Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0027-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-18
Наименование: Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ - 1 бр.
Дейности: Дейност 4 Информиране и популяризиране на проекта За да се постигне повишаване на обществената информираност тази дейност включва следните поддейности: Д 4.1. Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали. Ще бъдат отпечатани и разпространени рекламно-информационни материали – брошури, които ще представят финансирането, целите и дейностите на настоящия проект. Брошурите ще бъдат разпространявани периодично сред местната общност, като по този начин се цели постигане на добра информираност за новата услуга. Ще бъдат изработени две информационни табели /стационарна и подвижна/, които да представят проекта и финансиращата програма. Ще бъдат изработени рекламни химикали и рекламни органайзери, които ще се разпространяват при провеждане на информационните събития и Д 4.2. Провеждане на информационни събития сред обществеността Ще бъдат проведени 2 информационни събития – информационна среща в началото и заключителна конференция в края на проекта. Освен медии на събитията ще бъдат поканени представители от всички заинтересовани страни и представители на целевите групи по програмата, с цел популяризиране на дейностите и резултатите от изпълнението на проекта. Логистиката на информационните събития /наемане на оборудвана зала, осигуряване на кафе–паузи и кетъринг за участниците/ ще бъде изпълнена от екипа за управление на проекта. Д 4.3. Представяне на проекта в печатни и електронни медии и в интернет пространството. Проектът и реализираните дейности ще бъдат представени чрез 2 платени публикации медиите, както и на интернет страницата на община Гоце Делчев. По този начин максимален брой хора ще бъдат информирани за проекта.
Дейност 3. Подготовка на децата и младежите за преместване, настаняване в новата услуга Дейността включва провеждане на адаптационни мерки, които да помогнат на деца/ младежите да приемат промяната в живота им и по-лесно да приемат новата среда, новия персонал и другите потребители на услугата. Подготовката за напускане започва след актуална оценка на детето изготвена от ключовия социален работник съвместно с мултидисциплинарния екип работещ по случая в специализираната институция. Ключовият социален работник информира по подходящ начин детето за контактите и подкрепата, която ще получи след напускането на институцията, когато това бъде изяснено като реална възможност. Адаптационни дейности с децата, на които предстои преместване в ЦНСТ ще бъдат провеждани от новоназначения персонал в услугата и по-конкретно – ръководител, психолог, възпитател и социален работник. Същите ще осъществяват опознавателни срещи и работа за сближаване с децата в рамките на специализираните институции, от които предстои те да бъдат изведени. Действията по подготовката за напускане ще се планират на съвместна среща на екипа по случая, водещия случая социален работник от ОЗД, детето и неговите родители/законни представители и представител на персонала на новата услуга. Преместването на децата в ЦНСТ ще се извърши в началото на третия месец от стартиране на проекта, като за целта бъде осигурен специализиран транспорт, съобразно нуждите на всяко дете и придружител от страна на персонала на новата услуга.
Дейност 2. Подбор на персонала В рамките на тази дейност ще бъдат изработени критерии и ще бъде извършен подбор на лица от представителите на целевата група по проекта, които да работят като ръководител /1/, социален работник /1/, психолог /1/, възпитател /1/, медицинска сестра /1/, и счетоводител /1/ в новата услуга ЦНСТ. Подборът ще бъде направен след публикуване на обява и провеждане на конкурс. Конкурсът ще премине в два етапа – подбор по документи и събеседване с кандидатите. Подборът ще бъде направен от специално назначена със заповед комисия. На класираните от комисията лица ще бъде предложено сключване на трудови договори за работа в ЦНСТ. Обучението на новоназначения персонал ще се извърши съгласно утвърдената от ДАЗД методика от избрания от ДАЗД изпълнител.
Дейност 1. Организация и управление на проекта Общият подход за реализиране на тази дейност се базира на методиката за управление на проекти и включва няколко основни процеса: - Организация и управление на проектния екип – целта на този процес е да се организира проектния екип, така че да изпълнява заложените дейности в проекта с изискуемото качество, гарантиращо постигане на заложените резултати и проектни цели. - Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между участниците в проекта, както и система за комуникация със заинтересованите страни. При стартиране на проекта ще се проведе първоначална среща на която ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите на всеки от екипа. Ежемесечно ще се провежда по една работна среща, с цел проследяване изпълнението на планираните дейности и постигане на заложените резултати. - Управление на документацията и отчетността –ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация, с които да се гарантира точното документиране и съхранение на информацията. - Управление на разходите – целта на този процес е събиране и осчетоводяване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. - Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Това сравняване ще се извършва по време на изпълнение на дейностите, като при установяване на несъответствия между планираното и постигнатото качество ще се планират дейности за подобряване на качеството на проектните резултати. Тази дейност е необходима с оглед управлението на проекта. Правилното разпределение на ангажиментите ще даде гаранции за ефективно и навременно изпълнение на дейностите в проекта и успешното му приключване в планирания срок, според планирания бюджет, и с постигане на набелязаните цели и резултати.
Дейност 5 Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ще бъде предоставяна в пълно съответствие с утвърденото Методическо ръководство на АСП. Ще бъде разработена необходимата работна документация. Капацитетът на новоразкрития ЦНСТ е 14 места, от които 12 места за деца с увреждания от специализирани институции и 2 места за спешно настаняване на деца/ младежи с увреждания от общността, които не могат да продължат да живеят в семействата си. Всеки случай се приема на базата на ясни критерии и процедури. Услугата се предоставя на децата описани в целевата група на проекта. Основни етапи при предоставяне на услугата: 1. Отдел „Закрила на детето" (ОЗД) в ДСП насочва детето към ЦНСТ; 2. Провеждане на планираща среща за настаняване на детето в ЦНСТ; 3. След извършена оценка на случая, директорът на Д „СП“ по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружена от социален доклад и план за действие; 4. Настаняване на детето в ЦНСТ; 5. Работата по случай – осъществява се в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, доставчика на социалната услуга, детето и неговото семейство /ако е приложимо/. Работата по случай се организира от ключовия социален работник на детето в ЦНСТ; 6. До 6 - 8 седмици от настаняването на детето ключовият социален работник координира изготвянето на специализирана оценка; 7. На базата на специализираната оценка ключовият социален работник организира разработването на план за грижи на детето; 8. Ключовият социален работник организира преглед на плана за грижи на детето най-малко на всеки шест месеца; 9. За всяко дете настанено в ЦНСТ се води досие; 10. Доставчикът и ДСП имат ясни процедури за подготовка и прекратяване на настаняването на детето в ЦНСТ. При прекратяването на настаняването за детето е осигурена сигурна и стимулираща среда за развитие; 11. След прекратяване на настаняването на дете работата по случая от страна на ОЗД продължава в съответствие с предприетата мярка за закрила и ППЗЗД Обхватът на услугата е в пълно съответствие с утвърденото Методическо ръководство на АСП, Наредбата за критериите и стандартите за социалните услуги за деца и другите приложими нормативни актове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
"СТИЛ М2" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 006 BGN
Общ бюджет: 143 614 BGN
БФП: 143 614 BGN
Общо изплатени средства: 143 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 510 BGN
2015 75 104 BGN
143 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 234 BGN
2015 63 838 BGN
122 072 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 277 BGN
2015 11 266 BGN
21 542 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз