Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0149-C0001
Номер на проект: 13-13-149
Наименование: Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Поддейност 1.1.: Мобилизация на екипа и разработване на план за управление на проекта През първия месец от подписването на договора за безвъзмездна помощ екипът по проекта ще се събере на среща за стартиране на проекта, на която:  ще се запознае в детайли с условията на договора и приложимите процедури за изпълнението му;  ще обсъди и приеме подробен план за изпълнението на проекта с адаптиране на приложения график към реални дати и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето;  ще обсъди и приеме в окончателен вариант на предварително разработени от ръководителя на проекта длъжностни характеристики за всеки един член на екипа; Поддейност 1.2: Организация, управление и отчитане на проектните дейности За цялостната организация и управление на проекта ще отговаря сформираният проектен екип. Сред задачите на членовете на екипа са: стриктно изпълнение на заложените в Договора за безвъзмездна помощ изисквания, контрол за законосъобразността и целесъобразност при разходването на бюджета, осъществяване на оперативен контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители, комуникация с Договарящия орган, съгласуване с ръководството на общината, всички стъпки по реализацията на проекта и др. Екипът ще съхранява цялата информация, свързана с изпълнението на проекта, в отделен архив, като всички документи ще бъдат подреждани в хронологичен ред, така че да се осигури пълна проследимост на извършените дейности „от изпълнението - до плащането” и постигнатите резултати. Ще се водят точни и редовни записвания и отчетност за изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ чрез прилагането на аналитична система на осчетоводяване, позволяваща проследяване на счетоводните операции, свързани с изпълнението на проекта. Общинска администрация Свиленград и екипа по проекта ще осигуряват на представители на Договарящия орган, Управляващия орган и другите отговорни институции пълен достъп до проектното досие за осъществяване на проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на изпълнението на проекта. Проектният екип ще отговаря за подготовката на изискваните съгласно Договора за безвъзмездна помощ отчети при спазване на утвърдените образци, както и за окомплектоването и внасянето им в срок заедно с всички придружаващи доказателства. Освен задължителното отчитане към Договарящия орган ще бъде прилагана и вътрешна система за отчетност.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация и обявени тръжните процедури, съответно -избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки. За изпълнение на дейностите ще бъде проведена процедура по ЗОП и избран външен изпълнител, както следва: За Дейност 3: Извършване на Последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Свиленград; Дейност 4:. Разработване на програма за опазване на Околната среда 2014-2020 в община Свиленград 5.2: Разработване на общински план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г.; 5.3: Разработване на Общинска стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014 -2020 г.; 5.4: Разработване на общински план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г.; Дейност 6: Разработване на методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво. Дейност 7: Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни; Дейност 8: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведената методология за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014 – 2020 г.; Дейност 9: Дейности за информация и публичност
Дейност 3: Извършване на Последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Свиленград, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.. Оценката ще бъде изготвена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Тя ще се основава и извърши при спазване на нормативната уредба, която регламентира условията и параметрите за нейното провеждане на (чл. 34, ал.1 и ал. 2. от ЗРР и ППЗРР). Докладът от оценката ще включва:  оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  оценка на общото въздействие;  оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана;  изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
Дейност 4: Разработване на програма за опазване на Околната среда 2014-2020 в община Свиленград Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Дейността предвижда разработване на Програма за опазване на Околната среда 2014-2020 в община Свиленград. Програмата ще съдържа: Програмата ще съдържа: - Цели и приоритети за следващия програмен период; - Анализ на средата - природо-географски, демографски и др. фактори;атмосферен въздух; води; отпадъци; почви, биоразнообразие и защитени територии; зелени площи;шум;радиационна обстановка;управленски и икономически фактори; - Анализ на силните и слабите страни; - Визия и цели за развитие; - Мерки за мониторинг и контрол, на общинската програма за опазване на околната среда;
Дейност 5: Разработване на стратегически документи на общинско ниво Поддейностите за изпълнение на тази дейност са : Поддейност 5.1: Подготовка на дейността За изпълнението на дейността ще бъдат анализирани и използвани резултатите от проекта, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, изработения профил на територията в рамките на ЛИДЕР, резултатите от изследването за потенциала на територията (ОПАК), както и анализи от проведените фокус групи Поддейност 5.2: Разработване на общински план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г. ОПР ще бъде разработен в съответствие с нормативната уредба, която регламентира съдържанието и обхватът му (чл. 13, ал. 1 и 2 от ЗРР и чл. 34 от ППЗРР) и съгласно ,,Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022); Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020); Областни стратегии за развитие (2014-2020); Общински планове за развитие (2014-2020)” одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разработването на ОПР ще заложи на използването на резултатите от дейностите по разработването на ИПГВР на гр. Свиленград, като се тъси интегриране на потребностите и потенциала на останалата територия на общината в стратегическата част на документа. Отделно от това ще се използват вижданията за развитието на територията заложени в СМР, като се пречупят през призмата на Европа 2020, новите стратегически планови и програмни документи на национално и регионално ниво, които ще действат в периода 2014 – 2020 г. Поддейност 5.3: Разработване на Общинска стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014 -2020 г. Общинската стратегия ще бъде разработена в съответствие с нормативната уредба, (Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата), която регламентира съдържанието и обхватът й (чл. 7 от закона) и в съответствие с националните политики в тази област - ,,Енергийната стратегия на Р България до 2020г.” ,,Стратегията за развитие на ВЕИ в България” и др. и при отчитане на специфичните особености на територията и перспективите й за устойчиво развитие. Поддейност 5.4: Разработване на общински план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г. Планът и програмата към него ще бъдат разработени в съответствие нормативната уредба, която регламентира съдържанието и обхватът му (чл.11 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)) и в съответствие с ,,Националната стратегия по енергийна ефективност”, ,,Енергийната стратегия на Р България до 2020г.” ,,Стратегията за развитие на ВЕИ в България” и др. и при отчитане на специфичните особености на територията и перспективите й за устойчиво развитие. При разработването на документите от консултантът ще се изисква да спазва ,,Методологията за стратегическо планиране в Република България”, одобрена от Съвета за административната реформа към МС.
Дейност 6: Разработване на методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво. В рамките на дейността ще бъде разработена методология от външен изпълнител за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г., Общинския план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г. и Общинска стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014 -2020 г.; Програма за опазване на Околната среда 2014-2020 в община Свиленград; Методологията ще отрази конкретните дейности по отчитане постигането на целите и приоритетите чрез определени индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на общинско ниво. Индикаторите за измерване ще бъдат представени ясно и точно, като ще бъде описана същността им, начините на измерване, честотата на тяхното отчитане, корективни действия при необходимост и др. Те ще бъдат структурирани в единна система, включваща • Индикатори за резултат – свързани с преките и непосредствени ефекти, създадени в хода на изпълнение на стратегическия документ; • Индикатори за продукт – свързани с физически планираните показатели за измерване на целите; • Индикатори за въздействие – свързани с измерване изпълнението на планираните приоритети на документа и степента и вида на въздействие на документа върху развитието на територията на общината. При разработването на методологията ще бъде търсено съответствие със системата за наблюдение и оценка на Областната стратегия за развитие на област Хасково и Регионалния план за развитие на Южен централен район.
Дейност 7: Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни Потенциалният изпълнител на тази дейност, който ще бъде избран по реда на ЗОП, ще използва инструмента „Обществен форум” за широко консултиране на приоритетите и целите за развитие на територията и мерки за тяхното постигане. Форумът е подход за въвличане на различни обществени групи във вземането на важни за общността решения. Той ще се проведе в три сесии: 1) обсъждане на визията, целите и приоритетите на ОПР 2014-2020; 2) Обсъждане на мерките, дейностите, идеите за проекти и на програмата за реализация, вкл. консултиране относно методиката за мониторинг на политики, преди нейното приемане от Общински съвет и 3) публично обсъждане на целия ОПР, преди приемането му от Общински съвет.
Дейност 8: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведената методология за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014 – 2020 г. Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: Поддейност 8.1: Подготовка на дейността Проектният екип ще предостави на външния изпълнител предварително изготвен списък на всички участници включени в обучението. В обучението ще бъдат включени представители на ръководството на общината, кметове на кметства, ресорни служители в общинската администрация. Консултантът ще разработи обучителен план и програма, учебно съдържание и обучителни материали за провеждане на обучение на тема „Наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”, като съдържанието на обучителният модул ще бъде съобразено с компетенциите на обучаемите и ролята им в процеса на мониторинг, контрол и последваща оценка. Обучението ще бъде с продължителност 1 ден, на територията на общинския център. Поддейност 8.2: Провеждане на обучението Участниците в обучението ще се запознаят със същността на непрекъснатото наблюдение, контрола и оценката като инструменти, гарантиращи изпълнението на стратегии, планове и програми. На базата на методологията разработена в рамките на Дейност 6, обучаемите ще се запознаят с последователността и координацията вътре и между отделните звена в рамките на администрацията в процеса на наблюдение и оценка. Не на последно място те ще придобият и практически умения за прилагане на методологията.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност В рамките на настоящето предложение се планират следните дейности за информация и публичност, чието изпълнение ще бъде изцяло съобразено изискванията за визуализация по програмата: - 2 пресконференции – 1 в началото на проекта и 1 заключителна; - еднократно издадена информационна брошура, в тираж 300 бр. която ще информира обществеността за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта; - публикации в пресата (една с информация за старта на проекта, втора с информация за хода на неговото изпълнение и трета в края на проекта относно постигнати резултати); - публикувани 3 покани за участие в публични събития и дискусии ( 3 сесии на обществения форум) - ежеседмично, а когато е необходимо и в по-малка честота, актуализиране на информацията, отнасяща се до проекта във интернет страница на общинска администрация Свиленград;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Народно Читалище “Просвета”
ФРМС Консулт
"АКТ - 2011" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 332 BGN
Общ бюджет: 73 863 BGN
БФП: 73 863 BGN
Общо изплатени средства: 73 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 863 BGN
2015 0 BGN
73 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 783 BGN
2015 0 BGN
62 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 079 BGN
2015 0 BGN
11 079 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Разработен подробен план за изпълнение;
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Протоколи от месечните срещи
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвено искане за авансово плащане;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни и окончателни технически и финансови отчети и искания за междинни и окончателни плащания.
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Разработени тръжни документи;
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Сключени договори с външни изпълнители.
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на община Свиленград за периода 2007-2013 г.
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Разработена Програма за опазване на околната среда 2014-2020
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Общински план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г.;
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 : Общинска стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014 -2020 г.;
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Общински план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г.;
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 16 (Д) По дейност 7: Проведени форум сесии;
Индикатор 17 (Д) По дейност 7: Изготвени протоколи от проведените сесии;
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Изготвени доклади за резултати
Индикатор 19 (Д) По дейност 8: Брой лица от целевата група преминали обучението
Индикатор 20 (Д) По дейност 9: Проведени пресконференции;
Индикатор 21 (Д) По дейност 9: Публикувани платени съобщения в медиите;
Индикатор 22 (Д) По дейност 9: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали – 300 бр. информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз