Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0033-C0001
Номер на проект: 13-13-34
Наименование: Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта. Назначаване на екип: Кметът назначава екип за управление на проекта: Ръководител,административен координатор, счетоводител, юрист. Вътрешен мониторинг и контрол: Екипът осъществява вътрешен мониторинг и контрол в съответствие с процедури по СФУК в Община Казанлък и изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ.
ДЕЙНОСТ 2. Изработване на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Изпълнител изготвя техническо задание и документация за процедури за избор на изпълнител/и на дейности 4, 5, 6, 7 и 8. Документацията се синхронизира с изискавинята на УО и се утвърждава. Процедурата за избор на изпълнител на дейност 2 и за процедура за избор на изпълнител на дейност 9 (Информация и публичност). се подготвя от Екипа по проекта.
ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители. На база на изготвените и утвърдени тръжни документации, Екипът организира и провежда процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейности 4, 5, 6, 7, 8 и 9. За всяка процедура Бенефициентът назначава комисия. Процедурите се съгласуват с УО. С всеки изпълнител се сключва договор, който се регистрира в регистрите на Бенефициента.
ДЕЙНОСТ 4. Разработване и въвеждане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за програмния период 2014 – 2020 г. Избран изпълнител разработва Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за програмния период 2014 – 2020 г. Разработената методика се подлага на обществено консултиране, след което се предава на Бенефициента за утвърждаване със съответния акт на Общински съвет. Изготвената Методика се разпространява под формата на книжка формат А5 и обем до 100 страници в тираж 150 броя сред целевите групи.
ДЕЙНОСТ 5. Разработване и въвеждане на иструментариум за стратегическо планиране в Община Казанлък. Избран изпълнител изработва инструментариум за стратегическо планиране в Община Казанлък под формата на Правилник за изготвяне на стратегически документи, съдържащ правила и процедури за изготвяне на стратегически и планови документи в Община Казанлък. Интструментариумът се изготвя в съответствие със Закона за регионалното развитие, правилника за неговото прилагане и законодателството в областта на стратегическото планиране. Изработеният инструментариум се подлага на обществено консултиране. След приключването му, инструментариумът се утвърждава от Бенефициента посредством акт на Общински съвет – Казанлък. Инструментариумът се отпечатва в книжка формат А5, обем до 100 страници и тираж 150 броя и се разпространява сред заинтересованите страни. Документите се публикуват и на официалната Интернет страница на Община Казанлък.
ДЕЙНОСТ 6. Обучение на целевите групи. Избран изпълнител организира и провежда 3-дневно изнесено обучение за 30 участника от целевите групи по проекта за прилагане на разработените Методика за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОПР и Инструментариума за стратегическо планиране в Община Казанлък. Обучението е разпределено в 8 модула от по 90 минути всеки. Изпълнителят предварително изготвя програма за обучението, презентационни материали за участниците. На преминалите обучението участници се издават сертификати.
ДЕЙНОСТ 7. Изготвяне на последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г. Избран изпълнител ще извърши Последваща оценка на изпълнението на всички направления на ОПР на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г. Изпълнителят ще изготви Доклад за последващата оценка, който ще премине обществено консултиране. След това, Докладът от последващата оценка се внася за одобрение от Бенефициента, посредством акт на Общински съвет. Докладът се разпространява сред целевите групи под формата на книжка формат А5 в тираж 150 броя. Докладът ще бъде публикуван и на официалната Интернет страница на Община Казанлък.
ДЕЙНОСТ 8. Провеждане на обществено консултиране на Методиката за мониторнг, контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПр на Община Казанлък за следващия програмен период 2014-2020 г., на Инструментариума за стратегическо планиране и на доклада Избран изпълнител извършва обществено консултиране на Методиката за мониторнг, контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПр на Община Казанлък за следващия програмен период 2014-2020 г., на Инструментариума за стратегическо планиране и на Доклада от последващата оценка на ОПР 2007-2013 г. под формата на разяснителна кампания. Ще се проведе предварителна среща-дискусия, на която ще бъде разяснено на всички заинтересовани страни по какви въпроси се търси тяхното мнение и как общественото консултиране ще бъде използвано ефективно с оглед постигането целите на проекта. На всеки участник ще бъде предоставен екземпляр от документите, предмет на консултирането. Разяснителната кампания ще включва и разпространение на информация чрез покани (150 бр.), флаери (1000 бр.), плакати (20 бр.), съобщения в местните медии и на Интернет страницата на Община Казанлък. Общественото консултиране ще се води от модератор. Ще бъде воден протокол, събирана документация и изготвено обощение на данните в доклад от общественото консултиране.
ДЕЙНОСТ 9. Дейности за информация и публичност Всички мероприятия в рамките на проекта са съобразени с изискванията за осигуряване на информация и публичност по проекта. Организацията на дейността се осигурява от Екипа за управление на проекта. Избран изпълнител изготвя материали по публичност на проекта: Банери, Бележници, USB памет, Химикалки, Флаери, Разяснителна табела. Дейността се осъществява чрез събития, съобщения и рекламни материали. Дават се начална и заключителна пресконференции. Залите за мероприятия се визуализират с банери и знамена (национален флаг и флаг ЕС). В сградата на Община Казанлък се поставят разяснителни табели за проекта. Участниците в дейностите по проекта се визуализират с бадж, бележници, USB-памет, химикалки. Материалите се използват по време на пресконференциите и обучението, и мероприятия във връзка с проекта. Съобщения за проекта се публикуват на сайта на Бенефициента, както и в пресата. Изготвените документи в рамките на проекта се отпечатват в книжка, формат А5 и тираж от 150 броя за всеки (общо 450 броя).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Електра Консулт
"СДТ 11" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 039 BGN
Общ бюджет: 43 210 BGN
БФП: 43 210 BGN
Общо изплатени средства: 43 210 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 293 BGN
2015 19 917 BGN
43 210 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 799 BGN
2015 16 929 BGN
36 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 494 BGN
2015 2 988 BGN
6 482 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) Основен индикатор: Проекти на нормативни документи
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Изпълнен ДБФП
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Приети отчети за напредък
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Утвърдени тръжни документации за провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители по ЗОП
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Проведени 3 процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Сключени 3 договора за възлагане
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Разработена и утвърдена Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Отпечатана и разпространена Методика във формат А5
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Разработен и утвърден Инструментариум за стратегическо планиране
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Отпечатан и разпространен Инструментариум във формат А5
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Проведено обучение на целевите групи
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Обучени лица от целевите групи и издадени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 7: Изготвена и утвърдена последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Казанлък 2007-2013 г
Индикатор 16 (Д) По дейност 7: Отпечатана и разпространена последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Казанлък 2007-2013 г във формат А5
Индикатор 17 (Д) По дейност 8: Проведено обществено консултиране
Индикатор 18 (Д) По дейност 8: проведена среща-дискусия
Индикатор 19 (Д) По дейност 8: проведена разяснителна кампания
Индикатор 20 (Д) По дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 9: Публикувани съобщения в пресата
Индикатор 22 (Д) По дейност 9: Публикувани съобщения в Интернет
Индикатор 23 (Д) По дейност 9: Изработени и разпространени материали по опис


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз