Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0104-C0001
Номер на проект: 13-13-105
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Раднево за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще бъде изпълнена посредством реализацията на 2 под-дейности, съответно сформиране на екип за управление на проекта и подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация и управление на проекта Под-дейността включа сформирането на екип за управление на проекта (ЕУП), който ще включва 2 длъжности: ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на ОПАК, в частност посредством съставяне на технически доклади за изпълнение, финансови отчети, искания за плащане и други документи. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Екипът за управление на проекта ще бъде назначен със заповед на кмета на община Раднево, като с членовете на екипа ще бъдат сключени договори при изпълнение на изискванията на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Екипът за управление на проекта ще провежда заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж месечно, като съответно ще води протоколи от своите заседания. Работата на членовете на екипа ще се отчита посредством попълването на месечни отчети за извършената работа, отново при спазване на разпоредбите на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Дейността по разработване на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител, при стриктно спазване на ЗОП и правилника за неговото прилагане. Самите обществени поръчки ще бъдат проведени от Община Раднево. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени документации и съответно проведени обществени поръчки за избор на външни изпълнители за дейностите от настоящото проектно предложение, както следва: 1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево; Разработване на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.; Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Раднево; Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. В документацията изрично ще бъде обособена отделна позиция за избор на изпълнител на оценките на общинския план за развитие. 2. Дейности за информация и публичност.
Дейност 2 – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево Дейността включва изпълнението на две под-дейности, взаимосвързани помежду си, като ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане: Под-дейност 2.1 - Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево В рамките на тази под-дейност ще бъдат разработени и въведени в работата на администрацията правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево. Те ще бъдат изготвени под формата на методика – „рамков” документ, който да се използва и прилага по отношение на мониторинга и контрола на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г., която ще бъде разработена в рамките на настоящото проектно предложение, както и в рамките на процеса на последващо стратегическо планиране и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики от Община Раднево. Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка ще се прилагат и при изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г., който ще бъде разработен в рамките на дейност 3 от настоящия проект, в съответствие с един от изводите на Доклад за междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Раднево 2007-2013, че изграденият механизъм за наблюдение изпълнението на плана не функционира ефективно, в изпълнение на препоръката от доклада за необходимостта от подобряване функционирането на механизма за наблюдение, отчетност и контрол на ОПР, като специално внимание се обърне на работата на този механизъм с бизнеса и други организации, развиващи своята дейност на територията на Община Раднево. Правилата за мониторинг и контрол ще се прилагат по отношение на всички секторни политики, изпълнявани от Община Раднево. При разработване на правилата ще бъде отчетено действащото законодателство в различните области на конкретните политики, изпълнявани от общината, като съответните специфики на правилата за мониторинг и контрол по отношение на конкретните политики ще бъдат отразени под формата на специфични указания, съдържащи се в самите правила, ако такива специфики бъдат идентифицирани. Под-дейността по разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка ще бъде изпълнена в самото начало на изпълнение на проекта, като резултатът от дейността – изготвените правила ще бъдат използвани и прилагани при изпълнение на останалите релевантни дейности от проекта, вкл. разработването на ОПР за периода 2014 – 2020 г. и на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. В съответствие с Наръчника за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България, разработен в рамките на проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република България, процесът на разработване и прилагане на публични политики преминава през следните четири измерения: • Стратегическо планиране; • Разработване на политики; • Прилагане; • Мониторинг и оценка. Мониторингът представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за управленски контрол и вземане на решения, чрез който се контролира ефективността на административния процес. Оценката се определя като преценка на публичните политики от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворение се цели с тях, като тя може да бъде както вътрешна и външна в зависимост от това дали се изпълнява от вътрешни или от външни експерти, така и предварителна, междинна, крайна и последваща според периода на нейното провеждане. Разработените правила ще бъдат обсъдени и приети с решение на Общински съвет Раднево веднага след тяхното изготвяне, като по този начин ще се извърши и тяхното въвеждане в работата на администрацията. Под-дейност 2.2 – Работен панел с общински служители за обсъждане на разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево Тази под-дейност от проектното предложение предвижда провеждането на работен панел с участието на служители на ръководни длъжности от общинска администрация Раднево, на който служителите да бъдат подробно запознати с въведените правила, като последните бъдат дискутирани по отношение на техните специфики, условия и начини на прилагане. Работният панел ще включва участието на 11 служители на ръководни длъжности в общината – кмет, 3-ма зам. кметове, главен секретар и 6-ма директори на дирекции. Работният панел ще се проведе в сградата на Община Раднево за 1 ден, като ще бъде организиран от външния изпълнител, разработил правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики в рамките на тази дейност.
Дейност 3 – Разработване на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане. В рамките на дейността ще бъде разработен Общинският план за развитие на Община Раднево за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие (ОПР) е основен стратегически документ на общинско ниво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие ще бъде разработен при стриктно спазване на Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР), както и при спазване на изискванията на Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (наричано за по-кратно „методическите указания на МРРБ”). Освен това, за разработването на плана ще се използват и изводите и докладите от различни анализи и документи на регионално и национално ниво, разработени в областта на стратегическото планиране и устойчивото развитие. Освен това, за подготовката на ОПР на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат взети предвид и заключенията и препоръките от Доклад за междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Раднево 2007-2013, извършена през месец октомври 2012 г. Дейността по разработване на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. ще бъде изпълнена посредством реализацията на следните под-дейности в рамките на настоящото проектно предложение: Под-дейност 3.1 Анализ на нуждите на заинтересованите страни В рамките на под-дейност 3.1 ще бъде изготвен Анализ на нуждите на заинтересованите страни, който ще бъде изготвен на базата на информацията, получена по време на изпълнение на следните под-дейности: Под-дейност 3.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни по отношение на ОПР и Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г., изготвяни по проекта Анализът на нуждите на заинтересованите страни има за цел: • идентифициране на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на ОПР и останалите стратегически документи в рамките на проекта; • изясняване на тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. За изпълнение на дейността се предвижда след идентифициране на заинтересованите страни (предствители на общинската администрация, местни структури на гражданското общество, неправителствения сектор, бизнес и граждани), да бъде проведено проучване, което да изясни тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. Под-дейност 3.1.2 Провеждане на фокус групи Дейността включва провеждане на 3 (три) фокус групи с участие на: • представители на местната общинската администрация; • представители на местния бизнес; • представители на местни неправителствени и граждански организации. Фокус-групите под формата на дискусии ще бъдат проведени в сградата на общинска администрация Раднево. Примерните тематични области за разискване ще бъдат следните: • Икономическо състояние на община Раднево; • Съответствие на качеството на предоставяните публични услуги с нуждите на гражданите; • Благосъстояние на гражданите; • Най-важни проблеми за преодоляване; • Фактори за развитие на бизнеса и инвестиционна политика; • Фактори за развитие на общината; • Приоритетни области за развитие за периода 2014 – 2020 г. За изпълнението на дейността ще бъдат разработени и анкетни карти за фокус групите, а данните от тях ще бъдат обработени и анализирани в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 3.1.3 Провеждане на социологическо проучване Социологическото проучване ще бъде проведено сред населението в общината за идентифициране на проблемите, нуждите и очакванията на местната общност, както и дефинирането на бъдещи приоритети за развитие през следващия програмен период. Чрез това проучване ще се набере информация за проблемите и нуждите на местната общност, състоянието на местните услуги, удовлетвореност и информираност за тях; бъдещите приоритети за развитие на общината; адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински план; оценка на населението за адекватността на формулираните цели в действащия план за развитие и тяхната приоретизация, съществуващи проблеми и потребности / на населението и др. В резултат от изпълнението на дейността анализът на получените резултати ще бъде включен в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 3.1.4 Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни Дейността преставлява информиране и консултиране с обществеността на изготвената оценка на общинския план и разработените аналитични документи, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки) за периода на новия общински план за развитие на община Раднево 2014 – 2020 г. Разработените материали ще се публикуват на интернет страницата на общината и на специализирания портал за обществено информиране за общинските поликики (дейност 3.1.5 на настоящия проект) ще даде възможност за изпращане на мнения/ становища. В рамките на под-дейността ще се организира и обществено обсъждане с предствители на заинтересованите страни за обсъждане на общинския план за развитие и придружаващите го оценки. На общественото обсъждане ще се обсъди и Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г., която ще бъде разработена в рамките на дейност 5 от настоящия проект, като целта е да се получат мненията на заинтересованите страни относно проблемите и приоритетите в областта на околната среда. На общественото обсъждане ще се представят на широката общественост и разработените в рамките на дейност 2 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево, за да могат заинтересованите страни да се запознаят с методиките за наблюдение изпълнението на политики от общинската администрация. Получените становища и мнения ще бъдат анализирани и където еподходящо - отразени в разработените документи. Под-дейност 3.1.5 Разработване на общински портал за Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни Дейността предвижда разработването на специализиран интернет портал за обществено осведомяване и информиране относно политиките, провеждани от общинска администрация Раднево. Този портал ще съдържа основно 4 модула: - Модул с пълна информация за настоящия проект, дейностите, целите, резултатите, индикаторите и т.н.; - Модул, съдържащ всички стратегически планови документи, които са в процес на актуализация или разработване, с възможност за обратна връзка с всички заинтересовани страни, които ще могат да дават мнения и препоръки, отнасящи се към съответните документи; - Модул с всички действащи стратегически планови документи на общинско ниво; - Модул за обществени допитвания, който ще бъде използван и по време на проучванията във връзка с оценката на действащия и разработването на новия общински план за развитие. Под-дейност 3.2 Набиране на изходни данни за целите на разработването на Общински план за развитие на община Раднево 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност ще бъде извършено набиране на изходна информация посредством различни способи, включително проучване на статистически и официални информационни източници, информация на място („on-the-spot”), специално проведени проучвания, преглед на налични документи на общинско ниво и други. Дейността включва набиране на информация за периода 2007 - 2013 г. в следните примерни области: икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, изпълнителят на дейността трябва да проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи, информация от компетентни органи и ведомства, приети от общината документи и действащи планове, анкети, и др., имащи отношение към разработването на общинския план за развитие. Цялата събрана информация ще бъде систематизирана в база данни, която да позволява ефективното й използване. Под-дейност 3.3 Изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Раднево Под-дейността включва изготвянето на един от основните задължителни компонента от Общинския план за развитие на Община Раднево 2014 – 2020 г., а именно анализ на икономическото и социалното развитие на общината. Той ще бъде изготвен въз основа на получената количествена и качествена информация, събрана в резултат на изпълнението на предходните под-дейности. Анализът ще има следното тематично съдържание, в съответствие с Методическите указания на МРРБ за разработване на ОПР 2014-2020 г.: • Обща характеристика/профил на общината; • Състояние на местната икономика; • Развитие на социалната сфера и човешките ресурси; • Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; • Екологично състояние и рискове; • Административен капацитет; • SWOT-анализ. Под-дейност 3.4 Разработване на стратегическата част на Общински план за развитие на община Раднево 2014 – 2020 г. На базата на всички изпълнени предходни под-дейности ще бъде разработена стратегическата част на Общинския план за развитие на община Раднево за периода 2014 – 2020 г., чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на ЗРР. Индикативното съдържание на плана включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, вкл. програма за публично-частни партньорства (ПЧП) на общината, съгласно чл. 18, ал. 4 от Закон за ПЧП; 8. предварителната оценка на плана. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРР, Общинският план за развитие на Община Раднево 2014 – 2020 г. ще бъде приет с решение на Общински съвет Раднево, след като бъде изготвен и предаден от изпълнителя. Разработването на ОПР ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗРР и добрите практики, както и европейските, национални и регионални приоритети за развитие, включително Стратегията “Европа 2020”, Договора за партньорство, Националната програма за развитие България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2020 г., Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2014 – 2020 г., Областната стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 и други приложими национални и регионални стратегически документи с хоризонт 2020 г.
Дейност 4 – Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Раднево Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външни изпълнители посредством провеждането на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните оценки на общински план за развитие на Община Раднево, съгласно ЗРР и ППЗРР: Под-дейност 4.1 – Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на Община Раднево 2007 – 2013 г. В рамките на настоящата под-дейност, въз основа на събраната количествена и качествена информация в предходните под-дейности от дейност 3, ще бъде извършена последваща оценка на изпълнявания в момента Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2007 – 2013 г. През 2008 г. е извършена Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Раднево 2007 – 2013 г. Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за общинските планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие, което означава не по-късно от 2014 г. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗРР, последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. При провеждането на последващата оценка на изпълнявания ОПР ще бъдат приложени разработените в Дейност 2 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка. Под-дейност 4.2 – Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Раднево 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност ще се извърши предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. Тя ще бъде разработена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, различен от този, който разработва самия ОПР, като ще бъде извършена успоредно с подготовката на общинския план за развитие. Резултатите и изводите от предварителната оценка ще бъдат включени в самия ОПР, като част от задължителното съдържание на плана, описано в предходната дейност 3. Предварителната оценка на общинския план за развитие се извършва задължително съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗРР. Тя съдържа: 1. оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. За провеждането на последващата оценка на действащия ОПР, както и предварителната оценка на ОПР за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат използвани следните документи, описани подробно в т. 2.3 от настоящото проектно предложение: 1. Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Методология за стратегическо планиране в Република България 3. Мониторинг и оценка на публични политики и програми 4. Ръководство за оценка на въздействието в България 5. Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България 6. Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво.
Дейност 5 – Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработена Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г. като част от стратегическото планиране на общината за следващия програмен период. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждане на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. Обхватът на програмата ще се определи в съответствие с Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда, които предписват следната основна структура на програмата:  Анализ на средата;  Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/;  Визия за околната среда на общината;  Цели;  План за действие;  Организация за изпълнението на програмата;  Приложения към програмата. В рамките на дейността ще бъде проведена и работна дискусия с представители на общинска администрация Раднево за обсъждане на спецификите на програмата. Програмата ще бъде разработена от външен изпълнител и ще бъде приета с решение на Общински съвет Раднево, след което ще бъде публикувана на интернет страницата на общината, за да може всички заинтересовани страни да имат достъп до нея.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните мерки за информация и публичност:  2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му;  Информационен банер (транспарант) – 1бр. с размери – височина 2.00м. и ширина 1.00м., алуминиева стойка и цветно напечатан винил;  Информационна табела – 1бр. - метална с размери 70 х 50см.;  Брошури – 300 бр. – пълноцветен печат, формат А5, с двойна сгъвка;  Папки – 100 бр. – картон, формат А4;  Тефтери – 100 бр. – формат А5 с твърди корици;  Настолен календар – бележник – 50 бр.  Химикалки – 100 бр. Освен това, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Раднево.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 795 BGN
Общ бюджет: 53 152 BGN
БФП: 53 152 BGN
Общо изплатени средства: 53 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 152 BGN
2015 0 BGN
53 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 179 BGN
2015 0 BGN
45 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 973 BGN
2015 0 BGN
7 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени анализи
Индикатор 3 Брой разработени общински планове
Индикатор 4 (Д) Договори с членове на създадения екип за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) Проведени работни срещи на ЕУП
Индикатор 6 (Д) Изготвени документации за избор на външни изпълнители
Индикатор 7 (Д) Създадени и приети правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 8 (Д) Служители с повишена квалификация след проведен работен панел, свързан с приетите правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 (Д) Проведени работни панели със служители на Община Раднево за обсъждане на приетите правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) Проведени социологически проучвания, фокус групи, обществени обсъждания и работни дискусии
Индикатор 11 (Д) Извършени оценки на Общински план за развитие
Индикатор 12 (Д) Разработени стратегически документи (програми) на Община Раднево
Индикатор 13 (Д) Проведени пресконференции за популяризиране на проекта
Индикатор 14 (Д) Изготвени и разпространени материали за информация и публичност
Индикатор 15 (Д) Дейност 1 : Заповед на кмета на Община Раднево за сформиране на ЕУП
Индикатор 16 (Д) Дейност 1 : Сключени договори с членовете на ЕУП
Индикатор 17 (Д) Дейност 1 : Протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 18 (Д) Дейност 1 : Финален технически и финансов отчет
Индикатор 19 (Д) Дейност 1 : Разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 20 (Д) Дейност 1 : Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 21 (Д) Дейност 2 : Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево.
Индикатор 22 (Д) Дейност 2 : Решение на ОбС Раднево за приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево.
Индикатор 23 (Д) Дейност 2 : Организиран работен панел с общински служители за обсъждане на въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево
Индикатор 24 (Д) Дейност 2 : Служители от Община Раднево с повишена квалификация по отношение на въведените правила
Индикатор 25 (Д) Дейност 3 : Брой изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни
Индикатор 26 (Д) Дейност 3 : Брой изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни.
Индикатор 27 (Д) Дейност 3 : Брой организирани фокус групи
Индикатор 28 (Д) Дейност 3 : Брой проведени социологически проучвания
Индикатор 29 (Д) Дейност 3 : Брой организирани обществени обсъждания
Индикатор 30 (Д) Дейност 3 : Брой разработени електронни портали за обществено информиране и консултиране
Индикатор 31 (Д) Дейност 3 : Брой систематизирани бази данни с информация
Индикатор 32 (Д) Дейност 3 : Брой изготвени анализи на икономическото и социално развитие на Община Раднево
Индикатор 33 (Д) Дейност 3 : Брой разработени ОПР
Индикатор 34 (Д) Дейност 3 : Брой приети ОПР от Общински съвет
Индикатор 35 (Д) Дейност 4 : Извършена последваща оценка на ОПР
Индикатор 36 (Д) Дейност 4 : Извършена предварителна оценка на ОПР
Индикатор 37 (Д) Дейност 5 : Проведени работни дискусии
Индикатор 38 (Д) Дейност 5 : Разработени програми за опазване на околната среда
Индикатор 39 (Д) Дейност 5 : Решения на ОбС за приемане на програма за опазване на околната среда
Индикатор 40 (Д) Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 41 (Д) Дейност 6 : Изготвени информационни банери
Индикатор 42 (Д) Дейност 6 : Изготвени информационни табели
Индикатор 43 (Д) Дейност 6 : Изготвени и размножени брошури
Индикатор 44 (Д) Дейност 6 : Изготвени и размножени папки
Индикатор 45 (Д) Дейност 6 : Изготвени и размножени тефтери
Индикатор 46 (Д) Дейност 6 : Изготвени и размножени настолни календари
Индикатор 47 (Д) Дейност 6 : Химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз