Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Проект „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – Сандански”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да бъде подготвен напълно и окомплектован инвестиционният проект „Изграждане на ПСОВ – Сандански”, за кандидатстване по Приоритет 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съгласно нейните изисквания.
Дейности: 1. Сформиране на екипа за управление на проекта Сформиране на екипа за управление на проекта. Запознаване на всички членове със същността на проекта, техните задължения и отговорности, както и изискванията на Оперативна програма Околна среда за отчетност, мониторинг, верификация, постигнати цели и резултати и др.
2. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на Проучване, анализиране и прогнозиране на изхвърляните отпадни води в град Сандански Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на Проучване, анализиране и прогнозиране на изхвърляните отпадни води в град Сандански
3. Проучване, анализиране и прогнозиране на изхвърляните отпадни води в град Сандански Събиране на детайлни актуални данни за изхвърляните отпадни води в град Сандански – в това количеството на битовите и индустриалните отпадни води, включително заустените извън главния колектор на град Сандански. Анализиране на химическия състав на отпадните води, определяне на сезонните зависимости на отпадните води, съобразно туристическите пикове в град Сандански. Изготвяне на прогнози по отношение на отпадните води, съобразени с жилищното развитие, индустриалното развитие и туристическото развитие на град Сандански в дългосрочен период.
4. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изработка на идейни проекти на ПСОВ – Сандански, съгласно Наредба №4 и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изработка на идейни проекти на ПСОВ – Сандански, съгласно Наредба №4 и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях
5. Изработка на идейни проекти на ПСОВ – Сандански, съгласно Наредба №4 и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях Изготвяне на идейни проекти за ПСОВ – Сандански, съгласно Наредба №4 за „Обем и съдържание на проектите в инвестиционното проектиране във фаза Идеен проект”, като към всеки един от тях бъдат приложени детайлни пояснения на техническите предимства за единия или другия вариант. Ще бъдат изготвени Финасово-икономически анализи, включително анализ ползи-разходи за идейните проекти за ПСОВ – Сандански, показващи детайлно разходите, себестойността на пречистената вода, поносимостта на тази цена, съпоставени със средните доходи, конкретно получавани в град Сандански. Описание на енергоемкостта на проектите за ПСОВ – Сандански. Количества, тип и стойност на химикалите, както и степентта им на вредност. Брой на персонала, квалификация и прогнозно заплащане, съобразено с наличите на специалисти в региона. Описание на вид и количества на утайките от ПСОВ – Сандански, прогнозни разходи за обработка, депониране, както и възможности за използването им като суровина за създаване на продук с добавена стойност, при тяхното оползотворяване. Дейността приключва с изготвянето на техническа спецификация и техническа задание за работно проектиране.
6. Предложение към Възложителя за избор на идеен проект, за работно проектиране След изготвянето на идейните проекти и финансово-икономическите анализи, и изготвянето на оценка, проектантско-аналитичният екип предлага на Възложителя си, община Сандански – идейния проект, който според тях е необходмо да бъде довършен чрез работно проектиране.
7. Изработка на тръжна процедура за инжинеринг (тръжно задание, технически спецификации, критерии и системи за оценка) за ПСОВ – Сандански и външни връзки ПСОВ - Сандански и на тръжна процедура за строителен надзор за строителство на ПСОВ - Санданс Изработка на тръжна процедура за инжинеринг за ПСОВ – Сандански и на и за външни връзки за ПСОВ – Сандански. Тръжната процедура да включва тръжно задание със съответните технически спецификации, както по отношение на проектирането, така и по отношение на строителството. Важна част да заемат критериите за оценка, системи за оценка и правилата за работа в процеса на оценяване. Също така е необходимо и изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
8. Отчитане на проекта по Оперативна програма Околна среда и публично представяне на постигнатите резултати. Приключване на всички дейности по проекта, и публично представяне на постигнатите резултати
9. Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 642 700 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 128 540 BGN
2010 50 899 BGN
2011 - 179 439 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 832 BGN
2010 40 719 BGN
2011 - 143 551 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 708 BGN
2010 10 180 BGN
2011 - 35 888 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 800 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз