Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0120-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект „Да подобрим жизнената среда” /за Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв.39 и ПСОВ, гр. Свиленград”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има общата цел „ефективна и ефикасна подготовка на цялостен инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопроводна мрежи в централна градска част, изграждане на ВиК мрежа в кв. 307-313 и кв. 39 и ПСОВ, гр. Свиленград, община Свиленград”.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализация в централна градска част 1. направа на геоложки и хидроложки проучвания по трасето на съществуващата канализация и водопровод, с цел оценка на настоящето й състояние. 2. проектиране на работен проект – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 2: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за изграждане на ВиК мрежа в кв 307-313 и кв.39 Дейността включва: 1. Направа на геоложки и хидроложки проучвания по трасето 2. Проектиране на работен проект – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ Дейността включва: 1. Направа на геоложки и хидроложки проучвания на мястото, определено за изграждане на ПСОВ. 2. Проектиране на работен проект – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 4: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж; Дейността включва подаване на заявления, с приложени изискуеми документи, и издаване на съответните преценки и разрешителни, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, ЗУТ. В нея е включено и упражняване на независим строителен надзор в проектирането. Дейностите по издаване на разрешителни, различни от разрешителното за строеж, ще бъдат изпълнявани успоредно с предходните под-дейности от Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 – изготвяне на работен проект, с цел оптимизиране на времетраенето на проекта. Упражняването на строителен надзор в проектирането и процедурите по издаване на разрешително за строеж ще започнат непосредствено след предаване на готовия работен проект от изпълнителите на Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3. Цел на дейността: - осигуряване на всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигуряване на качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място. Резултати от дейността: - осигурени всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигурен качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място. Настоящата дейност е необходима за изготвянето на качествен инвестиционен проект поради: - изискване при кандидатстване с бъдещия инвестиционен проект за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, към същия да се приложи документация, осигуряваща степента на готовност на инвестиционния проект, като под-дейностите, включени в настоящата дейност са неразделна част от тази документация - успешно кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” на бъдещия инвестиционен проект - чрез нея се осигурява наличие на пълната техническа документация, необходимо условие за започване на строителни дейности.
Дейност 5: Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4 Настоящата дейност предвижда изготвяне на пълен анализ „Разходи-ползи”, съгласно „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“ на Европейската комисия, Указания към методиката за изготвяне на Анализ на Разходите и Ползите, Работен документ 4, на Европейската комисия и други приложими документи.
Дейност 6: Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Настоящата дейност включва изготвяне на пълни тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект – строителни работи, независим строителен надзор, техническа помощ за изпълнението на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове.
Дейност 7: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва цялостно изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие с указанията на Управляващия орган и Насоките за кандидатстване, както и помощ при комплектоването на изискуемите придружителни документи.
Дейност 8: Информация и публичност Дейността включва популяризиране на проекта, целите и резултатите от изпълнението му, както и да информира обществеността за отпуснатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г." средства. Разпространението на информация ще се осъществи посредством прес-съобщения до местните и регионалните медии, публикуване на информация на интернет сайта на община Свиленград и др.
Дейност 9: Одит на проекта Настоящата дейност включва проверка, действията по събиране и анализиране на финансова и не-финансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им от външна одитираща организация и изготвяне на Доклад за одит.
Дейност 10: Последваща оценка на изпълнението на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Свиленград.
Дейност 11: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране и координиране на екипа за управление на проекта, разпределение на отговорностите и задълженията, организиране и координиране на дейностите, контрол на изпълнението на дейностите по проекта в административно, финансово и физическо отношение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 725 222 BGN
Общ бюджет: 153 634 BGN
БФП: 153 634 BGN
Общо изплатени средства: 153 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 145 044 BGN
2010 178 383 BGN
2011 - 140 064 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 29 729 BGN
153 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 116 036 BGN
2010 142 706 BGN
2011 - 112 052 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 783 BGN
122 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 009 BGN
2010 35 677 BGN
2011 - 28 013 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 946 BGN
30 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз