Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0159-C0001
Номер на проект: 13-13-159
Наименование: Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики
Бенефициент: Община Антон
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел, към която е насочен проектът, отговаря на общата цел на настоящата процедура, а именно: „въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики”. В допълнение проектът цели да подпомогне подготовката на администрацията на Община Антон за качественото разработване и изпълнение на стратегически документи за местно развитие, които са съобразени с интересите и нуждите на местно ниво.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта След подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде назначен екипа на проекта, който ще бъде отговорен за организацията и изпълнението на дейностите. В началото ще се проведе първа работна среща, на която ръководителят на проекта ще разпише подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности, включително и ще опише предвидените индикатори за изпълнение и допълнителни такива, ако е необходимо. Първата работна среща ще отдели специално внимание и на това как ще се изпълняват подробно разписаните в плана дейности и плащанията по тях – ще се уточнят междинни срокове за дейностите и плащанията при пълно спазване на плана за изпълнение и плана за разходване на средствата, които са заложени като таблици в проектното предложение. С цел осигуряване спазването на принципа за разделение на отговорностите, при възлагането на работа на членовете на екипа за организация и управление на проекта в предмета на дейност ясно и точно ще бъдат определени специфичните задължения съобразно конкретните отговорности на всеки един от членовете, което впоследствие ще се отрази и в отчетите за свършена работа. Ще бъде съгласувана и подходяща система за комуникация по проекта. При изпълнението на проекта и възлагането на дейности на външни изпълнители ще се спазва законодателството в областта на обществените поръчки. Предвижда се да бъде избран изпълнител, който да подготви документацията за предвидената за провеждане процедура по ЗОП – за избор на изпълнител на основните дейности по проекта. Относно процедурите по ЗОП, в срок до 10 работни дни след влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ екипът на проекта, от името на бенефициентът ще изготви и изпрати на Управляващия орган на ОПАК (УО на ОПАК) график за провеждане на процедурите (поръчките) за определяне на изпълнители на дейностите по проекта. Графикът за провеждане на обществени поръчки се одобрява от Ръководителя на УО на ОПАК, който също така посочва поръчките, които ще бъдат обект на предварителен контрол от страна на УО на ОПАК. Екипът на проекта ще бъде отговорен за правилното изпълнение на дейностите, предвидени за публичност и визуализация. Екипът на проекта ще съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с управлението на проекта, в отделно досие. Документите в досието трябва ще са картотекирани по начин, който улеснява проверката. Ще се спазва препоръката за съхраняване на документите, подредени по дейности, като се следва хронологията на изпълнението (пример: процедура за избор на изпълнител; сключен договор; доказателства за изпълнението – доклади, присъствени списъци, снимки и др.; приемо-предавателни протоколи; копия на фактура), а всички оригинални финансови документи ще се съхраняват в папките на исканията за плащане. Екипът на проекта ще бъде отговорен и за отчитане на изпълнението на проектите и за възстановяване на изразходваните средства – ще подготвя технически доклади, финансови отчети и искания за плащане. Извършването на разходите по проекта ще следва одобрения бюджет по проекта при спазване на правилата за допустимост на разходите. За планирането изпълнение на проекта ще бъдат изготвени 2 междинни доклада (включително финансови и технически) и 1 окончателен доклад (включително финансов и технически). Дейността на екипа за организация и управление на проекта има за цел да подпомага изпълнението на всички дейности от проектното предложение. Правилните организация и управление на проекта гарантират пълноценно изпълнен проект, постигнати очаквани резултати и планирани цели. Спазването на законодателството в областта на обществените поръчки гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Добрата организация и управление гарантира, че отпуснатите средства по проекта се разходват в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС, спазвайки принципите за икономичност, ефективност и ефикасност въз основа на одобрения бюджет по проекта при спазване на правилата за допустимост на разходите. Макар и непряко, гореописаното допринася за изпълнението на общата и специфично цели на процедурата и на проекта, защото без правилни организация и управление на проекта, той няма да бъде изпълнен и съответно неговите цели няма да бъдат постигнати.
Дейност 2: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания - 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана (предварителната оценка се разработва от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие). Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 3: Разработване на стратегически документ на общинско ниво - интегриран план за обновяване на населените места в Община Антон за периода 2014-2020 г. Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на интегрирания план за обновяване на населените места като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. В структурно отношение Интегрираният план за обновяване на населените места включва следните основни компоненти – 1. целеви и проблемен анализ, включително SWOT анализ, на съществуващото състояние по отношение на физическата среда в населените места на територията на общината; 2. стратегия за интегрирано обновяване и развитие на населените места до 2020 г. (визия, цели и приоритети); 3. определяне на зони за въздействие; 4. насоки за подготовка и идентифициране на проектни идеи на територията на обособените зони за въздействие, възможности за публично-частни партньорства, целеви групи, потенциални инвеститори и др.; 5. индикатори за наблюдение на изпълнението и оценка на постигнатите резултати и въздействието на интегрирания план за обновяване на населените места; 6. обществени обсъждания със заинтересованите страни; 7. индикативна инвестиционна програма с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер до 2020 г.; 8. предварителна екологична оценка и интегриране на екологичните цели в плана и индикативната програма за развитие на населените места; 9. индикативен бюджет на интегрирания план за обновяване на населените места; 10. правила и процедури за управление, координация, наблюдение, оценка и актуализация при изпълнението на плана; 11. комуникационен план, съдържащ описание на действията за осигуряване на информация и публичност на плана. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Антон Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики за развитие целят осигуряването на ефективно изпълнение на плановете, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Предмет на наблюдението/ мониторинга, контрола и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинските планове за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в програмата за реализация. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плановете и на програмите, прилагани от съответните органи и звена. За целите на наблюдението/ мониторинга, контрола и оценката се изгражда система съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка ще спомогне за създаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинските политики. Разработените и въведени механизми за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и политиките ще допринесат не само за оценка на нуждата от подобряване им, но и за по-добър контрол върху процеса на тяхното изпълнение. Разработените и въведени правила и методики ще бъдат използвани от Община Антон при мониторинга и контрола на разработени стратегически документи на общинско ниво, предвидени за разработване в рамките на настоящия проект. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинската администрация на Община Антон в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП. Изпълнението на дейността допринася за постигане на специфичните цели на проекта: - Разработването и приемането на нови местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период – 2014-2020 г.; - Съобразяване на разработените местни стратегически документи с националните и регионални/местни приоритети, както и с действащото законодателство. Нейното изпълнение пряко допринася за изпълнението на общата и специфично цели на процедурата и на проекта.
Дейност 5: Дейности за обществено консултиране на политиките, провеждани от Община Антон (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, проучвания Главната цел на действията обществено консултиране на политиките, провеждани от Община Антон е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. Действията ще обхващат: Представяне в подходяща форма (обществени обсъждания, публични дискусии, печатни материали, презентации) на информация за предвижданията на общинските планове за развитие, за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда; Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на общинските политики; Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на планираните политики. Планираните действия ще обхващат, както разработването на общинския план за развитие, така и на интегрирания план за обновяване на населените места. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 6: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация С цел да се изгради по-добър капацитет, умения и навици за добро управление и да се подобри ефективността в дейността на администрацията на Община Антон, се предвижда провеждане на едно двудневно съпътстващо обучение за 19 служители на общината. На него ще бъдат разяснени разработените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 7:Дейности за информация и публичност по проекта Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 бенефициентите (какъвто ще бъде и Община Антон при получено финансиране по проекта) имат ясни задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Те следва да предоставят информация на широката общественост и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти, като използват подходящи комуникационни средства. В съответствие с това, Община Антон ще информира широката общественост и всички участници в изпълнявания от проект, че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. Върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, ще бъдат поставени: - флага на ЕС в съответствие с приложимите графични стандарти и думите Европейски съюз; - логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; - логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде посочено, че „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъдат проведени 2 пресконференции – в началото и в края на проекта. Ще бъдат направени 3 публикации в медиите. Ще бъдат разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Пакет пресконференции (папка, химикалка, дипляна) (50 броя) - Дипляни за пресконференции (50 броя) - Брошури (500 броя) - Банер (1 брой) - Пакет обучения (папка, презентация, химикалка, СD) (25 броя) (!Предвиденият брой пакети за обучение надвишава с няколко бройки предвидения брой служители, които ще участват в обучението за целите на отчетността.) Екипът на проекта ще бъде отговорен за правилното изпълнение на дейностите, предвидени за публичност и визуализация, но ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП, който ще организира пресконференциите и публикациите и ще разработи и разпространи информационните материали. Да се предостави информация на широката общественост и да се осигури публичност на изпълнявания проект чрез подходящи комуникационни средства. Макар и непряко, гореописаното допринася за изпълнението на общата и специфично цели на процедурата и на проекта, защото без дейностите по информация и публичност, изпълнението на проекта няма да бъде признато и съответно неговите цели няма да бъдат постигнати. Проведени пресконференции (2 броя) Разпространени прессъобщения / Публикувани платени съобщения в медиите (3 броя) Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали (не по-малко от 1 медия) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Пакет пресконференции (папка, химикалка, дипляна) (50 броя) - Дипляни за пресконференции (50 броя) - Брошури (500 броя) - Банер (1 брой) - Пакет обучения (папка, презентация, химикалка, СD) (25 броя)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консултантска група София
"ИСИТ Девелопмент" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 786 BGN
Общ бюджет: 61 197 BGN
БФП: 61 197 BGN
Общо изплатени средства: 61 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 197 BGN
2015 0 BGN
61 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 017 BGN
2015 0 BGN
52 017 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 179 BGN
2015 0 BGN
9 179 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) Назначен екип
Индикатор 4 (Д) Проведена първа работна среща
Индикатор 5 (Д) Съгласуван подробен план за изпълнение
Индикатор 6 (Д) Избран изпълнител за подготовка на документация за избор на изпълнител/и съгласно ЗОП
Индикатор 7 (Д) Междинни доклади (вкл. технически и финансови)
Индикатор 8 (Д) Окончателен доклад (вкл. технически и финансов)
Индикатор 9 (Д) Разработен общински план за развитие на Община Антон за периода 2014-2020 г.
Индикатор 10 (Д) Решение на Общински съвет за приемане на плана
Индикатор 11 (Д) Разработен стратегически документ на общинско ниво - интегриран план за обновяване на населените места в Община Антон за периода 2014-2020 г.
Индикатор 12 (Д) Решение на Общински съвет за приемане на интегрирания план
Индикатор 13 (Д) Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Антон
Индикатор 14 (Д) Решение на Общински съвет за приемане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 15 (Д) Проведени обществени обсъждания и дискусии със заинтересованите страни в процеса на разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г., включително относно разработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
Индикатор 16 (Д) Проведени обществени обсъждания и дискусии със заинтересованите страни в процеса на разработване на стратегически документ на общинско ниво - интегриран план за обновяване на населените места в Община Антон за периода 2014-2020 г., включително относн
Индикатор 17 (Д) Проведено съпътстващо обучение
Индикатор 18 (Д) Обучени служители от администрацията на Община Антон
Индикатор 19 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) Разпространени прессъобщения / Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 21 (Д) Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 22 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Пакет пресконференции (папка, химикалка, дипляна)
Индикатор 23 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Дипляни за пресконференции
Индикатор 24 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Брошури
Индикатор 25 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Банер
Индикатор 26 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - Пакет обучения (папка, презентация, химикалка, СD)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз