Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0155-C0001
Номер на проект: 13-13-155
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар
Бенефициент: община Чавдар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта „въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики” съответства напълно на общата цел на процедурата. В допълнение проектът цели да подпомогне подготовката на администрацията на Община Чавдар за качественото разработване и изпълнение на стратегически документи за местно развитие, които са съобразени с интересите и нуждите на местно ниво – отново в съответствие с целите на процедурата.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта За изпълнението на дейността ще бъде назначен екип. По време на първата работна среща екипът ще отдели внимание на това как ще се изпълняват подробно разписаните в плана дейности и плащанията по тях, ще съгласува подробен график, заедно с индикатори за мониторинг и контрол изпълнението на дейностите, ще съгласува и подходяща система за комуникация по проекта. Екипът на проекта ще бъде отговорен за правилното изпълнение на дейностите, предвидени за публичност и визуализация. Негова отговорност ще бъде и съхраняването и архивирането на документите (технически и финансови), свързани с управлението на проекта. Документите ще се съхраняват в отделно досие, картотекирани по начин, който улеснява проверки - съгласно хронологията на изпълнението (процедура за избор на изпълнител; сключен договор; доказателства за изпълнението – доклади, присъствени списъци, снимки и др.; приемо-предавателни протоколи; копия на фактура), а всички оригинални финансови документи ще се съхраняват в папките на исканията за плащане. Дейностите по отчитане на изпълнението на проекта и възстановяване на изразходваните средства също са отговорност на екипа на проекта. Членовете му ще подготвят технически доклади, финансови отчети и искания за плащане.
Дейност 2: Избор на изпълнители по реда на ЗОП При изпълнението на проекта, когато се възлагат дейности на външни изпълнители, ще се спазва законодателството в областта на обществените поръчки. Първо ще бъде избран изпълнител, който да подготви документацията за предвидената за провеждане процедура по ЗОП – за избор на изпълнител за разработване на общинския план за развитие, за разработване на интегрирания план за обновяване на населените места в Община Чавдар, за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Чавдар, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Екипът по проекта ще изготви и изпрати на Управляващия орган на ОПАК (УО на ОПАК) график за провеждане на процедурите (поръчките) за определяне на изпълнители на дейностите по проекта и ще пристъпи към провеждането на съответните процедури след получено одобрение от Ръководителя на УО на ОПАК.
Дейност 3: Разработване на общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни) Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания - 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителна оценка на плана - разработена от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. Действията за обществено консултиране ще обхващат: Представяне в подходяща форма (обществени обсъждания, публични дискусии, печатни материали, презентации) на информация за предвижданията на общинския план за развитие, за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда; разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на общинските политики; разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на планираните политики. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 4: Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни) Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на интегрирания план за обновяване на населените места като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. В структурно отношение Интегрираният план за обновяване на населените места включва следните основни компоненти – 1. целеви и проблемен анализ, включително SWOT анализ, на съществуващото състояние по отношение на физическата среда в населените места на територията на общината; 2. стратегия за интегрирано обновяване и развитие на населените места до 2020 г. (визия, цели и приоритети); 3. определяне на зони за въздействие; 4. насоки за подготовка и идентифициране на проектни идеи на територията на обособените зони за въздействие, възможности за публично-частни партньорства, целеви групи, потенциални инвеститори и др.; 5. индикатори за наблюдение на изпълнението и оценка на постигнатите резултати и въздействието на интегрирания план за обновяване на населените места; 6. обществени обсъждания със заинтересованите страни; 7. индикативна инвестиционна програма с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер до 2020 г.; 8. предварителна екологична оценка и интегриране на екологичните цели в плана и индикативната програма за развитие на населените места; 9. индикативен бюджет на интегрирания план за обновяване на населените места; 10. правила и процедури за управление, координация, наблюдение, оценка и актуализация при изпълнението на плана; 11. комуникационен план, съдържащ описание на действията за осигуряване на информация и публичност на плана. Действията за обществено консултиране ще обхващат: Представяне в подходяща форма (обществени обсъждания, публични дискусии, печатни материали, презентации) на информация за предвижданията на интегрирания план за обновяване на населените места, за ролята на гражданите и на бизнеса; разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на общинските политики; разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на планираните политики. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Чавдар, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики з Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики за развитие целят осигуряването на ефективно изпълнение на плановете, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Предмет на наблюдението/ мониторинга, контрола и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинските планове за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в програмата за реализация. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плановете и на програмите, прилагани от съответните органи и звена. За целите на наблюдението/ мониторинга, контрола и оценката се изгражда система съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка ще спомогне за създаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинските политики. Разработените и въведени механизми за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и политиките ще допринесат не само за оценка на нуждата от подобряване им, но и за по-добър контрол върху процеса на тяхното изпълнение. Разработените и въведени правила и методики ще бъдат използвани от Община Чавдар при мониторинга и контрола на разработени стратегически документи на общинско ниво, предвидени за разработване в рамките на настоящия проект. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинската администрация на Община Чавдар в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет. С цел да се изгради по-добър капацитет, умения и навици за добро управление и да се подобри ефективността в дейността на администрацията на Община Чавдар, се предвижда провеждане на едно двудневно съпътстващо обучение за 15 служители на общината. На него ще бъдат разяснени разработените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност по проекта Всички бенефициенти следва да предоставят информация на широката общественост и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти, като използват подходящи комуникационни средства. В съответствие с това, Община Чавдар ще информира широката общественост и всички участници, че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. Върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, ще бъдат поставени:  флага на ЕС в съответствие с приложимите графични стандарти и думите Европейски съюз;  логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;  логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде посочено, че „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Конкретните действия ще включват:  Организиране и провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта.  Публикуване на 4 публикации в медиите.  Дизайн, разработване и разпространение на информационни и рекламни материали: Пакет пресконференции (папка, химикалка – 40 броя, дипляна - 40 броя) Брошури (500 броя) Банер (1 брой) Информационна табела (1 брой) Пакет обучения (папка, презентация, химикалка, СD) (20 броя) В помощ на екипа на проекта ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП, който ще организира пресконференциите и публикациите и ще разработи и разпространи информационните материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 064 BGN
Общ бюджет: 56 179 BGN
БФП: 56 179 BGN
Общо изплатени средства: 56 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 179 BGN
2015 0 BGN
56 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 752 BGN
2015 0 BGN
47 752 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 427 BGN
2015 0 BGN
8 427 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Назначен екип
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведена първа работна среща
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Съгласуван подробен план за изпълнение
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Междинни доклади (вкл. технически и финансови)
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Окончателен доклад (вкл. технически и финансов)
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Одобрен график за провеждане на процедурите (поръчките) за определяне на изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Сключен договор с изпълнител за подготовка на документация по реда на ЗОП
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведена процедура съгласно ЗОП
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Разработен общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Решение на Общински съвет за приемане на плана
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Организирани и проведени обществени обсъждания и дискусии
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Разработен интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Решение на Общински съвет за приемане на интегрирания план
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени обществени обсъждания и дискусии
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Чавдар
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Решение на Общински съвет за приемане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Проведено съпътстващо обучение
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Обучени служители от администрацията на Община Чавдар
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Публикации в медиите
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз