Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0157-C0001
Номер на проект: 13-13-157
Наименование: Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на общински стратегически документи
Бенефициент: Община Мирково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да подпомогне подготовката на администрацията на Община Мирково за въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики и за качественото разработване и изпълнение на стратегически документи за местно развитие, които са съобразени с интересите и нуждите на местно ниво. Тази общата цел на проекта съответства напълно на общата цел на процедурата: „въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики”, включително и на качественото разработване и изпълнение на стратегически документи за местно развитие, които са съобразени с интересите и нуждите на местно ниво.
Дейности: Дейност 1: Управление и отчитане на проекта, включително провеждане на процедури по ЗОП Управлението и отчитането на проекта ще се извършва от назначен екип. Екипът ще следи как ще се изпълняват разписаните в плана дейности и плащанията по тях, ще наблюдава индикаторите за мониторинг и контрол изпълнението на дейностите, ще съгласува и подходяща система за комуникация по проекта, ще бъде отговорен за правилното изпълнение на дейностите, предвидени за публичност и визуализация. Важна част от дейността на екипа ще бъде съхраняването и архивирането на всички документи, свързани с изпълнението, управлението и отчитането на проекта. Документите ще се съхраняват в отделно досие, картотекирани по начин, който улеснява извършването на проверки. Дейностите по отчитане на изпълнението на проекта и възстановяване на изразходваните средства също са отговорност на екипа на проекта. Членовете му ще подготвят технически доклади, финансови отчети и искания за плащане. При изпълнението на проекта, когато се възлагат дейности на външни изпълнители, ще се спазва законодателството в областта на обществените поръчки. Избран изпълнител ще бъде отговорен за подготовка на документация за планираната процедура по ЗОП – за избор на изпълнител/и за разработване на общинския план за развитие на Община Мирково, за разработване на интегрирания план за обновяване на населените места в Община Мирково, за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Екипът по проекта ще изготви и изпрати на Управляващия орган на ОПАК (УО на ОПАК) график за провеждане на процедурите (поръчките) за определяне на изпълнители на дейностите по проекта и ще пристъпи към провеждането на съответните процедури след получено одобрение от Ръководителя на УО на ОПАК.
Дейност 2: Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране Дейността включва всички необходими етапи, необходими за разработването на ОПР, който да отговаря на всички законови и подзаконови разпоредби на действащото законодателство в областта. Конкретните дейности ще включват следните етапи: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; Специално внимание ще бъде отделено за определяне, правилно представяне и анализ на спецификата на общината с цел стратегията й за следващия програмен подход да бъде ефективна и ефикасна по отношение на набавянето, усвояването и управлението на средства, както от централизирания бюджет, така и от собствени приходи от дейността и привлечен ресурс по различни програми. За извършването на задълбочен и обхватен анализ ще се включат следните компоненти: • Обща характеристика на общината; • Състояние на местната икономика; • Развитие на социалната сфера и човешките ресурси; • Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; • Екологично състояние и рискове; • Административен капацитет; • SWOT-анализ. Извършеният анализ ще бъде ориентиран проблемно като ще обхваща проблемите в секторно сечение (икономически, социални и др.) и в териториално отношение. 2. Дефиниране на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; Тъй като ОПР има стратегическо значение за общината, целите и приоритетите, които ще залегнат в него обхващат и проследяват взаимовръзката между формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти. Дейността ще подсигури не само дефинирани цели и приоритети за периода 2014 – 2020 г., но и базата, която ще позволи ОПР да бъде прилаган като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. 3. Разработване на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; Индикативната финансова таблица ще бъде разработен с цел ясно дефиниране на необходимите ресурси за реализацията на ОПР за периода 2014 - 2020 г. и по своята същност е финансовата рамка на свързана с изпълнението на плана. Заложените ресурси за постигане целите на плана включват само планираните средства за реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни възможности в публичния и частния сектор. Това предопределя, че индикативната финансова таблица не включва прогнозен план на пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината. Сумата на заложените в таблицата финансови стойности, включително по отделните приоритети, ще бъде индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 4. Определяне на индикатори за наблюдение и оценка на плана; Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие ще се осъществява въз основа на събрана обективна информация и данни, които ще отчитат напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по технически и финансови характеристики. За целта ще бъдат определени индикатори, които най-общо ще се групират на: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори (по възможност) ще са количествено измерими и ще осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. Индикаторите за въздействие ще отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 2014 – 2020 г. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 5. Предвиждане на необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие. За целите на наблюдението и оценката ще се изгради система съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. При предвиждане на действията по актуализацията на общинския план за развитие ще се анализира и оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период. 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; Главната цел на тази дейност са описване на действията за прилагане на принципа за партньорство, с което да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 7. Съставяне на програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Програмата за реализация на ОПР има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието. Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014 - 2020 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, съответно и на общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. Програмата за реализация на общинския план за развитие има седем годишен период на действие и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 8. Изготвяне на предварителната оценка на плана. Предварителната оценка се разработва от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.
Дейност 3: Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране Основната цел на дейността е възможно най-ефективно и ефикасно управление на инвестиционните дейности на общината, свързани с подобряване на физическата среда, чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места в общината. Разработването, утвърждаването и прилагането на плана ще съдейства за трайното подобрение на физическото състояние и благоустройствената среда в населените места и за разширяване на възможностите за устойчиво интегрирано развитие на общината като цяло. В дейността се включват следните етапи: 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ, включително SWOT анализ, на съществуващото състояние по отношение на физическата среда в населените места на територията на общината в контекста на ключовите икономически, социални и екологични сектори и осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми (до колкото съществуват). 2. Разработване на стратегия за интегрирано обновяване и развитие на населените места 3. Определяне на зоните за въздействие: населени места, функционални зони и отделни елементи на физическата среда на територията на общината, за които ще се прилага интегрирания план за обновяване на населените места. 4. Разработване на насоки за подготовка и идентифициране на проектни идеи на територията на обособените зони за въздействие, възможности за публично-частни партньорства, целеви групи, потенциални инвеститори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на плана. 5. Изготвяне на индикатори за наблюдение на изпълнението и оценка на постигнатите резултати и въздействието на интегрирания план за обновяване на населените места. 6. Организиране и провеждане съвместно с общината на обществени обсъждания със заинтересованите партньори, граждански организации и отделни лица, свързани с утвърждаване на разработената стратегия, зоните за въздействие, идентифицираните проектни идеи и системата за наблюдение и оценка. 7. Изготвяне на индикативна инвестиционна програма, която обхваща инвестиционните намерения и идентифицираните проекти, както и други съпътстващи дейности за изпълнението на плана. 8. Извършване на предварителна екологична оценка и интегриране на екологичните цели в плана и индикативната програма за развитие на населените места в общината. 9. Изготвяне на индикативен бюджет на интегрирания план за обновяване на населените места в съответствие със заложените в програмата конкретни проекти и съпътстващи дейности. 10. Разработване на правила и процедури за управление, координация, наблюдение, оценка и актуализация при изпълнението на плана; 11. Изготвяне на комуникационен план, съдържащ описание на действията за осигуряване на информация и публичност на плана.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително провеждане на съпътстващо обучение Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително провеждане на съпътстващо обучение
Дейност 5: Дейности за информация и публичност по проекта Всички бенефициенти следва да предоставят информация на широката общественост и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти, като използват подходящи комуникационни средства. В съответствие с това, Община Мирково ще информира широката общественост и всички участници, че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. Върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, ще бъдат поставени:  флага на ЕС в съответствие с приложимите графични стандарти и думите Европейски съюз;  логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;  логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде посочено, че „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Конкретните действия ще включват:  Организиране и провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта.  Публикуване на 4 публикации в медиите.  Дизайн, разработване и разпространение на информационни и рекламни материали:  Пакет пресконференции (папка, химикалка – 40 броя, дипляна – 40 броя) Брошури (500 броя) Банер (1 брой) Информационна табела (1 брой) Пакет обучения (папка, презентация, химикалка, СD) (25 броя) В помощ на екипа на проекта ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП, който ще организира пресконференциите и публикациите и ще разработи и разпространи информационните материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 024 BGN
Общ бюджет: 60 204 BGN
БФП: 60 204 BGN
Общо изплатени средства: 60 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 204 BGN
2015 0 BGN
60 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 173 BGN
2015 0 BGN
51 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 031 BGN
2015 0 BGN
9 031 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Назначен екип
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Съгласуван подробен план за изпълнение
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Междинни доклади (вкл. технически и финансови)
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Окончателен доклад (вкл. технически и финансов)
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Одобрен график за провеждане на процедурите (поръчките) за определяне на изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Сключен договор с изпълнител за подготовка на документация по реда на ЗОП
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Проведена процедура съгласно ЗОП
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Разработен общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г.
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Решение на Общински съвет за приемане на плана
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Организирани и проведени обществени обсъждания и дискусии
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Разработен интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г.
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Решение на Общински съвет за приемане на интегрирания план
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Организирани и проведени обществени обсъждания и дискусии
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Решение на Общински съвет за приемане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Проведено съпътстващо обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Обучени служители от администрацията на Община Мирково
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Публикации в медиите
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз