Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0026-C0001
Номер на проект: 13-13-27
Наименование: Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на общинската политика за устойчиво развитие чрез координация и партньорство с местната общност в община Вълчи дол
Дейности: Дейност 1: Организация и управление; Управлението и отчитането на проекта се осъществява от Екип за управление на проекта определен със Заповед на Кмета. Екипът е отговорен за цялостната организация и управление на дейностите по проекта. При назначаване членовете на екипа ще се спазват разпоредбите на ПМС 330 от 05.12.2011г. Работата на членовете на екипа ще се установява с Отчетен доклад за извършена работа и Доклад за отработени часове. Офиса на проекта ще се помещава в сградата на общинска администрация Вълчи дол. Екипа ще се състои от ръководител проект, счетоводител и технически сътрудник. Провеждане на първа работна среща за разпределение на отговорностите и задълженията на Екипа, изготвяне на План за действие и график за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители. Организацията по екипната дейност се осъществява на ежемесечни работни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на проекта, текущи задачи и възникнали проблеми. При възникване на проблеми или отклонение по дейностите от предвиденото в проекта, екипа ще взима управленски решения, които да осигурят максимално ефективно изпълнение на проекта. За всяка проведена работна среща на Екипа ще се изготвя протокол. За предвидените дейности, които ще се извършват от външен изпълнител ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, „Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в Община Вълчи дол” и утвърдената Одитна пътека при управление и контрол на средства от ЕС в Община вълчи дол. Цялостната организация по подготовката и провеждане на тръжните документи ще се извърши от Екипа. Изборът на изпълнители ще се осъществи от комисия, съставена от представители на общината, вкл. един юрист. С избрания изпълнител на всяка обществена поръчка ще се сключи договор. Дейностите ще се изпълняват съгласно сключения договор, като се придържа стриктно към дейностите, план-графика и бюджета, заложени в проектното предложение. Екипа извършва мониторинг и вътрешни проверки на изпълнението и редовно се отчита на УО на ОПАК чрез междинните технически доклади, финансовите отчети и исканията за плащане. Екипа по проекта ще е ангажиран с публикуването на всички резултати от проекта на интернет страница на община Вълчи дол, което ще осигури свободен достъп до тях на всички заинтересовани лица и институции. Екипа има ангажимент да публикува на Портала за обществено консултиране (www.strategy.bg) всички стратегически и нормативните актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни. Екипа има ангажимент да изготви досие на проекта и да съхранява оригиналните документи свързани с управлението на проекти, поддържа актуален регистър, съдържащ информация за местонахождението на оригиналните документи по проекта.
Дейност 2: Разработване и институционализиране на механизма за консултиране, мониторинг и контрол в процеса на разработване на общински политики; Реализацията на тази дейност за изпълнение ще бъде възложена на външни изпълнители.Те ще имат следния ангажименти: • Провеждане на консултации със заинтересованите страни за Създаване на механизми за консултиране в процеса на разработване и осъществяване на общински политики. Ще се проведе кръгла маса на която ще се обсъдят средствата и подходите за обществено консултиране, необходима комбинация от средства, като може да се наложи те да бъдат приспособени към местните традиции и практики; • Изработване на инструкция за обществено консултиране в процеса на изработване и реализиране на общински политики. След проведеното обсъждане ще бъдат изготвени инструкции, които да се прилагат при бъдещи консултации със заинтересованите страни при формиране на политики; • Изработване на правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. След утвърдените инструкции за обществено консултиране, ще се разработят правилата за мониторинг и контрол при изпълнението на политиките. Като те също ще бъдат обсъдени вече по регламентирания ред със заинтересованите страни; • Провеждане на еднодневно обучение на заинтересованите страни. В тази дейност заинтересованите страни ще бъдат запознати с целия процес на консултиране и мониторинг. Обучението се предвижда за 30 човека; • Изработените правила, инструкции и методики за обществено консултиране, мониторинг и контрол ще бъдат оформени в един документ, който ще съдържа приложения за мониторинг на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна и внесен за утвърждаване на общински съвет в община Вълчи дол. Екипа ангажиран за управление на проекта ще има ангажимент да координира и контролира изпълнението на дейността и да предоставя необходимата информация. За изпълнение на задълженията си ще се провеждат работни срещи с външната фирма изпълнител, на тези срещи ще бъде уточнен и съгласуван графика за изпълнение на дейността. За свършената работа и приключване на ангажимента за конкретната дейност на външната фирма изпълнител ще се състави приемо-предавателен протокол придружен с изработените правила инструкции и методики за обществено консултиране, мониторинг и контрол оформени в един документ. Екипа има ангажимент да представи изработените правила инструкции и методики за обществено консултиране, мониторинг и контрол на кмета и на председателя на Общинския съвет, които ще се утвърдят с решение на Общинският съвет.
Дейност 3: Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014 -2020г.” Реализацията на тази дейност за изпълнение ще бъде възложена на външни изпълнители. Те ще имат следния ангажимент:  Да разработят Общинската програма за опазване на околната среда, като спазват и приложат утвърдената методика за консултиране, мониторинг и контрол; Общинската програма ще се разработи съгл. чл.79 от ЗООС, като бъде съобразена с националните и регионални приоритети . След изготвения Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014 -2020г.”, ще се извърши оценка на въздействието, която ще завърши с Доклад за предварителна оценка на въздействието. Предвижда се едно обучение за прилагане и изпълнение на разработената програмата сред заинтересованите страни, за 30 човека. Екипа ангажиран за управление на проекта ще има ангажимент да координира и контролира изпълнението на дейността и да предоставя необходимата информация. За изпълнение на задълженията си ще се провеждат работни срещи с външната фирма изпълнител, на тези срещи ще бъде уточнен и съгласуван графика за изпълнение на дейността. За свършената работа и приключване на ангажимента за конкретната дейност на външната фирма изпълнител ще се състави приемо-предавателен протокол придружен с разработената Общинската програма за опазване на околната среда. Екипа има ангажимент да представи Общинската програма за опазване на околната среда на кмета и на председателя на Общинския съвет, която ще се утвърди с решение на Общинският съвет Вълчи дол
Дейност 4: Разработване на „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г”. Реализацията на тази дейност за изпълнение ще бъде възложена на външни изпълнители. Те ще имат следния ангажимент: • Да разработят „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г” като спазват и приложат утвърдената методика за консултиране, мониторинг и контрол; • Стратегията следва да разглежда: анализ на текущото състояние на община Вълчи дол; Визия и стратегически цели; Разглеждане на възможностите за ПЧП; Разглеждане на възможностите за финансиране на проекти в програмен период 2014-2020г.; Изготвяне на маркетингов план; Приложение списък с информация за предлаганите общински имоти с инвестиционна цел; • Доклад за предварителна оценка на въздействие „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г”; • Провеждане на едно обучение за прилагане и изпълнение на приетата стратегия на заинтересованите страни. Екипа ангажиран за управление на проекта ще има ангажимент да координира и контролира изпълнението на дейността и да предоставя необходимата информация. За изпълнение на задълженията си ще се провеждат работни срещи с външната фирма изпълнител, на тези срещи ще бъде уточнен и съгласуван графика за изпълнение на дейността. За свършената работа и приключване на ангажимента за конкретната дейност на външната фирма изпълнител ще се състави приемо- предавателен протокол придружен с разработената „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г”. Екипа има ангажимент да представи разработената „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г” на кмета и на председателя на Общинския съвет, която ще бъде утвърдена с решение на Общинският съвет Вълчи дол.
Дейност 5: Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г” Реализацията на тази дейност за изпълнение ще бъде възложена на външни изпълнители.Те ще имат следния ангажимент. Да извършат последваща оценка на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г. Оценката задължително следва да включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Да извършат последваща оценка на „Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г.” като спазват и приложат утвърдената методика за консултиране, мониторинг и контрол. Екипа ангажиран за управление на проекта ще има ангажимент да координира и контролира изпълнението на дейността и да предоставя необходимата информация. За изпълнение на задълженията си ще се провеждат работни срещи с външната фирма изпълнител, на тези срещи ще бъде уточнен и съгласуван графика за изпълнение на дейността. За свършената работа и приключване на ангажимента за конкретната дейност на външната фирма изпълнител ще се състави приемо- предавателен протокол придружен с извършената Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г. Екипа има ангажимент да представи извършената Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г на Кмета и на председателя на Общинския съвет, която ще бъде приета с решение на Общинският съвет Вълчи дол.
Дейност 6: Информация и публичност. Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, предвидените дейности за информация и публичност са насочени към осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и финансирането му по ОПАК от ЕСФ. Ще бъдат проведени две пресконференции, една се проведе при стартирането на проекта за запознаване на заинтересованите лица с дейностите по проекта, втората ще се проведе след успешната реализация на проекта за представяне на постигнатите резултати. Ще бъдат представени две пресконференции и на видно място ще бъдат поставени банери. Предвидени са изготвяне и разпространение на информационни материали под формата на брошури, химикалки с логото на финансиращата организация и папки. На сайта на Община Вълчи дол ще бъде изготвен и поставен интернет-банер. Предвидено е две публикации относно стартирането и приключване на проекта в регионални средства за масово осведомяване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 621 BGN
Общ бюджет: 32 700 BGN
БФП: 32 700 BGN
Общо изплатени средства: 32 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 146 BGN
2015 10 554 BGN
32 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 824 BGN
2015 8 971 BGN
27 795 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 322 BGN
2015 1 583 BGN
4 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1. Подписани договори с екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1. Проведени работни срещи на екипа по проекта;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1. Приет план за действие за работа на Екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1. Приет график планираните поръчки по ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1. Изготвена документация за избор на външен изпълнител
Индикатор 9 (Д) По дейност 1. Проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 10 (Д) По дейност 1. Изготвени технически доклади, финансови отчети и искания за плащания
Индикатор 11 (Д) По дейност 1. Публикувани резултати от дейностите по проекта на интернет страницата на Община Вълчи дол;
Индикатор 12 (Д) По дейност 1. Публикации в www.strategy.bg
Индикатор 13 (Д) По дейност 2. Проведени работни срещи с външния изпълнител на дейността
Индикатор 14 (Д) По дейност 2. Изготвен график за изпълнение на дейността;
Индикатор 15 (Д) По дейност 2. Изработена инструкция, правила и методика на механизма за консултиране, мониторинг и контрол в процеса на разработване и реализиране на общински политики в община Вълчи дол
Индикатор 16 (Д) По дейност 2. Проведено обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 3. Проведени работни срещи с външния изпълнител на дейността
Индикатор 18 (Д) По дейност 3. Изготвен План за организация и изпълнение на дейността;
Индикатор 19 (Д) По дейност 3. Проведени консултации
Индикатор 20 (Д) По дейност 3. Предварителна оценка на въздействие на Проект на програмата за Опазване на околната среда на Община вълчи дол 2014-2020г.
Индикатор 21 (Д) По дейност 3. Приета програма за Опазване на околната среда на Община вълчи дол 2014-2020г.
Индикатор 22 (Д) По дейност 3. Проведено обучение
Индикатор 23 (Д) По дейност 4. Проведени работни срещи с външния изпълнител на дейността
Индикатор 24 (Д) По дейност 4. Изготвен План за организация и изпълнение на дейността
Индикатор 25 (Д) По дейност 4. Проведени консултации
Индикатор 26 (Д) По дейност 4. Предварителна оценка на въздействие на Проект на Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г
Индикатор 27 (Д) По дейност 4. Приета Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г
Индикатор 28 (Д) По дейност 4. Проведено обучение
Индикатор 29 (Д) По дейност 5. Проведени работни срещи с външния изпълнител на дейността
Индикатор 30 (Д) По дейност 5. Изготвен План за организация и изпълнение на дейността;
Индикатор 31 (Д) По дейност 5. Проведени консултации
Индикатор 32 (Д) По дейност 6. Проведени пресконференции;
Индикатор 33 (Д) По дейност 6. Изготвени презентации
Индикатор 34 (Д) По дейност 6. Изготвени и поставени банери
Индикатор 35 (Д) По дейност 6. Подготвени и разпространени информационни материали под формата на брошури, химикалки и папки;
Индикатор 36 (Д) По дейност 6. Изготвен и разпространен интернет-банер
Индикатор 37 (Д) По дейност 6. Публикации в местни регионални медии.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз