Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0116-C0001
Номер на проект: 58-131-115-115
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 10.12.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Целите на проекта за техническа помощ „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” са: 1. Изготвяне на цялата документация в необходимите срок, обем и качество, позволяваща получаването от Община Карлово на безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2007 – 2013г.” за изграждане на необходимата инфраструктура за отпадъчни води в град Калофер”. 2. Повишаване на капацитета на общинската администрация за и
Дейности: Дейност No. 1 – Подготовка и мобилизация за започване на проекта” За част „мобилизация за започване на проект”: Веднага след подписване на договора с УО на ОПОС ще се обособи ЗИП (в частта служители на общината), съгласно описанието в т.1.4., подточки а) и б) от настоящия формуляр. По време на тази част от дейността ще се осъществят всички задачи, свързани със стартиране на проекта като напр.: 1. Набиране на съществуващата информация, свързана с изпълнението на проекта; 2. Изготвяне на детайлен график с точно определяне на времевите периоди, срокове отговорниците от ЗИП/общината за всяка задача по отделните дейности. Резултат от дейността в част „мобилизация за започване на проекта”: нормално стратиране на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект. В следствие от изпълнението на тази дейност ще са налице: 1. Създадено със заповед на кмета на общината ЗИП; 2. Изготвен детайлен график със срокове и отговорници; За част „подготовка за започване на проект”: С оглед адекватна подготовка за възползванен от средствата, които ЕС предоставя по линия на структурните/кохезионния фондове чрез ОПОС, общината предприе предварителни подготвителни действия и сключи договор с изпълнител по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (чл. 2, ал. 1, т.2 от нея). С него се подготвиха част от документите, които са необходими за кандидатстване по настоящата процедура за набиран ена проектни предложения. Резултати от дейността в част „подготовка за започване на проекта”: 1. Подготвен формуляр за техническа помощ (един от които е настоящия) за кандидатстване по ОПОС; 2. Подготвени технически спесификации, които трябва да съпровождат формуляра за кандидатстване за техническа помощ.
Дейност No. 2 - Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП В рамките на тази дейнсост ще се изготвят необходимите пълни пакети от документи, които са необходими за избора на изпълнител по всяка една от предвидени в проекта (като необходими) обществени поръчки за услуги по ЗОП. Тези пакети са в допълнение на техническите спесификации, които вече са изготвени и са приложени към настоящия формуляр. Те вклчват документи, които се изискват от ЗОП, като например указания към участниците, проект на договор с изпълнителя, методика за оценка, различни образци на декларации и други формуляри. Ще бъдат разработени следните пакети документации: - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” Резултат от дейността: изготвени пакети документи, както е описано по-горе. За изпълнението на тази дейност общината ще сключи договор (след проведена процедура по ЗОП) с един изпълнител за подготовката на така изборените и описани пакети документации. Изготвените документации ще бъдат съгласувани за законосъобразност с МЗ на ОПОС/ще бъдат изпратени на МЗ на ОПОС за проверка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на първото искане за плащане.
Дейност No. 3 - Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените документации) и сключване на договори за услуги В рамките на тази дейност ще извършат всички необходими процедури по обявяване, провеждане и финализиране на необходимите процедури за избор на изпълнители на договорите, които са описани в предходната дейност 2. Процедурите, които ще се проведат, съгласно праговете по Закона за обществените поръчки са следните: - По Закона за възлагане на обществените поръчки за услуги над 90 хил.лв без ДДС - за избор на консултант за подготовка на инвестиционен проект – открит конкурс- 2 процедури; - По Наредбата за малки обществени поръчки за услуги под 30 хил.лв. без ДДС - 2 процедури; Резултат от дейността: В следствие от проведените процедури ще бъдат сключени следните договори: - “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” - „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово”
Дейност No. 4 - Изпълнение на договор за “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният консултантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма; - Задача 2: Пред - проектно (пред - инвестиционно) проучване; - Задача 3: ПУП на избраните трасета и площадки - Задача 4: Работен проект за ПСОВ - Задача 5: Работен проект за канализационната мрежа - Задача 6: Работен проект за водоснабдителната мрежа - Задача 7: Документация за възлагане на строителство и на строителен надзор на инвестиционния проект - Задача 8: Програма за управление на утайките от ПСОВ - Задача 9: Формуляр за кандидатстване по ОПОС Резултат от дейността: с изпълнението й ще се осигурят проучванията, анализите, документите, разработките и др., които са необходими за цялостната подготовка на бъдещия инвестиционен проект, както същите са описани в заглавията на отделните задачи.
Дейност No. 5 – Изпълнение на договор „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва следните групи от задачи: - Задачи за изпълнение по договорите за подготовка на инвестиционния проект - Задачи за изпълнение във връзка с ЕО/ОВОС/ОС - Задачи за изпълнение във връзка с оценка на съответствието с изискванията на ЗУТ; Резултат от дейността: с реализацията на дейността (на задачите в нея) ще се осигури: - необходимата координация и организация за изпълнението на дейностите в цялостния проект за подготовка на бъдещия инвстицонен проект; - Разработване на инструменти за управление на договора, процедури и насоки, които да подпомогнат общината при извършването на цялостното управление, мониторинг и докладване по отделните договори и по проекта като цяло; - Подпомагане на общината за ежедневното управление на проекта, съгласно изикванията и при изпълнение на изискванията на договора за финансиране; - изготвяне на необходимата докуметация за извършване на преценка за необходимостта от ЕО/ОВОС/ОС на бъдещия инвестиционен проект, а също и за изготвяне на необходимата дукуметация (уведомления, докуметнация за преценка, оценки, доклади); - изготвяне на цялата необходима документация за оценка на съответствието на проектите с изискванията на ЗУТ
Дейност No. 6 - Изпълнение на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” В изпълнение на тази дейност избрания одитор ще трябва да установи: - Дали има допуснати нередности при усвояването на средствата отпуснати по ОП “Околна среда 2007 – 2013” - Дали отчетените разходи са верни и дали са допустими за финансиране съгласно Българското законодателство и договора за финансиране - Всички фактури и други документи са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в съответния отчет - дали разходооправдателните документи (фактурите) представени от изпълнителите по договорите отговарят на изискванията на българското законодателство и договорните условията съгласно съответните договори. В резултат от дейността на избрания Одитор ще се изготви: - Одитен доклад предаден на ЗИП преди изтичането на 18- тия месец след подписване на договора с МОСВ.
Дейност No. 7 - Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва задачи, които целят постигане на съответствие с изискванията на ОПОС, договора между УО и общината и комуникационната стратегия (план) на УО на ОПОС. Сред основните задачи ще бъдат: организиране на официална церемония за откриване на проекта; публикуване на информация за проекта, постигнатия напредъка при изпълнението на дейностите и резултати; Организиране на регулярни представяния и обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта; организиране на официална церемония за закриване на проекта. При изпълнението на мерките ще осъществява необходимата комуникация с УО/МЗ на ОПОС с оглед спазване на изискванията на ОПОС и на комуникационния план (стратегия).
Дейност No. 8 – Закриване на проекта По време на последния месец от осъществяване на проекта ще се осъществяват всички дейностисвързани с закриване на проекта, които включват: - Изготвяне на заключителните доклади свързани с отчитане изпълнението на проекта и тяхното окомплектоване; - Архивиране на материалите по проекта по начин гарантиращ спазване на изизскванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции; - Създаване на база дани включваща цялата информация която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти – цени на различни видове услуги; - Списък на фирми и експерти работещи по проекта; - Адаптиране на изготвените модели свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти; - Закриване на офиса на ЗИП. Резултат от дейността: нормално закриване на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 559 300 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 480 BGN
2011 - 32 941 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 539 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 984 BGN
2011 - 26 353 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 35 631 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 496 BGN
2011 - 6 588 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 908 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз