участвал при подготовка на децата на място в ДДУИ, лекар и друг специалист при необходимост. Планирани са средства за командировъчни разходи за трима души за по три дни за подготовка на децата за преместване; средства за гориво за осигурения транспорт; за дневни и нощувки (без пътни) за два дни на екипите при преместване на децата; за хонорари на външните консултанти и шофьорите на осигурената линейка и миниван; за консумативи и материали за преместването на децата.
Дейност 2: Дейности за информиране и публичност на проекта. Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. В рамките на проекта предвиждаме изготвянето и отпечатването на 2 информационни табели, които ще бъдат поставени в сградата на Общината и сградата на новосъздадената социална услуга ЦНСТ. С цел популяризиране на проекта ще бъде изготвен 1 банер, който ще се ползват на всички мероприятия, свързани с проекта. За оповестяване на дейностите на проекта и постигнатите резултати ще бъдат отпечатани брошури общо 200 бр. Предвижда се подготовка и изработване, дизайн, печат и разпространение на информационни бюлетини. Информационните бюлетини ще се издават два пъти в рамките на изпълнението на проекта в тираж по 50 броя или общо за целия период на изпълнение на проекта – 100бр., същият ще се разпространява сред заинтересованите страни. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Всички материали за популяризиране на проекта, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В края на проекта ще се организира заключителна пресконференция с цел представяне на постигнатите резултати, за около 50 участници от заинтересованите страни и от общността. В бюджета не се предвиждат средства, тъй като се планира на пресконференцията да се състои в пресцентъра на общината. Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на бенефициента. За отпечатване на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали –информационни табели, брошури, банер и информационните бюлетини от избрана външна фирма изпълнител. Предвидени са и средства за 2 публикации в медиите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Капитал Инфо" ЕООД
Лиценз 0179
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 949 BGN
Общ бюджет: 97 365 BGN
БФП: 97 365 BGN
Общо изплатени средства: 97 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 790 BGN
2015 69 574 BGN
97 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 621 BGN
2015 59 138 BGN
82 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 168 BGN
2015 10 436 BGN
14 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз