Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0108-C0001
Номер на проект: 58-131-108-108
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 21.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на община Бяла Слатина да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Бяла Слатина. С готовя инвестиционен проект впоследствие община Бяла Слатина ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” за инфраструктурен проект.
Дейности: Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Бяла Слатина Дейност 1.1 - Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация-Преглед на съществуващата документация и извършване на полеви диагностични и геодезични измервания и изработване на графични материали. Дейност 1.2 - Да подготви 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града-На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града.Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище-Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект. Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост-Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимост.Дейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013”-Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания. Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива-Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други съгласно насоките за кандидатстване-Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им-Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Бяла Слатина и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина - Оказване на съдействие на експертите от община Бяла Слатина по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари.
Дейност 3 - Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Бяла Слатина, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. - Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Дейност 4 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина” Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01. - Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 5 - Одит на проекта Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма - Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 399 800 BGN
Общ бюджет: 827 897 BGN
БФП: 827 897 BGN
Общо изплатени средства: 1 006 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 827 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 980 BGN
2010 0 BGN
2011 409 200 BGN
2012 656 375 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 199 458 BGN
1 006 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 664 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 111 984 BGN
2010 0 BGN
2011 327 360 BGN
2012 525 100 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 159 567 BGN
804 877 BGN
В т.ч. Национално финансиране 163 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 996 BGN
2010 0 BGN
2011 81 840 BGN
2012 131 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 39 892 BGN
201 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз