Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0156-C0001
Номер на проект: 13-13-156
Наименование: Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столична община 2014-2020 година
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 11.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши и усъвършенства административната култура и методите за управление, чрез въвеждането на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка на Общинския план за развитие. Да подпомогне усилията на администрацията на Столична Община за качествено разработване и изпълнение на стратегическите документи, отчитайки интересите на местните общности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта; Дейността започва с подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган и завършва с приключването на проекта. Кметът на община със заповед ще назначи членовете на екипа за управление, който ще се състои от двама членове - ръководител, и счетоводител. Организацията и управлението на проекта включва: - изготвяне на длъжностни характеристики и подписване на договори с членовете на екипа; - изготвяне на Работен план за изпълнение дейностите, с включен Времеви график и персоналните задачи на всеки член на екипа; - на екипа за наблюдение, отчитане и проследяване напредъка на изпълнението на проекта; - изготвяне на План за разпределение и изразходване на средствата- паричния поток; - организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта и сключване на договори с избраните изпълнители; - Извършване на плащания към изпълнителите и изготвяне на искания за възстановяване на направените разходи към УО на ОПАК- авансово, междинни и финално; - провеждане на редовни заседания на Екипа за управление за осъществяване на текуща координация, наблюдение и контрол на извършените дейности; - изготвяне на междинни, заключителен технически доклади; - Създаване и архивиране на досие на проекта; За организацията и управлението на дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение ще бъде формиран екип от специалисти с ясно дефинирани права и отговорности, които дават възможност за цялостно наблюдение на дейностите по проекта и осъществяване на права и обратна информационна връзка. В началото на изпълнение на проекта ще бъдат уточнени функциите, задълженията и отговорности им; работната програма; методите за контрол, мониторинг и отчитане на дейностите, предвидени в проекта; комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на прозрачност на проектните дейности; системата за вътрешен финансов контрол, насочена към постигане на висока степен на отчетност и проследимост на изразходваните за изпълнението на проекта финансови средства. На работни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани с напредъка на проекта, евентуалните пречки пред изпълнението на проекта, както и мерките за преодоляването им. Периодично ще бъдат извършвани насрещни проверки за целесъобразното изразходване на финансовите ресурси
Дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “ Дейността е свързана с изготвяне на документация за процедури за определяне на изпълнител на дейностите, съгласно изискванията на ЗОП. Предвижда се провеждане на следните процедури за избор на изпълнители на следните дейности: 1. Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.; 2. Изготвяне на Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 207-2013 г.; 3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на План за развитие на Столична Община; 4. Обществено консултиране на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.; 5. Дейности за информация и публичност. Дейността ще стартира през първия месец от началото на проекта и ще бъде изпълнена от външен изпълнител, след проведена процедура от Екипа на проекта по реда на ЗОП. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще съдържа: решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; обявлението за обществената поръчка; пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции; техническите спецификации; минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато това е приложимо, както и методология за оценка. След подготовка на документациите за избор на изпълнител, Екипът ще ги внесе в ОУ на ОПАК и АОП за предварителен контрол. След съгласуване на документацията, ще бъдат публикувани обявления в АОП . Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат назначени Комисии за провеждане на процедурите, като определя техния състав и резервни членове. Ще бъдат поканени външни наблюдатели от АОП и УО на ОПАК. Процедурите ще приключат с определяне на изпълнители по договорите за обществена поръчка. Възложителят ще сключва писмени договори за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведените процедури. Екипът ще изпрати уведомления до АОП за всеки договор, сключен с избраните изпълнители и ще внесе документацията за последващ контрол в УО на ОПАК.
Дейност 3: Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г. Изготвянето на Предварителна оценка ще се проведе преди финализиране работата на екипа по изготвяна на Общинския план за развитие, от независим екип. Основна цел е да осигури максимална уместност и съгласуваност на Общинския план и предназначението на заключенията й е да бъдат интегрирани в плана при вземането на окончателни решения. Предварителната оценка се провежда на етап обсъждане и преговаряне, и промени в предложенията в процеса на разработване на ОПР. Предварителната оценка на Плана за развитие на Столична Община за периода 2014- 2020 г. има за цел да подобри качеството му чрез обобщен анализ и препоръки от независими експерти за постигане на реалистична обоснованост на плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на общината през разглеждания период. Оценката има за задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите на политиката за социално-икономическо сближаване на Европейския съюз и Националната стратегия за регионално развитие, както и с целите и приоритетите, заложени в Областната стратегия за развитие при спазване разпоредбите на Закона за регионалното развитие . Освен това много важно е да се оцени съответствието на плана на съдържанието на проектите на Оперативни програми за усвояване на европейските фондове за новия програмен период 2014-2020 г. Всичко това се отнася до оценката на така нар. външна и вътрешна съгласуваност на плана. Предмет на оценката са следните аспекти на Общинския план за развитие: - Изработеният ситуационен и SWOT-анализ за развитие на общината и неговата адекватност; - Съответствие и обвързаност на стратегическите аспекти на плана и избраните цели и приоритети със SWOT - анализа; - Състояние и степен на въздействие върху околната среда от планираните интервенции; - Съществуваща ситуация по отношение на равенството между половете, свързана с възможностите на пазара на труда; - Вътрешна и външна съгласуваност на плана (национални, регионални и областни планови и оперативни програмни документи); - Реалистичност на целите, количествена измеримост и преглед на индикаторите и очакваните въздействия; - Система за мониторинг и оценка на плана за развитие; - Оценка на предлаганото разпределение на финансовите ресурси; - Предложени механизми за реализация – информация, актуализация, публичност и прозрачност при изпълнението на плана. Предварителната оценка се очаква да установи и базата за бъдещи дейности по мониторинг и оценка на изпълнението на плана. Друго основно намерение е да бъде проверена адекватността и качеството на предвидените мерки по прилагането. Методологията на оценяването се основава на Ръководството на Европейския съюз за предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове на ЕС, като се отчита спецификата на разработвания планов документ. Предварителната оценка е част от самия процес на разработване на плановия документ. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, след проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Срок за изпълнение: 3 месеца след подписване на договора с избрания изпълнител.
Дейност 4: Изготвяне на Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2014 г. Съгласно Закона за Регионално Развитие в края на програмния период трябва да се извърши Последваща оценка на документите за стратегическо планиране - регионални планове за развитие, областни стратегии за развитие и общински планове за развитие. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез Доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 на основата на изготвена оценка на общинския план за развитие. Този Доклад трябва да бъде внесен в Общински съвет за приемане на Оценка за изпълнение на ОПР. Изводите и препоръките от този доклад ще дадат възможност за по-доброто планиране и програмиране на следващия период – 2014 - 2020 г., както на общинско, така и на регионално и национално ниво. Основни дейности включват : - оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; - оценка на общото въздействие; - оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; - изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, след проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Срок за изпълнение: 3 месеца след подписване на договора с избрания изпълнител.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г. Дейността включва разработване на Правила за мониторинг при изпълнението на конкретните политики залегнали в Общинския план за развитие 2014-2020. Мониторингът е дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на корективни действия при прилагането на политики и актове. Мониторингът се осъществява на всички равнища на административна дейност. При него се използват както официални доклади, така и неофициални съобщения, като акцентът може да се постави върху: използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите ресурси); планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на изпълнението); получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите). Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи като по този начин се подобри осъществяването на инициативата и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Дейността включва следните поддейности: 5.1. Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на Общинския план за развитие: Анализът ще бъде бъде ориентиран в две посоки: - Анализ на правилата и механизмите за вътрешен мониторинг и контрол от страна на общинска администрация; - Анализ на правилата и механизмите за „външен мониторинг и контрол от структурите на гражданското общество В процеса на изпълнение ще се анализират източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията, приетите индикатори за наблюдение, органите за наблюдение, организацията и методите им на работа, системата за докладване и осигуряването на информация и публичност. 5.2. Разработване на методика за мониторинг и контрол: Методиката ще се базира на извършените в предходната дейност анализи и ще надгражда съществуващите и въвеждат нови правила съответно за вътрешен и външен мониторинг и контрол на общинските политики при изпълнение на Плана за развитие на Столична Община. Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти: - Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; - Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; - Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; - Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; - Участие на заинтересованите страни. 5.3 Разработване и въвеждане на вътрешни правила за мониторинг и контрол на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.: Предвижда се да бъдат разработени вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР. Важен момент при разработването и отчитането на ОПР е набирането на актуална, изчерпателна и всеобхватна информация за социално-икономическото състояние на общината, силните и слабите страни в развитието й, както и степента на реализиране на набелязаните приоритетни политики. Регламентирането на процеса на набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР в Правила, ще създаде условия, общинската администрация да извършва качествено и самостоятелно тази дейност. Правилата ще включват подробно разписани необходимите дейности и стъпки за събиране на редовни (официализирани), верифицирани, релевантни (съотвестващи) и прости данни, както за подготовката така и за изпълнението на ОПР. Механизмът на координация и обмен на информация между общинската администрация и регионалната статистика, структурите на гражданското общество, бизнеса и населението за набиране и анализиране на текущи данни и информационни източници. Правилата за мониторинг ще бъдат приети от Столичен Общински Съвет /СОС/ и въведени в работата на общинска администрация. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител , съгласно изискванията на ЗОП. Срокът за изпълнение е 3 месеца от избора на изпълнител и възлагане на договора.
Дейност 6: Обществено консултиране на Плана за развитие на Столична община 2014-2020 г Главната цел на дейността е да се осигури прозрачност и да се информират гражданите и партньорите относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на разработване и на реализация на Общинския план за развитие. В тази връзка действията по осигуряване на информация и публичност ще да бъдат насочени към: 1. Организиране на подходящи събития (информационни срещи, публични дискусии, семинари) и публикуване на информация за предвижданията на Общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на общината, за възможностите за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда; 2. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на висока ефективност при изпълнението на плана; 4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на местното развитие за повишаване на ефикасността на публичните разходи и осигуряване на по-голяма добавена стойност за общината; 5. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно участието в процеса на планиране и осигуряване на обществена подкрепа за реализацията на плана. За успешното организиране и провеждане на обществените обсъждания ще бъде приложен методът „Обществен форум”, който представлява обединяване на различни групи граждани, организации и институции в обсъждането на важни местни проблеми и постигане на консенсус за тяхното решаване. За участие ще се поканят представители на всички заинтересовани страни в общината – гражданите, бизнес средите, местната власт. Предвиждат се серия от дискусии, в които участниците обсъждат на принципа на равнопоставеността важни въпроси от взаимен интерес, свързани с развитието на общността. Възможните резултати от един форум са препоръки за действия, насочени към определени адресати, възникване на граждански инициативи и разработване на конкретни проекти. Ще бъдат извършени следните стъпки и дейности: - Структуриране на участниците по работни маси и приемане на програма за работата на форума; - Организиране на обществени дискусии на всеки етап от процеса на разработване на плана; - Изготвяне и публикуване (на сайта на общината) на протоколите от всяка публична дискусия / форум сесия, съдържащи информация за темата, подхода и участниците, споделените мнения, предложения и препоръки и взетите решения, както и изпращане на предложенията и препоръките от публичните форуми на Възложителя; - Периодично информиране на заинтересованите страни и широката общественост за напредъка на работата по ОПР; - В процеса на обсъждане ще бъдат организирани срещи и консултации с работодатели, предприемачи, експлоатационни дружества, представители на културни и образователни институции; - За генериране на подходящи проектни идеи и идентифициране на възможностите за публично – частни партньорства, ще бъдат проведени срещи и консултации с експерти и представители на гражданския сектор. Ще бъдат приложени следните методи на работа: Организиране и провеждане на структурирана дискусия - Обществен форум; Публични дискусии / кръгли маси; Работни срещи; Експертни срещи и анкети.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност 7.1. Изготвяне на линк на проекта към интернет страница на общината. Тази страница ще се използва за: а) информиране обществеността за проекта; б) провеждане на онлайн дискусии и обществени обсъждания, които са свързани най-вече с подготовката на ОПР, разработването на механизми и правилник за мониторинг и контрол на ОПР; в) отправяне на покани за участие в събития по проекта. Сайтът ще да бъде изготвен съгласно всички изисквания за осигуряване на информация и публичност. 8.2. Публикуване на информация за проекта в медиите - публикуване на най-малко 5 статии в медии, визуализирани съгласно изискванията за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”. Предвижда се публикациите да включват информационни материали по проекта - представяне на целите на проекта, извършените дейности, а последната следва да съдържа информация за постигнатите резултати от проекта. 8.3. Изготвяне и разпространение на информационни материали: - Информационни дипляни – 200 бр.: (4+4, 115 гр./м2 хром-гланц), А5, до 8 стр. – пълноцветни и двустранни 100 бр. в началото на проекта с информация за целите и очакваните резултати по проекта и 100 бр. в края на проекта с информация за постигнати резултати по проекта, съдържащи и снимков материал от проведени събития. Дипляните ще съдържат всички необходими реквизити за информация и публичност, - Банери- банерите са предназначени за поставяне в залите, където е се провеждат пресконференции, работни срещи и др. с цел представяне на проекта и финансовия принос на ЕК. Технически параметри: Размер минимум 160 см Х 60 см.;Материал: винил; Цветност: пълноцветен едностранен печат; Комплект рол банер със стойка; Тираж на рол-банери: 2 бр.; - Информационна табела – 1 бр. Визия: ПВЦ подложка, цветност 4+0, размер 1300/900; - Папки- ще бъдат използвани в комбинация с дипляната и химикалките. Технически параметри: Размер: А3, сгънат до А4; Материал: картон минимум 300 г/м2; Печат: пълноцветен, едностранен (4+0); Тираж на папки: 100 бр.; - Химикалка клик - Материал – PVC, Цветен тампонен печат. На химикалката ще присъства флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на Европейския Социален фонд. 100 бр.; 8.4. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции. - Начална пресконференция – 1 бр. - Брандиране на зала; Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/; Кетъринг за 50 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай ; Осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите; Медиен мониторинг за отразяването на събитието; Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание. - Заключителна пресконференция – 1бр. - Брандиране на зала; Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/; Кетъринг за 50 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай ; Осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите; Медиен мониторинг за отразяването на събитието; Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 437 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 14 887 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 887 BGN
2015 0 BGN
14 887 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 654 BGN
2015 0 BGN
12 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 233 BGN
2015 0 BGN
2 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изготвена Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община2014-2020 г
Индикатор 2 (Д) Изготвена Последваща оценка на План за развитие на Столична 2007-2014 г
Индикатор 3 (Д) Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР.
Индикатор 4 (Д) Обществено консултиране на ОПР; Проведени срещи и допитвания - брой форуми
Индикатор 5 (Д) Обществено консултиране на ОПР; Проведени срещи и допитвания брой дискусии
Индикатор 6 (Д) Обществено консултиране на ОПР; Проведени срещи и допитвания ? бр. срещи с експерти по устойчиво развитие
Индикатор 7 (Д) Обществено консултиране на ОПР; Проведени срещи и допитвания 2 бр. срещи с експерти по устойчиво развитие
Индикатор 8 (Д) 3 бр анкети за обществено консултиране на ОПР
Индикатор 9 (Д) Брой участници в обществено консултиране на ОПР
Индикатор 10 (Д) бр. граждански договори с членовете на екипа;
Индикатор 11 (Д) Бр. проведени процедури
Индикатор 12 (Д) Проведени работни срещи
Индикатор 13 (Д) Изготвяне на 3 междинни и 1 окончателен технически и финансов доклад
Индикатор 14 (Д) Внесени искания за верификацине
Индикатор 15 (Д) Разработени тръжни документи
Индикатор 16 (Д) проведени процедури по ЗОП
Индикатор 17 (Д) сключени договори с избрани изпълнители на дейностите
Индикатор 18 (Д) Брой изготвени предварителни оценки на ОПР
Индикатор 19 (Д) Брой изготвени последващини оценки на ОПР
Индикатор 20 (Д) Изготвени анализи
Индикатор 21 (Д) Изготвена методология
Индикатор 22 (Д) Приети правила за мониторинг и контрол и въведени в работата на общинска администрация
Индикатор 23 (Д) 1 бр. форуми
Индикатор 24 (Д) 5 бр. дискусии
Индикатор 25 (Д) 3 работни срещи
Индикатор 26 (Д) 3 работни срещи
Индикатор 27 (Д) 2 бр. срещи с експрети по устойчиво развитие;
Индикатор 28 (Д) брой анкети
Индикатор 29 (Д) Брой участници
Индикатор 30 (Д) 1 бр. интернет сайт
Индикатор 31 (Д) Публикации в местни медии
Индикатор 32 (Д) Информационни дипляни
Индикатор 33 (Д) Банери
Индикатор 34 (Д) Информационна табела -1 бр
Индикатор 35 (Д) Папки
Индикатор 36 (Д) Химикалки
Индикатор 37 (Д) Пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз