Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0030-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-19
Наименование: Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - 5 бр. ЦНСТ
Дейности: Дейност: 1 Организация и управление Дейността включва подготвителната работа на екипа по проекта и дейности по организация и управление, включващи: 1. Сформиране на екип за управление на проекта, изготвяне на длъжностни характеристики, подписване на договори и разпределение на задачите между екипа на проекта. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта;
Дейност: 2 Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугата ЦНСТ. Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде извършен подбор на персонала.
Дейност: 3 Обучение и консултиране на персонала в ЦНСТ. Дейността включва: 3.1. Провеждане на въвеждащо обучение на персонала. Обучението ще се проведе в рамките на дейностите по Компонент 1. 3.2. Провеждане на индивидуални и групови консулта Дейността включва: 3.1. Провеждане на въвеждащо обучение на персонала. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни и включва общи познания за грижите в ЦНСТ, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с целевата група; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги за деца и др., съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Център за настаняване от семеен тип”. 3.2. Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала, предоставящ услуги в ЦНСТ, супервизия и методическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки от персонала, потребителите и техните семейства.
Дейност: 4 Подготовка на децата за извеждане от специализираните институции и настаняване в Център за настаняване от семеен тип. Експерти ще направят регулярни посещения в специализираната институция и запознаване с децата, които ще бъдат изведени. Организиране на регулярни посещения на децата в ЦНСТ, с цел опознаване на новата услуга и осъществяване на плавен преход при извеждането им. Групова и индивидуална работа с децата. С цел психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата и представители на тяхното семейно обкръжение от специалисти.
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „ЦНСТ” Дейността включва изпълнение на следните под-дейности: Функциониране на центъра. Социалната услуга „Центъра за настаняване от семеен тип” в рамките на проектното предложение ще бъде предоставена в продължение на 11 месеца. Функционирането на услугата ще бъде извършвано при спазване на нормативната уредба за предоставяне на услуги за деца. Ще се разработи вътрешна документация за работа на Центровете за настаняване от семеен тип. Развиване на капацитета на персонала и зачитане на интересите и потенциала на децата. Основните акценти в работата ще бъдат поставени на: • Индивидуално развитие – съобразно индивидуалния потенциал на всяко дете. Ще се стимулира социалната активност, насърчаване на общуването и развитие на умения за това. • Обучителни дейности – тук се включват дейности по поддържане и развитие на уменията за четене, писане, смятане, ежедневна подготовка за училище. Децата от центъра ще имат възможност да участват в обучения за изграждане на умения за лична хигиена, превенция на рисковото поведение, управление и разрешаване на конфликти. Дейностите по обучение ще бъдат извършвани с помощта на младежи-доброволци - членове общински клубове и на неправителствени организации, работещи в медико-социалната сфера и превенциите. • Трудотерапия – разнообразни дейности, свързани с развитие на самостоятелност, знания и умения за ориентиране в околната среда, развитие на битови, трудови навици в областта готварство, градинарство, цветарство, шев. • Арттерапия – тази дейност ще търси да стимулира развитието на всяко едно от децата на Центровете, чрез реализирането на техния творчески потенциал.
Дейност: 6 Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Дейността включва: 1. Изготвяне на докладна записка до Общински съвет – Бургас за преминаване на дейността като държавно делегирана; 2. Подготовка на пакет документи и депозирането им в Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция „Социално подпомагане” Бургас, за издаване на заповед за делегиране на дейността като държавна; 3. Включване на дейностите по предоставянето на социалната услуга в общността „ЦНСТ” в проекто – бюджета АСП за 2014 година, считано от 01.11.2014 г.
Дейност: 7 Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външен за Организацията изпълнител в съответствие с Рамковата процедура на Община Бургас за изработване на информационни материали. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на две пресконференции по повод стартирането и финализирането на проекта с поне 20 участника в тях. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Периодични публикации в местните и регионални медии, включително и – 9 броя. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите и дейносттите по проекта, по време на изпълнение на проекта – 1500 броя. 4. Подготовка на информационен банер на проекта – 1 броя. 5. Изработване на постоянна информационна табела пред сградите на 5-те ЦНСТ – 5 брой. 6. Изработване на плакат за популяризиране на социалните услуги в общността – 150 брой. 7. Организиране на публични събития по повод откриването на социалните услуги в общонстта -3 броя.
Дейност: 8 Мониторинг и отчетност на проекта Регулярната техническа и финансова отчетност за напредъка по проекта е основен ангажимент на екипа за управление на проекта. Подготовката на междинни и окончателен технически доклади и финансови отчети ще бъде извършвана съобразно изискванията на Управляващия орган на ОП «РЧР». Независимият финансов одит ще бъде възложен на избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда изготвянето на един междинен и един финален одиторски доклад.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип 5 броя Предлагане на комплекс от социални услуги в общността в среда близка до семейната, насочени към деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца, деца с увреждания в общността и семейства на деца с увреждания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 816 577 BGN
Общ бюджет: 505 462 BGN
БФП: 505 462 BGN
Общо изплатени средства: 505 387 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 505 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 315 BGN
2015 342 071 BGN
505 387 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 429 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 818 BGN
2015 290 761 BGN
429 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 497 BGN
2015 51 311 BGN
75 808 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз