Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0112-C0001
Номер на проект: 58-131-112-112
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект от страна на Община Луковит, с който впоследствие общината да може да кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП ”Околна среда 2007-2013” за инфраструктурен проект
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността предвижда сформиране на работна група за изпълнение и управление на проекта. Ще бъде сформирана през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. Ще бъдат включени следните позиции: - ръководител на проекта – директор ТСУ, - гл.експерт „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”, - финансов контрольор, - Директор ФБ, - счетоводител, - гл.експерт УРЕ, - гл.експерт „Преводи и програми” - мл.експерт УРЕ, - юрист. Проектът предвижда създаването на Консултативно звено, което ще отговаря за взимане на важни решения за хода на проекта, разрешаване на проблеми, оценка на процесите и, при необходимост, предприемане на корективни действия. Звеното ще бъде сформирано през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. То ще заседава веднъж месечно и при необходимост. В изпълнението на проекта ще бъдат включени и експерти, необходими за подготовка на документацията по предвидените тръжни процедури и за оценка на подадените тръжни предложения. Работната група и консултативното звено ще провеждат ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Работната група ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение.
Дейност 2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на работен проект за гл.колектори ІІІ, ІV и V – гр. Луковит Работната група ще направи проучване с цел избор на най-подходящите експерти, които да имат нужните професионални умения за разработване на специфичната документация. Със заповед на кмета ще бъде назначена комисия по разработване на документацията по ЗОП – директор на дирекция + 2-ма външни консултанти.
Дейност 3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на идеен и работен проект за ПСОВ – гр. Луковит Основната цел на дейността е разработване на специфичната документация за възлагане на обществената поръчка. Ще се осъществи с помощта на консултант и проектанти, които ще изработят необходимите документи. Работната група ще определи консултант и проектанти, които да осъществят изготвянето на идеен и работен проект за ПСОВ – гр. Луковит. Със заповед на кмета ще бъде назначена комисия по разработване на документацията по ЗОП.
Дейност 4. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за Доклад по ОВОС Дейността ще бъде извършена чрез създаване на комисия със заповед на кмета, която ще включва избрани от работната група консултанти от РИОСВ-Плевен. Те ще помогнат с представяне на специфични изисквания и критерии при изготвянето на документацията за възлагане на обществената поръчка.
Дейност 5. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изготвяне на анализ на разходите и ползите Основната цел на дейността е разработване на специфичната документация за възлагане на обществената поръчка. Ще се осъществи с помощта на консултанти, които ще изработят необходимите документи. Със заповед на кмета ще бъде назначена комисия по разработване на документацията по ЗОП. Работната група ще определи консултанти, които да осъществят изготвянето на анализ на разходите и ползите.
Дейност 6. Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП - Възлагане на изготвяне на работни проекти за гл.колектори ІІІ , ІV и V – гр. Луковит – Oткрит конкурс по НВМОП; - Възлагане изготвянето на идеен и работен проект за ПСОВ – гр. Луковит – Oткрита процедура по ЗОП /услуга/ - Възлагане изготвянето доклад по ОВОС – предстояща процедура съгласно чл.2,ал.2,т.2 от НВМОП - директно сключване на договор с изпълнител /услуга/ - Възлагане изготвянето на анализ на разходите и ползите по Чл.2,ал.2,т.2 от НВМОП - директно сключване на договор с изпълнител
Дейност 7. Изготвяне на работни проекти за гл.колектори ІІІ ,ІV и V След провеждане на обществена поръчка и избиране на изпълнител ще бъде сключен договор. Проектите се изготвят в пълен обем и съдържание съгл. Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Дейност 8. Изготвяне на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води – фаза идеен и работен проект След провеждане на обществена поръчка и избиране на изпълнител ще бъде сключен договор. Проектите ще бъдат изготвени в пълния обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и др. поднормативни документи, касаещи проектната разработка. Извършена е оценка на земеделската земя в района на площадката на ПСОВ (20,612 дка), с цел бъдещо обезщетяване на собствениците.
Дейност 9. Изготвяне на доклад за ОВОС Дейността ще бъде извършена от лицензирани МОСВ експерти, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Ще бъде изготвен доклад за площадка за ПСОВ, представляваща нива – ІІІ кат.земи, с кад.№ 080021 от 20,612 дка, находяща се в.м.Панега в землището на гр.Луковит.
Дейност 10. Изготвяне на анализ на разходите и ползите Изпълнението на дейността ще премине през няколко основни фази. Първата е определяне на проекта. Тя включва следните стъпки: 1. Определяне на конкретните цели и задачи на проекта. Дефиниране и предварително количествено измерване на основните параметри на целта. (обществено-икономически променливи, върху които проектът ще въздейства) 2. Индивидуализация на проекта 3. Технико икономическо проучване и анализ на възможностите a. Анализ на търсенето на услугите b. Вариантен анализ /минимум на база инерционен сценарий/ Следващият етап е финансов анализ. Той включва: c. Финансови потоци на инвестицията с разбивка за цялата инвестиция d. Експлоатационни разходи и приходи e. Източници на финансиране f. Анализ на паричния поток с оглед постигане на финансова устойчивост g. Изчисляване на финансовата вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията h. Изчисляване на финансовата вътрешна норма на възвращаемост на капитала Третият етап е икономически анализ, включващ: 1. Анализ и оценка ефективността на проекта от гледна точка на: a. социалните ползи (дефиниране и при възможност остойностяване) b. екология c. други критерии 2. Анализ на чувствителността и рисковете на проекта
Дейност 11. Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР Дейността ще бъде извършена с професионалната помощ на експерти архитектура и строителство, конструктивна част, ВиК, отопление и вентилация, геодезия за вертикална планировка, електричество, пътна част, подземни комуникации. Експертна помощ по подготовка на документация за избор на изпълнител по открита процедура по ЗОП.
Дейност 12. Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на строителен надзор Дейността ще бъде извършена с помощта на експерт-надзорник по подготовка на документация за избор на строителен надзор. Изборът на такъв консултант ще бъде осъществен при спазване на разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Предвид стойността на услугата, водещата организация ще проведе открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Необходимата тръжна документация ще бъде разработена от експерт на община Луковит.
Дейност 13. Консултантска помощ при подготовка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG 161РО005/08/1.30/01/01 техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „ОС” 2007-2013 г. Комплексната консултантска услуга включва няколко ключови момента. Начално съдействие при идентифициране и формулиране на идея за проект и последваща консултация по процедурите за кандидатстване за финансиране за конкретната идея и необходимите документи. Изготвяне на формуляр за кандидатстване, съдържащ подробно описание на проекта и предвидените дейности, бюджет на проекта, финансов план на дейностите и график за изпълнение, описание на предвидените обществени поръчки. Съдействие при изготвянето на всички изискуеми придружителни документи, както и пълно окомплектоване на проекта. Консултантската помощ включва и подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на консултанти, които да разработят инфраструктурен проект за ПСОВ по ОП „Околна среда”, което включва – разработка на образци на необходимите документи за процедурата – покани, оферти, проекто-договори.(от 01.05.2009 до 31.05.2009) Основно задължение на консултанта е също проследяването на процеса на оценка на проектното предложение, комуникация с Управляващия орган и съдействие при подготовка на допълнително изискани документи. При одобрение на проектното предложение - съдействие при подготовка на документи, необходими за подписване на договор за безвъзмездна помощ.
Дейност 14. Одит на проекта След приключване на проекта ще бъде извършен одит на проектните дейности от независим одитор (лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма ) и ще бъде изготвен финален технически и финансов доклад.
Дейност 15. Дейности за информация и публичност В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: 1. встъпителна пресконференция при откриване на проекта – поканени около 50 души, представители на общината, Басейнова дирекция – Плевен, РИОСВ – Плевен, РИОКОЗ – Ловеч, ВиК – Ловеч, клон Луковит, представители на НПО, медии, представители на общността. Конференцията ще осигури публичност на целите и дейностите на проекта и ще даде възможност общността да контролира процеса; 2. 4 публикации във вестници и в Интернет сайта на общината. Прессъобщенията ще отразяват напредъка на проекта на всеки по-важен етап от неговата реализация и ще бъдат публикувани в печатните и електронните медии на територията на град Луковит. Изпълнението на проекта ще бъде отчитано и на интернет страницата на община Луковит; 3. 500 брошури с описание на идеята и целите на проекта; 4. плакати - на информационното табло на Общината и в сградата на Общината – с цел информиране на участниците в проекта и на широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура Всички мерки ще съдържат флага на ЕС, названието „Европейски съюз”, логото на КФ „Кохезионен фонд” и слогана „Инвестираме във вашето бъдеще”, името и логото на ОПОС 2007-2013 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 419 600 BGN
Общ бюджет: 323 789 BGN
БФП: 323 789 BGN
Общо изплатени средства: 323 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 333 480 BGN
2010 0 BGN
2011 70 234 BGN
2012 0 BGN
2013 - 17 160 BGN
2014 0 BGN
2015 - 62 765 BGN
323 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 259 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 266 784 BGN
2010 0 BGN
2011 56 187 BGN
2012 0 BGN
2013 - 13 728 BGN
2014 0 BGN
2015 - 50 212 BGN
259 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 696 BGN
2010 0 BGN
2011 14 047 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 432 BGN
2014 0 BGN
2015 - 12 553 BGN
64 758 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз