Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0019-C0001
Номер на проект: 0123-ЦКЗ-1.1
Наименование: Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 19.11.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел е подобряване на цялостната система за усвояване на средствата от Структурните фондове чрез засилване на административния капацитет на Централното координационно звено за прилагане, управление, координация, наблюдение и оценка на финансовите средства.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на участието на служителите на ЦКЗ в работни срещи, посещения, семинари и обучения. ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на участието на служителите на ЦКЗ в работни срещи, посещения, семинари и обучения.
ДЕЙНОСТ 3: Разработване на стратегически документи Дейност 3: Изготвянето на Стратегия за организационно развитие и Стратегията за развитие на човешките ресурси с хоризонт 2015 г., които целят изработване на цялостна и последователна стратегия за укрепване на капацитета на служителите на ЦКЗ с конкретни мерки и ще бъде съобразена с резултати, изведени от разработен анализ в рамките на предходен проект, целящ оценка на удовлетвореността и ефективността на проведените по-рано обучения за ЦКЗ, както по този начин ще се постигне последователност, надграждане на придобитите знания и умения и недопускане на двойно финансиране. В качеството на структура с координационни функции по отношение на всички европейски фондове и програми в България, ЦКЗ цели осигуряване на тяхното ефективно управление и изпълнение.
ДЕЙНОСТ 2: Организиране на работни срещи, оперативки, конференции и семинари за служителите на ЦКЗ и УО на ОП ДЕЙНОСТ 2: Организиране на работни срещи, оперативки, конференции и семинари за служителите на ЦКЗ и УО на ОП
ДЕЙНОСТ 4: Осигуряване работата на двама дипломатически служители по Кохезионната политика в Постоянното представителство на Република България към ЕС ДЕЙНОСТ 4: Осигуряване работата на двама дипломатически служители по Кохезионната политика в Постоянното представителство на Република България към ЕС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 589 000 BGN
Общ бюджет: 1 734 198 BGN
БФП: 1 734 198 BGN
Общо изплатени средства: 1 539 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 734 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 200 000 BGN
2014 853 770 BGN
2015 486 006 BGN
1 539 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 474 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 170 000 BGN
2014 725 704 BGN
2015 413 105 BGN
1 308 809 BGN
В т.ч. Национално финансиране 260 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 000 BGN
2014 128 065 BGN
2015 72 901 BGN
230 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 3 Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения
Индикатор 4 Общ брой работни посещения/срещи и др.
Индикатор 5 Брой проведени заседания на КН по НСРР
Индикатор 6 Изготвена стратегия за организационно развитие на ЦКЗ с хоризонт 2015 г.
Индикатор 7 Изготвена стратегия за развитие на човешките ресурси с хоризонт 2015 г.
Индикатор 8 Брой подадени доклади от дипломатическите служители в ПП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз