Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0125-C0001
Номер на проект: 13-13-125
Наименование: Община Раковски – модерна администрация
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на туристическата политика на община Раковски и подготовка на стратегически документи за следващия програмен период
Дейности: Дейност 4 Разработване на общински план за развитие на община Раковски за периода 2014 – 2020 г. Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Раковски спрямо нормативната уредба и изискванията на Закона за регонално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министрество на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Отделните етапи, които ще бъдат изпълнени за разработването на ОПР са в пълно съответствие с нормативната уредба и са както следва: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период. 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. При изготвянето на Общинският план за развитие община Раковски ще работи в тясно сътрудничество и партньорство с представители на общинската и областната администрации и заинтересованите социално–икономически партньори съгласно изискванията на ЗРР и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие. По този начин формулираните приоритети и мерки ще отговарят на спецификата на общината, гарантирайки съобразяване на Плана с интересите на местните общности.
5. Информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат проведени входяща и заключителна пресконференции по проекта, ще бъдат отпечатани 2000 листовки за проекта и очакваните разултати от него и ще бъдат публикувани 2 материала за проекта в местни и регионални вестници.
3.Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките провеждани от община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм По дейност 3 на проекта ще бъдат разработени правила правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките провеждани от община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм. Тези правила ще следят резултатите от изпълнението на Стратегията, разработена по предходната дейност, както и изпълнението на приоритетите и мерките заложени в нея. При разработването на правилата ще бъдат използвани резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране” и методологията изработена специално за създаване на подобни правила и методики за провеждане и оценка на политики. Правилата и методиките, разработени по тази дейност ще бъдат приети от Общинския съвет на община Раковски.
1. Организация и управление В рамките на тази дейност ще бъде координирано и организирано цялото изпълнение на проекта. Това означава, че по нея ще се изготвят процедурите за избор на изпълнители, контрол над изпълнителите по проекта, отчетните доклади по проекта, наблюдението за постигането на заложените индикатори, обща координация с ръководството на общината и служителите необходими за изпълнението на поектните дейности, координация и комуникация с УО на ОПАК. За дейността ще е отговорен екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител.
2. Разработване на Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в община Раковски; По този дейност избраният Изпълнител, под супервизията на екипа по проекта, ръководството на общината и служителите, отговорни за провеждането на туристическата политика на общината, ще разработи Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в община Раковски. Стратегията ще се базира на анализ на състоянието на сектора и потенциала му за развитие, с който ще започне разработката на документа. Стратегията ще бъде съобразена с приоритетите заложени в Областната стратегия за развитие на Област Пловдив и Общинския план за развитие на община Раковски. В процеса на разработване ще бъде проведено обществено обсъждане на приоритетите, мерките, дейностите, индикаторите, отговорните организации и институции. Всички мнения ще бъдат взети предвид при разработването на документа. Стратегията ще бъде обсъдена и приета на заседание на Общинския съвет на община Раковски.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Беневент" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 793 BGN
Общ бюджет: 66 515 BGN
БФП: 66 515 BGN
Общо изплатени средства: 66 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 479 BGN
2015 30 036 BGN
66 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 007 BGN
2015 25 531 BGN
56 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 472 BGN
2015 4 505 BGN
9 977 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Изготвени междинни доклади
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Изготвен окончателен доклад
Индикатор 4 (Д) Дейност 2 - Разработена Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в община Раковски.
Индикатор 5 (Д) Дейност 3 - Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките провеждани от община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм
Индикатор 6 (Д) Дейност 4 - Разработен и приет от ОбС Общински план за развитие
Индикатор 7 (Д) Дейност 4 - Проведен дискусионен форум
Индикатор 8 (Д) Дейност 5 - Проведени пресконференции;
Индикатор 9 (Д) Дейност 5 - Отпечатани листовки;
Индикатор 10 (Д) Дейност 5 - Отпечатани материали в регионални и местни вестници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз