Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/015-01
Наименование: "Подобряване възможновтите за долекуване на населениетов община Исперих чрез модернизация на "МБАЛ- Исперих" ЕООД"
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобрят възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението в Община Исперих като необходима предпоставка за устойчиво местно развитие.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта поддейност 1.1: Сформиране на екип за организация и управление на проекта поддейност 1.2: Провеждане на встъпителна среща на екипа на проекта поддейност 1.3: Техническо обезпечаване работата на екипа на проекта поддейност 1.4: Представяне на информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности
дейност 2: Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени поръчки поддейност 2.1: Избор на консултант за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки поддейност 2.2: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки
дейност 3: Подобряване на физическата среда и реализиране на мерки за енергийна ефективност поддейност 3.1: Избор на изпълнител за подобряване на физическата среда и реализиране на мерки за енергийна ефективност поддейност 3.2: Подобряване на физическата среда и реализиране на мерки за енергийна ефективност
дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително ремонтните работи поддейност 4.1: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на строително ремонтните поддейност 4.2: Извършване на независим строителен надзор на строително ремонтните работи
дейност 5: Извършване на авторски надзор поддейност 5.1: Избор на изпълнител за извършване на авторски надзор поддейност 5.2: Извършване на авторски надзор
дейност 6: Доставка на специализирано медицинско оборудване поддейност 6.1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано медицинско оборудване поддейност 6.2: Извършване на доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване
дейност 7: Осигуряване на информация и публичност поддейност 7.1: Избор на изпълнител на дейностите за информация и публичност поддейност 7.2: Организиране и провеждане на встъпителна конференция поддейност 7.3: Организиране и провеждане на закриваща конференция поддейност 7.4: Публикации в медиите поддейност 7.5: Информираност чрез интернет страницата на общината поддейност 7.6: Изготвяне и разпространение на информационна брошура поддейност 7.7: Изготвяне и монтиране на билбордове и информационни табели поддейност 7.8: Изготвяне и поставяне на стикери върху закупеното медицинско оборудване
дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта поддейност 8.1: Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на проекта поддейност 8.2: Извършване на финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 2 024 180 BGN
БФП: 2 012 392 BGN
Общо изплатени средства: 1 798 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 012 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 700 000 BGN
2015 1 098 043 BGN
1 798 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 710 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 595 000 BGN
2015 933 336 BGN
1 528 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 301 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 000 BGN
2015 164 706 BGN
269 706 BGN
Финансиране от бенефициента 13 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз