Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0102-C0001
Номер на проект: 13-13-103
Наименование: Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта Управлението на проекта ще бъде реализирано от екип, състоящ се от: ръководител на проекта, технически сътрудник и счетоводител – служители на общинската администрация. Задълженията и отговорностите ще бъдат ясно разпределени между отделните членове на екипа и ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането до приключването на проекта. Процесът на организация и управление се състои от: планиране, реализиране на проектните дейности, мониторинг, контрол на финансите, наблюдение и анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта и, в случай на необходимост, предприемане на мерки в отговор на тези фактори.
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация по проекта За определяне на външен изпълнител с оглед реализирането на дейностите по проекта, ще се проведат съответните тръжни процедури съгласно разпоредбите на ЗОП. В този аспект, ще се осъществяват подготовка, изготвяне и окомплектоване на необходимите тръжни документации, свързани с въпросните процедури. Осъществяването на тази дейност ще бъде възложено на външен изпълнител. За успешното реализиране ще отговаря екипът за организация и управление на проекта.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Стрелча 2014-2020 (ОПР 2014-2020) Дейността се състои в изготвяне на ОПР на община Стрелча за следващия програмен период 2014-2020, включващ основни елементи като: анализ на характеристиките на общината, идеи/стратегии за развитие, конкретни цели и мерки за постигането им. Разработването на плана ще се извърши от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. В процеса на изготвяне на ОПР 2014-2020 ще се спазват нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и ще се изпълняват „Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014-2020”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В структурно и съдържателно отношение Общинският план за развитие 2014-2020 също ще включва всички основни компоненти, определени в нормативните изисквания. В процеса на изготвяне на ОПР 2014-2020 г. ще се ползват резултатите от Междинната оценка за 2012 г. на ОПР 2007-2013. и актуализирания му вариант (финансирани от общинския бюджет). В съответствие с чл. 32 от ЗРР, ще бъде извършена и Предварителна оценка на въздействието на ОПР 2014-2020, включваща социално-икономическо въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методи за мониторинг и контрол на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча Дейността се състои в разработване и въвеждане на правила и методи за мониторинг и контрол на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие на община Стрелча. Правилата и методите ще описват точните стъпки и ще изградят механизъм за ефективен мониторинг на конкретната политика. Също така, ще допринесат за насърчаване и оптимизиране на ролята на заинтересованите страни в процеса на формулиране и изпълнение на въпросната политика. Осъществяването на дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран съгласно изискванията на ЗОП. Предвижда се изготвеният и въведен механизъм за мониторинг и контрол да бъде прилаган и по отношение бъдещото изпълнение на разработените в рамките на проекта стратегически документи на общината.
Дейност 5: Разработване на Планово задание за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча Плановото задание ще се явява методическа и информационна основа за разработването на предварителния проект на ОУП. Чрез него следва да се уточнят: методическите подходи при разработването на ОУП на общината; цел, задачи и прогнозен период на действие на плана, анализ на социално-икономическите и териториалните характеристики на общината; изисквания към устройствената концепция на ОУП; обем, съдържание, вид и представяне на ОУП. Разработването на Планово задание за изготвяне на Общ устройствен план ще се осъществи от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 6: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Стрелча (КПРО) Дейността се изразява в разработване на Концепция за пространствено развитие на община Стрелча. Тя ще представлява пространствено изражение на идеите и стратегиите за развитие на общината. Ще бъде изготвена в контекста на основните документи на ЕС за устройствено и градско развитие и в съответствие с целите на Стратегия „Европа 2020”. КПРО на община Стрелча ще изследва и съдържа основни елементи като: методически подходи; цели и задачи на КПРО; аналитична част и устройствена концепция. Разработването на КПРО на община Стрелча ще се извърши от външен изпълнител, избран в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Дейност 7: Разработване на Подробен устройствен план (ПУП) на археологически паметник на културата на тракийската куполна гробница и светилището в м.„Жаба Могила” Дейността се състои в разработване на Подробен устройствен план на национален паметник на културата на територията на община Стрелча – „Жаба Могила”. ПУП ще представлява План за регулация и застрояване - за смяна на предназначението на земеделска земя – и ще включва парцеларни планове - на обслужващата инфраструктура с необходимите схеми към тях. Планът ще е съобразен с всички нормативни изисквания. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност по проекта В проекта се предвиждат следните дейности за информация и публичност: – Провеждане на 2 пресконференции – при стартиране и при закриване на проекта. На първата ще се представят целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, а на втората – реално постигнатите резултати. За участниците на двете пресконференции ще бъдат раздавани информационни пакети; – Изработване на информационни и рекламни материали – във връзка с провеждането на двете пресконференции, ще бъдат изработени информационни пакети, включващи: брошури с информация за проекта; рекламни папки, химикалки и блок листи, отговарящи на изискванията за информация и публичност. Ще бъдат поставени и информационен банер и информационни плакати. Плакати и информационни брошури ще бъдат разпространени и по ключови места в сградата на общината. Те ще са разделени в две групи: първа - с информация за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, и втора - с информация за реално постигнатите резултати. Информационните и рекламните материали ще бъдат възложени на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП; – Публикации на интернет страницата на общината – Техническият сътрудник по проетка ще отговаря за периодично актуализиране на информацията за хода на проекта и резултатите от него посредством регулярни публикации на интернет страницата на община Стрелча. Дейността ще се осъществява през целия период на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 372 BGN
Общ бюджет: 41 926 BGN
БФП: 41 926 BGN
Общо изплатени средства: 41 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 926 BGN
2015 0 BGN
41 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 637 BGN
2015 0 BGN
35 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 289 BGN
2015 0 BGN
6 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Брой формиран и работещ екип за управление
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой проведени срещи на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Брой сключени договори с външен изпълнител за осъществяване на дейността
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Брой сключени договори с външен изпълнител
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Брой изготвени и приети общински планове за развитие за следващия програмен период на община Стрелча
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Брой извършени Предварителни оценки на въздействието на ОПР 2014-2020
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Брой сключени договори с външен изпълнител
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Брой разработени и приети механизми за мониторинг и контрол на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Брой сключени договори с външен изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Брой изготвени и приети Планови задания за изготвяне на Общ устройствен план на община Стрелча
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Брой сключени договори с външен изпълнител
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Брой изготвени и приети Концепции за пространствено развитие на община Стрелча
Индикатор 15 (Д) По дейност 7: Брой сключени договори с външен изпълнител
Индикатор 16 (Д) По дейност 7: Брой изготвени и приети Подробни устройствени планове
Индикатор 17 (Д) По дейност 8: Брой проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 8: Брой участници в пресконференцииите по проекта
Индикатор 19 (Д) По дейност 8: Брой изработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 8: Брой изготвен информационен банер
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: Брой изготвени и разпространени информационни плакати
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: Брой изготвени и разпространени рекламни папки;
Индикатор 23 (Д) По дейност 8: Брой изготвени и разпространени рекламни химикалки
Индикатор 24 (Д) По дейност 8 : Брой изготвени и разпространени рекламни блок листи;
Индикатор 25 (Д) По дейност 8: Брой Публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз