Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Ябълково, община Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура на територията на Община Кюстендил
Дейности: Дейност 1: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект Дейността включва: 1. направа на геоложки и хидроложки проучвания по трасето на предвидената канализация и на мястото, определено за пречиствателна станция за отпадъчни води. 2. проектиране на работни проекти – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. Целите на настоящата дейност са: - Провеждане на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена - Избор на най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение - Изясняване на инвестиционното намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта - Да се осигури работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП - Да се осигурява съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ Резултатите от нея са следните: - Наличие на необходимите проучвания, с оглед установяване на характеристиките на терена - Избран най-подходящ вариант за реализация на инвестиционното намерение - Изяснено инвестиционно намерение в детайли, осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта - Осигурен работен проект като част от документацията за възлагане на изпълнението на строителството, чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията и по реда на ЗОП - Осигурено съответствие на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ За определяне на изпълнител на настоящата дейност ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки.
Дейност 2: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж Дейността включва подаване на заявления, с приложени изискуеми документи и издаване на съответните преценки и разрешителни като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, ЗУТ. В нея е включено и упражняване на независим строителен надзор в проектирането. Дейностите по издаване на разрешителни, различни от разрешителното за строеж ще бъдат изпълнявани успоредно с предходната под-дейност – изготвяне на работен проект с цел оптимизиране на времетраенето на проекта. Упражняването на строителен надзор в проектирането и процедурите по издаване на разрешително за строеж ще започнат непосредствено след предаване на готовия работен проект от изпълнителя на Дейност 1. Цел на дейността: - осигуряване на всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж за бъдещия инвестиционен проект; - осигуряване на качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място; Резултати от дейността: - осигурени всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигурен качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място;
Дейност 3: Изготвяне на финансов и икономически анализ, съгласно изискванията на ЕС Настоящата дейност предвижда изготвяне на пълен финансов и икономически анализ. Цел на настоящата дейност: - Правилно оценяване на финансовите, икономическите и социални ползи и разходи от проекта - Определяне целесъобразността на бъдещият инвестиционен проект от икономическа гледна точка и съответствието му с целите на регионалната политика на ЕС; - Определяне, че приносът от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” е необходим за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане; Резултати от изпълнението на настоящата дейност: - Правилно оценени финансови, икономически и социални ползи и разходи от проекта; - Определена целесъобразността на бъдещия инвестиционен проект от икономическа гледна точка и приносът му към целите на регионалната политика на ЕС; - Определена необходимост от принос от Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за осигуряване на финансовата осъществимост на проекта, както и необходимото ниво на подпомагане; За определяне на изпълнител на настоящата дейност ще бъде проведена обществена поръчка – открита процедура според правилата на Закона за обществените поръчки.
Дейност 4: Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Настоящата дейност включва изготвяне на пълна тръжна документация за възлагане изпълнението на дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект – строителни работи, независим строителен надзор, техническа помощ за изпълнението на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове. Цел на настоящата дейност: - Осигуряване на качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществена поръчка, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни; Резултат от изпълнението на настоящата дейност: - Осигурена качествени тръжни документации за възлагане изпълнението на дейностите, включително договори за изпълнение, с оглед безпроблемното провеждане на обществена поръчка, избор на квалифицирани изпълнители и сключване на договори, опазващи интересите на заинтересованите страни;
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва цялостно изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие с указанията на Управляващия орган и Насоките за кандидатстване, както и помощ при комплектоването на изискуемите придружителни документи.
Дейност 6: Информация и публичност Дейността включва популяризиране на проекта, целите и резултатите от изпълнението му, както и да информира обществеността за отпуснатите средства от ОП „Околна среда 2007-2013 г.". Разпространението на информация ще се осъществи посредством прес-съобщения до регионалните медии, публикуване на информация на интернет сайта на община Кюстендил и др.
Дейност 7: Одит на проекта Настоящата дейност включва проверка на действията по събиране и анализиране на финансова и не-финансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им от външна одитираща организация и изготвяне на Доклад за одит.
Дейност 8: Последваща оценка на изпълнението на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Кюстендил. Цели: - Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Кюстендил. Резултати: - Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Кюстендил.
Дейност 9: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране и координиране на екипа за управление на проекта, разпределение на отговорностите и задълженията, организиране и координиране на дейностите, контрол на изпълнението на дейностите по проекта в административно, финансово и физическо отношение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 811 302 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз