Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-21
Наименование: „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил”
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ
Дейности: 5. Настаняване на децата с увреждания в ЦНСТ Преместването на децата ще се осъществи със специализиран транспорт, осигурен от фирма доставчик, с която Община Кюстендил ще сключи договор. Децата ще бъдат придружавани от: - Служители от ЦНСТ; - Външни консултанти, наети от Община Кюстендил, които да участват в процеса на подготовката и настаняването. Ще бъдат наети консултант– методист , консултант - адаптация, медицински консултант и медицинско лице и шофьор за превозването на децата. Медицинското лице и шофьора ще участват в транспортирането на децата в новата услуга за настаняване. Настаняването в ЦНСТ ще се извърши според планирането. За кризисни и краткосрочни настанявания са предвидени 2-места за спешно настаняване. Социалния работник от ЦНСТ ще посрещне детето и с помощта на наетите консултанти ще се извърши следното: Ще се вземе решение за начина, по който детето ще участва в процеса на планиране на услугата; Ще се направи оценка на съвместимостта на детето и настанените вече деца; Ще се даде информация за други социални услуги, които ще се ползват от детето и неговите родители; При настаняването на детето социалния работник ще се съобрази да няма натрупване на няколко промени едновременно за детето, което може да окаже негативно влияние върху неговото развитие; За всяко дете, ползващо услугата има заповед за настаняване в ЦНСТ със съпътстващи я оценка на случая и план за действие. При настаняването трябва да са изготвени задължителните документи изискващи се при прием на дете в ЦНСТ. Социалния работник ще запознае детето по достъпен начин с услугата, с хорака, които ще работят и ще се грижат за него, с другите деца, с правилата в Центъра, с реда и начина на подаване на жалби. Това се извършва по подходящ за детето начин, съобразен със степента на увреждане, възрастта и нивото му на развитие и разбиране. Социалния работник ще открие досие на детето, в което ще прилага всички събрани по случая документи и ще координира дейностите по изготвянето на специализирана оценка и изготвянето и изпълнението на плана за грижи; Социалния работник ще ръководи процеса по договаряне на ангажиментите, изясняване на ролите и задачите на отделните специалисти, членовете на екипа и детето по изпълнението на плана за грижи и ще координира неговото изпълнение; Ще се оказва подкрепа на детето в областта на преоткриването и развиването на неговите способности с оглед на успешното му социално включване и придобиване на умения за самостоятелен живот; Екипът в ЦНСТ ще предлага обща визия и насока за работа в съответствие с потребностите на всяко дете; Екипът на ЦНСТ редовно ще обсъжда резултатите от специализираната оценка и ще преразглежда Плана за грижи. В задълженията на персонала влизат проследяването и адаптацията на детето - как целенасочено да наблюдават и опознават детето, за да описват точно и ясно възможностите, силните страни на детето, областите, в които се справя добре или има нужда от повече подкрепа, уменията да общува, поведението, грижата за себе си, ще се използват в предоставянето на услугата. Ще наблюдават проявленията на страдание и специфичните начини на изразяване на детето. Наблюденията за детето се отразяват в личния му дневник.
3. Подбор и назначаване на персонал за работа в ЦНСТ Подборът и наемането на персонала е съобразен с принципа на равнопоставеност и в съответствие с изискванията на трудовото и антидискриминационното законодателство. Подборът на персонала, структурирането на длъжностите в него, координацията и управлени¬ето му са дейности с ключово значение за предоставянето и качеството на всяка социална услуга, включително на услугата „Център за настаняване от семеен тип". Те имат за цел да гарантират осигуряването на професионални грижи за потребителите на услугата от страна на мо¬тивиран, добре обучен и работещ в екип персонал. Подборът на персонала на ЦНСТ ще бъде извършен на конкурсен принцип. Ще бъде изготвена Процедура за подбор, утвърдена от Кмета на Община Кюстендил с приложено към нея заявление за кандидатстване. Процеса на кандидатстване и подбор ще се извърши в условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и т.н. на кандидатите. За експертните длъжности ще имат право да кандидатстват лица завършили висше образование и доказали опит, умения и лични качества. Неквалифицирания персонал ще бъде подбран на база лични качества и умения и/или опит при работа с деца с увреждания или в социалната сфера. За осъществяването на прецизен подбор ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронната страница на Общината, на информационното табло на Общината, в местните средства за масова информация и Дирекция „БТ” гр. Кюстендил. Ще бъде назначена комисия със заповед на Кмета на Община Кюстендил, която ще организира конкурса и извърши подбора на персонала. В нея ще участва външен консултант – методист, който ще подпомага процеса за избор на мотивирани хора с лични качества, което да гарантира създаване на отговорен и сплотен екип за обгрижване на децата. Провеждането на конкурса ще бъда на два етапа – по документи и интервю. Одобрените кандидати се предлагат за назначаване и сключване на договор, съгласно изискванията на Кодекса на труда. С наетият персонал ще бъде проведено обучение и супервизия по проект „Детство за всички”. Назначените служители ще получат длъжностна характеристика, неразделна част от договора, в която са описани задълженията, отговорностите и подчиненост. Изборът на персонал на ЦНСТ ще приключи преди подготовката и настаняването на децата, за да имат възможност да се включат в подготвителния процес по преместването им. При започване на работа в ЦНСТ всеки служител ще има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания ще са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор.
1. Организация и управление на проекта Дейността планира рамките за качественно управление на проекта, за успешната координация и реализация на всички дейности. Сформирането на ефективен екип създава необходимите предпоставки за постигане на целите на проекта, мониторинг и контрол. Отчитайки спецификата на Проекта ще бъде необходимо вземането на отговорни, управленски решения, стриктно прилагане на методическите указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта ще бъде определен със заповед на Кмета на Община Кюстендил, при съблюдаване на изискванията за недопускане на конфликт на интереси. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени в определени за целта шкафове. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство, начини и срокове. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носи екипът за управление на проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа за управление: контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата, вътрешен контрол по предоставянето на услугите, вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им чрез проверки на място. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до ръководителя на проекта. В рамките на осъществявания мониторинг се отбелязват и анализират и констатираните добри практики с цел описание и подготовка за мултиплицирането им.
4. Подготовка за преместване на децата с увреждания и преместване в новоразкритата услуга – адапционен период 1. Определяне на Комисия със заповед на Кмета на Общината, за подбор, във връзка с настаняване на децата с увреждания в ЦНСТ, при подадени повече потребители. 2. Определяне на 3 консултанти - физически лица, които ще предоставят компетентни съвети, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните потребители. Те ще подпомагат персонала чрез индентифициране на варианти на действие при отделните случаи, ще дават препоръки и ще взаимодействат с целевата група на проектното предложение, спрямо конкретните нужди. Наетите консултант-методист, консултант-адаптация и медицински консултант ще извършват подкрепящи дейности, необходими и произтичащи от процеса на подготовката, преместването и настаняването на децата в услугата ЦНСТ. 3. Определяне на медицинско лице, коeто ще изпълнява помощни дейности и услуги, свързани с подобряване на живота и опазване на здравето на децата с увреждания. Медицинското лице ще пътува с наетия специализиран превоз при превозването на децатапри окончателно преместване в новите условия за тяхното преместване за настаняване. Присъствието му ще гарантира безопасното превозване на децата и ще бъде от полза за придружаващите процеса на транспортиране, членове на персонала. 4. Определяне на шофьор, който ще отговаря за техническото, физическо, практическо и др. подпомагане на персонала за изпълнение на процеса на подготовката, преместването и настаняването на децата в услугата ЦНСТ. Шофьорът ще превозва децата с наетия специализиран транспорт за окончателно преместване за настаняване. Наетите лица ще са външни за Община Кюстендил, като за избора им ще се търсят квалифицирани лица, с опит позволяващ им да извършват заложените дейности. С тях ще се сключат договори за услуга. На база на информацията от извършения анализ на съществуващите оценки за всяко дете, в рамките на първия компонент, мултидисциплинарният екип ще предостави на Комисията данните за оценките, които съдържат: - информация за актуалното състояние, надградена със социалния статус на децата; - препоръки за реинтегриране и/или алтернативна семейна грижа за децата и младежите; - препоръки за конкретни пакети от услуги, съответстващи на нуждите на всяко дете, включително и резидентен тип грижа. В пряка зависимост от изпълнението на тази дейност е подготовката на всяко дете за преместването в новите услуги. Адаптацията на детето при настаняване в новопостроеното ЦНСТ ще се извършва на база на информацията от извършения анализ на съществуващите оценки за всяко дете. Планирането на грижите и интервенциите за него ще се основава и на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип от страна на персонал и наети външни специалисти: консултант-методист, медицински консултант и консултант-адаптация. Адаптацията общо ще протече на два етапа: - І-ви преходен – външен консултант-адаптация ще подпомага новонаетия персонал на ЦНСТ в процеса на общуване, като дава методически указания за по-ефективно напасване между служител и дете. На децата ще се покаже снимков и видео материал за новата услуга, с цел запознаване с новите условия и хората, който ще се грижат за тях. - ІІ-ри – запознаване на децата с новата услуга. На този етап с наетия от Община Кюстендил специализиран превоз и при възможност, в зависимост от степента на увреждане на детето след преместването му ще се осъществят срещи на място в ЦНСТ, за да се запознае с обстановката и средата, в която ще живее и да се разходи из квартала. При възможност, ако състоянието на детето позволява ще се правят игри, ще се срещне с други деца, за да му останат хубави моменти. През този период ще се извършва индивидуална и групова работа с децата за подпомагане развитието на базисните им социални умения и навици; проучване на индивидуалните потребности на децата с увреждания; ролеви игри за изграждане на емоционална привързваност между обгрижвания персонал и децата, за живот в среда, близка до семейна среда; организиране на срещи със съседи и други представители на местната общност за споделяне на идеи и притеснения. Процесът на адаптация ще бъде напътстван от наетите трима външни консултанти – методист, консултант – адаптация и медицински консултант. Те ще работят с децата и персонала на ЦНСТ за изграждане на взаимоотношения на доверие и ще съветват екипа на ЦНСТ при оформяне на документацията свързана с преместването на децата и ще дават ценни съвети, свързани с физическото и психическо развитие на децата. Консултантите ще съветват персонала как да реагира и действа при конкретните потребители, ще организират работа по случай и ще допринесат за професионалното оформяне на персонала на новото ЦНСТ. Включеният в проекта консултант – адаптация ще подпомогне със знания в областта на детската психология - ранното детско развитие, психо-емоционалното развитие и др. Той ще бъде включен в Комисията за подбор на потребителите /при подадени повече от определения капацитет/. Консултант – методиста ще подпомогне със знания в социалната работа с деца с увреждания и в развитието на човешките ресурси в социалните услуги в общността. Той ще бъде включен в Комисията за подбор на персонала, като с опита си на експерт ще допринесе за избора на персонал на услугата. Ще се подберат хора показал отговорност и съпричастност към проблема, лични качества, мотивация или умения за работа с деца с увреждания, както и психологическа устойчивост към извършваните дейности за обгрижване на децата от целевата група. Консултантите по адаптация и методиста ще придружават при необходимост членовете на персонала при пътуването им до специализираните институции. Медицинският консултант ще подпомогне персонала при формиране на знания за начина на отглеждане на деца с увреждания и ще представи добри практики и тренинги на персонала в обгрижването на децата от целевата група. Съгласно направените оценки от екипа по проект „Детство за висчки”, персонала на новата услуга ще бъде консултиран относно здравословните проблеми на децата, начина за действие в конкретните случаи, опазване и подобряване на физическото им здраве. Той ще даде съвети за здравословно и диетично хранене /при наличие на такова/. Всички консултанти ще работят и в насока общността да приеме новата услуга, както и квартала да опознае потребностите на тези деца. Подготовката за преместването на децата ще е с цел запознаване с новите условия на средата и преместването ще се осъществява със специализиран транспорт подсигурен от фирма изпълнител, с която Община Кюстендил ще сключи договор. Тази дейност ще бъде строго индивидуална, като посещенията в новото ЦНСТ ще се съобрази с емоционалното и физическо състояние на детето при промяна на заобикалящата го среда. При осъществяването на преместването и процеса-адаптация, водещо ще бъде здравословното състояние на детето и възможността му да пътува. На децата ще бъде представян снимков и видео материал – на персонала, условията в новата услуга, заобикалящата среда, другите потребители и др.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Предоставянето на услугата ще осигури по-добро качество на живот на 12+2 деца с увреждания, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. За всяко настанено дете щe се води досие. Досиетата се съхраняват съгласно изискванията за съхранение на лични данни и достъпът до тях ще бъде регламентиран в процедура. Съдържанието на личното досие ще се регламентира от Наредбата за критериите и стандартите за услугите за деца, ППЗСП и др. нормативни документи. Важни елементи за оптимално предоставяне на услугата са структурата и ритъмът на ежедневните дейности. Предварително плани-раният и повтарящ се дневен режим ще осигурява чувството на сигурност и подкрепа на живеещите. За целта ще се разработва седмичен график и график за почивните дни, които включват дейностите в центъра. Ако е необходимо ще се съставя и персонална програма за деня и седмицата, така че всяко дете да има своите индивидуални занимания, които да включват по-детайлно заниманията в жилището (индивидуални и групови) и по-общо – занима-нията навън (в дневен център, детска градина, училище, читалище и др.). ЦНСТ ще осигурява на ползвателите си лично пространство, право на предпочитания и личен избор и свобода за развитие съобразно собствените възможности и желания. Целта на услугата е да се предостави жилище на деца с увреждания, в което те да живеят възможно най-нормално и възможно най-пълноценно да участват в живота на общността. Подкрепата има за задача да създаде сигурна, позната среда на живот и отношения в техния дом. Освен подкрепата за израстването на потребителите и осъществяването на общи дневни дейности, ще се набляга на подкрепата за социалното и емоционалното им благосъстояние. Основният принцип е стремежът към култура на взаимно уважение, която дава възможност да се прави собствен избор. Създаването на удобна среда на живот, в която човек може да бъде себе си и да научи нещо положително за околните, е важна част от това начинание. ЦНСТ ще осигурява на ползвателите си лично пространство, право на предпочитания и личен избор и свобода за развитие съобразно собствените възможности и желания. В ЦНСТ храната ще се приготвя в собствена кухня, като децата ще участват в приготвянето и сервирането на храната според способностите си. Изборът на менюто ще се извършва заедно с децата като се съобразява със специфичните им диетични и възрастови особености и техните предпочитания. Продуктите ще се закупуват от търговската мрежа, като децата ще участват в пазаруването, според възможностите си. По време на храненето персоналът ще изгражда у децата култура на хранене. Храненето ще се извършва на постоянни интервали, не по-големи от пет часа. Поне две ястия от дневното меню ще включват готвена храна. За всяко дете ще има осигурени топли и студени напитки, както и междинни закуски. Диетично хранене ще се предоставя след консултация със специалист. Персоналът ще спазва хигиената на хранене, както и правилното съхраняване на хранителните продукти и храната, чрез осигуряване на безопасни работни практики. ЦНСТ ще организира занимания на потре-бителите със смислени ежедневни дейности. Тези дейности ще насърчават социалните контакти на потребителя и активното му участие в живота на общността. В рамките на тези дейности потребителят ще получава помощ от различни професионалисти в и извън жилището (социален работник, психолог, логопед, специален педагог, лекар и др.), посещава различни образователни услуги (детска градина, училище и др.) и специализирани услуги (центрър за рехабилитация, дневен център) на територията на община Кюстендил. Всички деца ще се включват в различни форми на занимания, подходящи за съответната възраст и съобразно възможностите, където ще общуват и ще се срещат с други деца и съвместно играят и участват в занимания. Социалните услуги в общността, насочени към социално включване и интеграция на потребителите, предполагат основната част от дневните занимания и грижи да се провеждат на място, различно от мястото на живеене. Това ще даде възможност на потребителите да се срещат с повече хора, да развиват различни социални умения, да се справят с различни ситуации. Всички случаи за отделните потребители ще се описват в индивидуалния план за грижа, като в процеса на съзряване ще се търсят допълнителни средства и мерки за тяхното социално включване и интеграция. При необходимост от някаква форма на терапия, живеещите в ЦНСТ ще ползват тера-пия в специализирани центрове (лечебни заведения, центрове за социална рехабилитация и интеграция,дневни центрове и др.). Персоналът на центъра ще провежда терапия с ползвателите, като допълващи дейности, по предписание на специалисти. В индивидуалния план на всеки потребител ще е включена отделна глава за дневната грижа, потребностите, които грижата удовлетворява (образователни потребности, психологически потребности, потребности от терапия и др.), методите на работа, конкретните дейности и очакваните резултати. Медицинското обслужване в ЦНСТ ще се осигурява от здравната система чрез личен лекари и стоматолози, от звената за неотложна помощ и при необходимост от болнично лечение. Лечението на заболявания на живеещите в Центъра – остри или хронични – ще се извършва по лекарско предписание. В случаите, в които лечението включва доболнична грижа в рамките на ЦНСТ (измерване и проследяване на температурата, помощ при прием на лекарства и др.), грижите ще се полагат от персонала, който ще е във връзка с личния лекар. ЦНСТ ще разполага с лекарства от първа необходимост, които се предоставят след консултация с лекар и съгласно вътрешните правила за достъп и боравене с лекарства. Предписаните за лечение лекарствени средства ще се съхраняват и предоставят според същите правила. При отглеждане на деца с хронични заболявания и с определена специфика на симптоматиката персоналът ще е обучен за придобиване на умения за грижа за деца със съответните заболявания. Персоналът ще води план за здравни грижи и медицинско досие на всяко дете, в което ще се отбелязват назначените и проведени консултации и лечения. В ЦНСТ ще се честват традиционните и личните празници, като създаването на специфични ритуали е от огромно значение за уюта, спокойствието и домашната атмосфера. Персоналът и ползвателите на услугата ще си създават собствени ритуали за посрещане на отделните празници и ще ги спазват с предварителна подготовка и последователност. За организация на личните празненства персоналът ще осигурява подкрепа на децата в зависимост от възрастта и желанията им. Празниците ще се честват групово от всички живеещи в дома и персонала или индивидуално – при лични празници – според желанието на празнуващия. На децата ще бъде осигурена подкрепа за осъществяване на контакти с техните семейства, приятели или близки хора, ако това е предвидено в плана за действие и в плана за предоставяне на социалната услуга. Управителя на ЦНСТ и целият екип по проекта ще бъдат отговорни за разработването на всички процедури, изискуеми по ЗЗД, ЗСП, ППЗСП и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и регистри, правилници, журнали и досиета. За обмяна на опит и добри практики персонала на новосъздаденото ЦНСТ ще посещава функциониращото в гр. Кюстендил ЦНСТ за деца с увреждания „Сияние”, управлявано от Фондация „Сийдър”.
2. Осигуряване на публичност на дейностите и постигнатите резултати. С цел да се осведоми обществеността за проектните дейности и да се изпълнят изискванията за публичност и прозрачност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведе информационна кампания, която ще започне с пресконференция в сградата на Общината. Тя ще представи старта на проекта пред обществеността, заложените цели и очакваните резултати, както и източникът на безвъзмездната финансова помощ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕС посредством Европейския социален фонд. По време на изпълнението на проекта ще бъдат поставени 2бр. табели на сградата, където ще се помещава социалната услуга и на входната врата на двора. Проектът също така предвижда изработване на 100 плаката и 500 броя информационни брошури, 2 бр. банери с информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, снимков материал. На всички тях ще се изобразят: Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; Наименованието на проекта, който се изпълнява; Изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” . В рамките на проекта ще бъдат периодично публикувани прессъобщения в местните медии. В края на проекта ще се проведе втора пресконференция. На нея ще се отчетат всички извършени дейности, като ще се направи анализ на разходите и резултатите, ще се обяви официално приключването на проектните дейности. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта, ще се спазват стриктно техническите изисквания, заложени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По време на реализиране на проекта ще бъдат спазени всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 798 BGN
Общ бюджет: 135 263 BGN
БФП: 135 263 BGN
Общо изплатени средства: 135 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 850 BGN
2015 44 413 BGN
135 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 222 BGN
2015 37 751 BGN
114 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 628 BGN
2015 6 662 BGN
20 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз