Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0034-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-24
Наименование: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - 1 бр. ЦНСТ
Дейности: Дейност 3: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в ново-разкритата услуга /ЦНСТ/ за деца и младежи, предвидена да бъде разкрита на територията на Община Петрич При определяне на персонала за предвидената услуга „Център за настаняване от семеен тип” ще бъдат спазени изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Ще бъде разработена и утвърдена процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати: длъжностите и минималните изисквания за заемането им. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Свободните длъжности са както следва: за 1 бр. ЦНСТ: 1 ръководител, 1 социален работник, 7 детегледачи, 1 възпитател, 1 медицинско лице, 1 хигиенист; Подборът на персонал ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места. Вакантните места ще бъдат обявени в: Бюрото по труда; Публикувана обява в местните средства за масова информация, интернет страницата на Общината, информационните табла на общината; По време на срока за подаване на документи ще бъдат проведени две информационни срещи с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите. Целта на срещите ще бъде запознаване със спецификите на новите социални услуги, както и условията за работа в тях. На срещите всички потенциални кандидати ще имат възможност да зададат въпроси, свързани с работата в услугите. Специална комисия, назначена със Заповед на кмета ще проведе интервю с допуснатите кандидати. Интервюто ще има за цел да подбере най-подходящите специалисти за конкретните длъжности. След приключване на интервютата, комисията ще предложи на кмета на Община Петрич да сключи договори с тях. Консултантът-методист ще разработи система за атестация на служителите в новите социални услуги и ще обучи ръководителите на социалните услуги в прилагането й /след на назначаване на персонала по предоставяне на услугата/.
Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта В рамките на настоящия проект се предвижда сформирането на екип за управление, състоящ се от специалисти, които да обезпечат координираното, коректно и точно изпълнение на планираните дейности, съобразно спецификата на проекта. Екипът за управление на проекта ще включва: - Ръководител на проекта; - Технически сътрудник; - Счетоводител; - Координатор Екипът на проекта е съставен от специалисти с различна професионална квалификация, опит и образование, които ще разпределят отговорностите си за изпълнение на дейностите, така че да се гарантира максимална ефективност на разходваните време и ресурси. Дейност 1 включва изпълнението на следните задачи: сформиране на екипа при стартирането на проекта; разпределяне на отговорностите и ангажиментите и установяване принципите за комуникация между членовете на екипа; разписване и утвърждаване на плана и графика за действие по изпълнението на проекта; създаване на система за отчетност, вътрешен мониторинг и контрол, включително проверки на място и проверка на документи на проектните дейности и разходи; подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане на възнагражденията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта; набелязване на мерки за преодоляване на възникнали проблеми; техническа и финансова отчетност по проекта. В резултат от срещите ще се изготвят протоколи, които ще послужат при изготвянето на междинните отчети и доклади и при финалния доклад за изпълнението на проекта.
Дейност 2: Мерки за осъществяване на информация и публичност За осигуряване на информация и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, дейностите и очакваните от тях резултати се предвижда реализирането на следните мерки: Организиране на две пресконференции (първата – непосредствено след сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ и втората – непосредствено след окончателното завършване на обекта на интервенция по проекта), на които ще бъдат поканени местни, регионални медии и други заинтересовани страни; Публикуване на три публикации в местни/регионални печатни издания (веднъж при одобрение на проекта за финансиране, веднъж по време на изпълнението на проекта и веднъж след одобрението на окончателния доклад за изпълнението на проекта). Информацията ще съдържа общи данни за проекта, както и разяснение относно значението на финансовата интервенция на ЕС; Изработка, доставка и монтаж на 1 обяснителна табела – Това е постоянен визуализационен материал. Ще бъде поставена на видимо място и ще съдържа информация за името на проекта, емблемата на ЕС в съответствие със стандартите на Регламент 1828/2006, позоваване на Европейския фонд за регионално развитие; Подготовка, предпечат и отпечатване на брошура на проекта в тираж – 500 копия – брошурата ще цели информиране на обществеността относно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта, значимостта му, както и тази на финансирането от ЕФРР. Брошурата ще съдържа всички необходими реквизити, съгласно Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР 2007-2013.
Дейност 5: Преместване на децата и младежите в ново-разкритата услуга /ЦНСТ/. Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите на целевите групи и в съответствие с плана за преместване. Преместването на децата/младежите по възможност ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. За целта се предвижда използването специализирана апаратура, транспорт и специализиран екип за пътуването/преместването на децата /младежите.
6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) При изпълнение на дейността ще бъде разкрит Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 14 деца/12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/.В ЦНСТ ще работят 1 ръководител,1 социален работник,1 хигиенист,7 детегледачи,1 възпитател и 1 медицинско лице. Избраният метод на управление на центъра е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ.ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната.В тази връзка не се предвижда да се предоставят специализирани /психологически,социални,рехабилитационни,образователни,здравни и т.н./ услуги в простран-ството за живеене.Всички необходими специа-лизирани услуги, ще бъдат предоставяни от подходящите специалисти или услуги, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си.Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата.• Осигуряване на постоянни грижи за 12 деца/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище • Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. • Организиране на занимания за свободното време,съобразени с индивидуалните потребности на децата настанени в ЦНСТ.• Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата.• Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни,Коледа,Великден,и др.)в ЦНСТ.• Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители.• Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ.
Дейност 4: Адаптационни дейности и подготовка за преместване на децата/младежите След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 и бъдат определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в ЦНСТ ще бъде разработен план за адаптация и преместване на ползвателите на новата социална услуга. Плана за адаптация ще бъде изготвен от консултанта адаптация. Планът за адаптация ще бъде разработен на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти, които ще работят в социалната услуга в институциите, в които живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Консултанта адаптация ще участва в срещите между децата/младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Консултантът ще ги подпомага с практически съвети за подобряване на комуникацията. При възможност, ще бъде планирано децата/младежите да посетят новите услуги преди реалното им настаняване в тях, с цел по-добра подготовка за бъдещото преместване. Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата/младежите. Плана за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. Плана за преместване ще бъде разработен от консултанта-методист.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 094 BGN
Общ бюджет: 144 162 BGN
БФП: 144 162 BGN
Общо изплатени средства: 143 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 850 BGN
2015 111 918 BGN
143 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 072 BGN
2015 95 130 BGN
122 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 777 BGN
2015 16 788 BGN
21 565 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз