Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0106-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобрения във водния сектор на гр.Разлог - реконструкция и разширяване на водопроводната и канализационна мрежи и разширяване на ПСОВ Разлог
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот в Община Разлог и създаване на условия за растеж на икономиката, чрез подобряване на базисната инфраструктура за опазване и подобряване състоянието на водите
Дейности: Дейност 1.1: Пред-проектни инвестиционни проучвания – подготвителна фаза Дейност 1.1.1: Преглед на съществуващите данни и проекти и дефиниране на базовите данни за бъдещите проекти А) Набиране информация, преглед и анализ на съществуващите данни и проучвания, проверка на техническата им актуалност /акуратност & в случаи на несъответствие – потвърждение на актуалните данни; Б) Преглед и проверка на съществуващия картен материал и чертежи, налични в Общината и ВиК; Проверка пълнотата на данните (акуратност на котите и др.) от кадастъра на града; В) Преглед и сортиране на съществуващите геоложки /хидрогеоложки данни, необходими за стартиране на проекта. Идентифициране необходимостта от извършване на допълнителни геодезични, геоложки и хидрогеоложки изследвания; Г) Цялостно обхождане на място и частично геодезично заснемане за необходимите участъци на съществуващото местоположение на всички канализационни клонове и водопроводи със съответните коти на осови кръстовища, бр. сградни отклонения, шахти, настилки на улиците и др. Д) Проверка на съществуващи проекти / изготвяне на алтернативни предложения/ схеми; потвърждаване /приоритетно прецизиране обхвата на работите. Дейност 1.1.2.: Подготовка на начален доклад с анализ и обобщение на резултатите от извършените проучвания А) Изготвяне на начален доклад, отразяващ резултатите от изпълнение на дейност 1.1.1. и включващ: - Въведение; - Консултантски услуги и мобилизация; - Работна програма и назначаване на персонал; - План за осигуряване на качество; - Описание на съществуващите данни и информация; - Количество и качество на събраната информация, Идентифициране на необходимите допълнителни заснемания и проучвания - Преглед на предишните проучвания за: * външни довеждащи водопроводи и водоеми, * вътрешна водоснабдителна мрежа, * канализационна мрежа * ГПСОВ; - Обобщение и препоръки Б) Съгласуване на Началния доклад с Общината, ВиК и МОСВ и отразяване на техните коментари в последващите задачи и Предварителния доклад. С) Организиране на месечни срещи и докладване по време на целия проект /изготвяне на месечни, тримесечни, годишни и окончателни доклади/. Дейност 1.1.3.: Допълнителни заснемания и проучвания А) Геодезично заснемане на идентифицираните трасета и площадки & проучвания за осигуряване на необходимите данни, където те са непредставителни; Б) Изчертаване на набраната информация по т. 1.1.1.Г) и подготвяне на ситуации със съществуващото местоположение на водопроводната и канализационна мрежа; В) Изготвяне на парцеларни планове за идентифицираните трасета и площадки; Г) Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания, където е необходимо; Д) Проучване съществуващата градска ПСОВ и възможностите й за разширение; дефиниране на технологичните схеми по пътя на водата и утайките. Е) Проучване необходимостта от нова локална ПСОВ за част от невключените жилищни квартали и избор на технологична схема на пречистване.
Дейност 1.2: Задълбочен преглед и анализ на водоснабдителната и канализационна мрежи 1.2.1. Събиране на данни за загуби от течове по външните тръбопроводи и състоянието на отделните участъци – обследване на трасетата със специализирана апаратура за откриване на течове; 1.2.2. Събиране на данни за загуби от течове по вътрешната водопроводна и канализационна мрежи – провеждане обследвания по тръбопроводите със специализирана апаратура за откриване на течове; 1.2.3. Изготвяне доклад - задълбочен анализ за състоянието на съществуващата водоснабдителна (вътрешна и външна) и канализационна мрежи.
Дейност 1.3: Съгласуване на изготвените парцеларни планове и ситуации със съществуващото и бъдещето положение на водопроводната и канализационни мрежи с отговорните за това институции 1.3.1 Съгласуване на изготвените парцеларни планове; 1.3.2. Съгласуване на изготвените ситуации със съществуващото и бъдещето положение на водопроводната и канализационни мрежи с отговорните за това институции;
Дейност 1.4: Подготовка на Предварителен доклад 1.4.1. На база на цялата събрана информация до сега и реултатите от изпълнението на предишните задачи, Консултантът ще изготви предварителен доклад, който ще включа следното: - Общи данни и обобщение на съществуващата документация, както и описание на допълнително извършените проучвания; - Описание на предпоставките и базовите параметри, на чиято основа ще се изготвят бъдещите проекти; - Описание на нормативната база и инженерните параметри, с които трябва да се съобразят проектите (Българско законодателство и съответните Европейски директиви); - Описание на резултатите от извършената работа, идентифицирани проблеми, предложения за решаването им; - Потвърждаване/прецезиране на работната програма като обхват и срокове; - Изготвяне на финансово-икономически анализ и анализ на разходите и ползите чрез предварителна оценка обема на СМР и дейностите, необходими за реализация на проекта по окрупнени стойностни показатели; - Изготвяне на приоритетна листа за основните компоненти на проекта, според технико-икономическите и екологичните ползи; - Предложение за система за стандартизация на документите и чертежите; - Предложение за форматиране и софтуер, който ще бъде използван. 1.4.2. Съгласуване на Предварителния доклад с Общината, ВиК и МОСВ и отразяване на техните коментари в последващото работно проектиране.
Дейност 1.5: Подготовка на работни проекти за водопроводната и канализационна мрежи, работен проект за разширение на ГПСОВ . 1.5.1. Изготвяне на работен проект за реконструкция на съществуващите и необходимите нови водоеми по зони и довеждащи външни водопроводи, включващ обяснителна записка, графична част (ситуации, надлъжни профили, монтажни планове; план и разрези на водоемите) и количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, ПБЗ, Електро, КИПиА, където е необходимо; 1.5.2. Изготвяне на работен проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, включващ обяснителна записка, графична част (ситуации, надлъжни профили, монтажни планове; план и разрези на шахтите, преливниците и др. Съоръжения по мрежата) и количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА, където е необходимо, както и Временна организация на движението и ПБЗ; 1.5.3. Изготвяне на работен проект за разширение на съществуващата ПСОВ до максимално възможният капацитет, включващ обяснителна записка, графична част (технологични схеми, генерален план, план и разрези на предвидените съоръжения, надлъжни и напречни профили и др.) и количествено-стойностни сметки и работни проекти по части: - технологична, - площадково ВиК, - конструктивна, - архитектурна (при нужда), - Електро, КИПиА, - Вертикална планировка и вътрешни пътища; - Отопление и Вентилация, - Озеленяване, - План за безопасност и здраве, - Геодезия, - Хидрогеоложки доклад, - други, където е необходимо; 1.5.4. Изготвяне и издаване на актуализирано за разширението, разрешително за заустване по т.1.5.3. 1.5.5. Изготвяне и съгласуване на парцеларни планове за външните връзки, ако е необходимо. 1.5.6. Съгласуване на проектите по Дейност 1.5, с отговорните за това институции.
Дейност 1.6: Изготвяне на тръжни документи по изготвените проекти от дейност 1. 5. 1.6.1. Изготвяне на тръжни документи за участие в открита процедура по ЗОП за строителство/рехабилитация на външните водопроводи и водоеми и ВиК мрежата (компонентите от Приложение №1), като договорните условия са съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга) за строителство на строителни и инженерни обекти или еквивалентни договорни условия, при съвместяване на изискванията на Законодателството на Република България; 1.6.2. Изготвяне на тръжни документи за участие в открита процедура по ЗОП за строителство/разширение на съществуващата ГПСОВ, като договорните условия са съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга) за строителство на строителни и инженерни обекти или еквивалентни договорни условия, при съвместяване на изискванията на Законодателството на Република България; Тръжната документация ще включва: a) Резюме на проекта със следните основни елементи: • Основна информация за проекта. • Подробна изходна спецификация. • Търговски принципи (разпределение на риска; механизъм за плащане; ключови условия по договора; параметри и условия за приемане и оценяване на офертите и др.). • Изисквания за финансов ангажимент от страна на участниците в търга. • Изисквания към тръжната оферта: финансов модел, определящ паричните потоци по проекта, капиталовите и оперативни разходи, плащанията от правителството и др. Форматът на модела трябва да позволява лесно сравняване на офертите. • Правила и условия на тръжната процедура (напр. за внасяне на тръжни предложения, начин и място за депозирането им, комуникация по време на периода на оценяване, преговори с кандидатите, конфиденциалност на внесените предложения и др.). • Критерии за оценка (осигуряващи прозрачност относно базата за оценка на тръжните кандидатури, напр. технически, търговски, финансови критерии и др.). б) Проектодоговор със запазен баланс между променливите и непроменливите условия, за да се гарантира ефективността на процеса и конкурентноспособността на подадените оферти от една страна, и получаването на възможно най-много иновативни предложения и решения, от друга. 1.6.3. Подготовка на формуляри за финансиране от оперативна програма „Околна среда”
Дейност 2: Възлагане и изготвяне на ОВОС по т.1.5.4. – проект за разширение на ПСОВ за невключените в ГПСОВ Еквивалентни Жители, както и за площадките на новите водоеми 2.1. Изготвяне на ДОВОС, искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, информация за преценяване на необходимостта от ЕО или становище за ЕО. 2.2. На базата на докладите, становищата на гл.експерти, подадената информация и друга допълнителна информация (когато това се налага) се изготвя решението по ОВОС, решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, преценка ЕО или становище ЕО.
Дейност 3: Възлагане и изготвяне на оценка на съответствието на изготвените проекти І. Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. ІІ. Оценката за съответствие се извършва: 1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация; 2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория; 3. като съгласуване на част "Конструктивна" от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта - за обекти от трета до пета категория; 4. като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация - за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад на консултант.
Дейност 4: Осигуряване на информация и публичност на проекта 4.1. Изготвяне на конкретен Комуникационен план на проекта и съгласуване с Междинното звено, обхващащ: • Разработване и поддръжка на интернет страница на проекта, интегрирана към страницата на Община Разлог; • Разпространение на документи, свързани с ОПОС (правила, процедури, насоки, методики и др.); • Участия в медиите, информационни филми и клипове по телевизията, реклами и други контакти с пресата; • Публикации, бюлетини, брошури, плакати, наръчници и др.; • Организиране на конференции и семинари; • Аудиовизуални продукции и документални филми; • Анализи и допитвания до общественото мнение; • Информационни кампании, проучване на общественото мнение, кръгли маси и фокус групи, публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране на гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции. 4.2. Отчитане на основните фази и периодично докладване
Дейност 5: Възлагане и направа на външен независим одит • Окончателна проверка на счетоводните сметки, активите и пасивите на страните по проекта, както и за потвърждаване спазването на законовите и професионални норми; • Проверка по ПМС 249/2007 г. за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда"; • Издаване на сертификат или декларация за приключване на проекта по по Оперативна програма "Околна среда", на основание на оценка на системите за управление и контрол, на резултатите от вече извършените проверки и, когато е необходимо - на допълнителни проверки на транзакциите.
Дейност 6: Организация, управление, счетоводство и контрол на проекта Организация, управление, счетоводство и контрол на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 455 333 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 18 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз