Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0035-C0001
Номер на проект: 13-13-36
Наименование: Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на новоразработени и приети местни стратегически документи.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За изпълнението на дейността ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Счетоводител и Координатор. Екипът ще бъде ангажиран с администрирането и координацията на изпълнението на дейностите по проекта. Той ще бъде отговорен за техническото и финансово реализиране на проекта, при спазване законовите и нормативни актове на Р. България и ЕС, както и изискванията на Управляващия орган на оперативната програма. Ръководството на бенефициента ще следи за доброто управление на проекта и ще подпомага изпълнението му. Екипът ще бъде сформиран през първия месец, след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Членовете в него ще са служители на общинската администрация и техните трудови/служебни правоотношения ще бъдат уредени съгласно действащото законодателство. Възнагражденията им ще бъдат съобразени с ПМС 330 от 05.12.2011г. Вменените им задължения и отговорности ще отговарят на посочените такива в т.4 в) от настоящия Формуляр за кандидатстване. На екипа ще бъде предоставен за ползване необходимият технически ресурс от страна на бенефициента за изпълнението на проекта. За гарантиране качественото и навременно изпълнение на дейностите по проекта ще се провеждат ежемесечни работни срещи на екипа (при необходимост и по-често), на които ще бъдат отчетени извършените дейности и предстоящите за изпълнение такива. На срещите ще се обсъждат и възникнали в процеса на изпълнението проблеми, ще се търсят адекватни решения, ще се проследява напредъка, с цел избягване на евентуално забавяне.
Дейност 2:Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в целодневните детски градини (ЦДГ) (на пряко подчинение на Общината); Ще бъде разработена Културна стратегия на Община Пловдив, която ще допринесе за културното развитие на града и ще очертае начините за постигане на амбициозната цел - спечелване престижната титла „Европейска столица на културата”. Ще бъде разработена Методика за мониторинг и контрол по изпълнението й, която ще гарантира качествено и навременно изпълнение на заложените в стратегията цели. Осъществяването на заложената дейност ще бъде възложено на фирма изпълнител, като изборът й ще бъде направен в съответствие със разпоредбите на ЗОП. Изготвянето на тръжната документация за обществената поръчка ще бъде направено от служители на общинската администрация – юристи и специалисти в областта на културата. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще бъде проведена в пълно съответствие с принципите на публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. При провеждане на процедурата ще бъдат спазени и изискванията на УО на ОПАК. След избора на изпълнител ще бъде сключен договор за услуга с него и цялата документацията от проведената поръчка ще бъде изпратена за последващ контрол от УО. Разработването на стратегическия документ ще се осъществи при спазване принципа на партньорство. Избраната фирма изпълнител ще има ангажимента да организира и проведе обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, както и да вземе предвид мненията и препоръките, изразени по повод изготвянето на документа. Разработените документи ще бъдат представени за одобрение от Общински съвет на Община Пловдив.
Дейност 3: Разработване на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив (2014-2019) и разработване на Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на същата Ще бъде разработена Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, която да подпомага работата на експертите в Община Пловдив да работят за икономическото, културното и социалното развитие на общината, съхранявайки компонентите на околната среда и ограничавайки факторите на отрицателно въздействие върху тях. Ще бъдат идентифицирани и анализирани проблемите в областта на околната среда на територията на общината, ще се установят причините за тях и ще се предложат решения и действия за тяхното преодоляване. Ще бъде разработена Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата за опазване на околната среда като инструмент, целящ прилагането на целите с най-висок приоритет, за които е определена необходимостта от достигане на норми. Осъществяването на заложената дейност ще бъде възложено на фирма изпълнител, като изборът й ще бъде направен в съответствие със разпоредбите на ЗОП. Изготвянето на тръжната документация за обществената поръчка ще бъде направено от служители на общинската администрация – юристи и специалисти в областта на екологията. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще бъде проведена в пълно съответствие с принципите на публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. При провеждане на процедурата ще бъдат спазени и изискванията на УО на ОПАК. След избора на изпълнител ще бъде сключен договор за услуга с него и цялата документацията от проведената поръчка ще бъде изпратена за последващ контрол от УО. Разработването на стратегическия документ ще се осъществи при спазване принципа на партньорство. Избраната фирма изпълнител ще има ангажимента да организира и проведе обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, както и да вземе в предвид мненията и препоръките изразени по повод изготвянето на документа. Обединяването на усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината е решаващ за постигане на генералната цел при използване на оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми. Разработените документи ще бъдат представени за одобрение от Общински съвет на Община Пловдив. Реализирането на тази дейност ще допринесе за постигане на основната цел на настоящата процедура, а именно: „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики”. Методиката за проследяване изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив се явява механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на водената общинска политика в областта на екологията. Чрез разработената програма ще се повиши качеството на водената политика на местно ниво в сферата на опазването на околната среда.
Дейност 4: Разработване на Програма на управление на отпадъците на територията на Община Пловдив (2014-2019) и разработване на Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на същата Ще бъде разработена Програма за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, целяща разписване на мерки и дейности, с изпълнението на които ще се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Същите трябва да бъдат съобразени с приоритетния ред при управлението на отпадъците: предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване или обезвреждане. Програмата за управление на отпадъците има за цел да създаде интегрирана рамка за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. Ще бъде разработена Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата за управление на отпадъците, която цели постигане на ефективност при планиране изпълнението на годишните задачи и своевременно отчитане на осигурените финансови и човешки ресурси за изпълнение на мерките и дейностите от програмата за управление на отпадъците. По този начин ще се гарантира навременното изпълнение на дейностите в програмата и ще се осигури постигане на единност при отчитането на данните по специфичните отпадъчни потоци и постигнатите резултати. Осъществяването на заложената дейност ще бъде възложено на фирма изпълнител, като изборът й ще бъде направен в съответствие със разпоредбите на ЗОП. Изготвянето на тръжната документация за обществената поръчка ще бъде направено от служители на общинската администрация – юристи и специалисти в областта на управлението на отпадъците. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще бъде проведена в пълно съответствие с принципите на публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. При провеждане на процедурата ще бъдат спазени и изискванията на УО на ОПАК. След избора на изпълнител ще бъде сключен договор за услуга с него и цялата документацията от проведената поръчка ще бъде изпратена за последващ контрол от УО. Разработването на стратегическия документ ще се осъществи при спазване принципа на партньорство. Избраната фирма изпълнител ще има ангажимента да организира и проведе обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, както и да вземе в предвид мненията и препоръките изразени по повод изготвянето на документа. Обединяването на усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината е решаващ за постигане на генералната цел при използване на оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми. Разработените документи ще бъдат представени за одобрение от Общински съвет на Община Пловдив. Реализирането на тази дейност ще допринесе за постигане на основната цел на настоящата процедура, а именно: „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики”. Методиката за проследяване изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив се явява механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на водената общинска политика в областта на управлението на отпадъците. Чрез разработената програма ще се повиши качеството на водената политика на местно ниво в съответната област.
Дейност 5:Информация и публичност на проекта Дейността цели цялостно популяризиране на проекта и реализирането му с финансовия принос на Европейския социален фонд на ЕС чрез ОП „Административен капацитет”. Чрез изпълнението на дейността ще се информира широката общественост за целите на проекта, както и очакваните резултати, респективно постигнатите такива след успешното му изпълнение. Дейността ще бъде изпълнявана през цялата продължителност на проекта. За реализирането й ще бъдат проведени две пресконференции – встъпителна и заключителна и ще бъдат изработени и разпространени информационни материали (брошури и плакати). Екипът за организация и управление на проекта ще подготви информацията за проекта, която ще бъде отпечатана върху информационните материали. Оформянето и отпечатването на брошурите и плакатите ще бъде възложено по реда и условията на българското законодателство - съгласно ЗОП, на фирма изпълнител. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, по отношение на изискванията за информация и публичност на изпълнявания проект. Обществеността ще бъде информирана и чрез местните и регионални медии за стартирането и реализацията на проекта, чрез изявления в медиите. При изпълнението на дейността стриктно ще бъдат спазвани указанията на УО на ОПАК, относно осигуряването на информация и публичност на проектите. Чрез изпълнението на тази дейност ще се представи информация на широката общественост и ще се осигури публичност на изпълнявания проект, което е предпоставка за осъществяване на граждански контрол върху провежданите политики в сферата на културата и на околната среда. Обществото ще бъде информирано, че проектът се изпълнява по ОП „Административен капацитет” и е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Дейността ще популяризира резултатите от проекта и ще осигури прозрачност на неговото изпълнение. Чрез реализирането на мерките за информация и публичност всички заинтересовани лица и организации ще имат възможността да се запознаят с целите и заложените в проекта дейности, както и сроковете за изпълнението им. Ще бъдат представени резултатите от извършените в рамките на проекта дейности. Информационните материали /брошури и плакати/, публикациите в електронните медии и пресата, както и поведените пресконференции ще допринесат за запознаване на обществеността с дейностите по проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БТ-Инженеринг" ЕООД
"Културекспертен Др. Шайт" ГмБХ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 194 BGN
Общ бюджет: 70 347 BGN
БФП: 70 347 BGN
Общо изплатени средства: 70 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 439 BGN
2015 54 908 BGN
70 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 123 BGN
2015 46 672 BGN
59 795 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 316 BGN
2015 8 236 BGN
10 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 3 (Д) Разработена Културна стратегия на Община Пловдив.
Индикатор 4 (Д) Разработена Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на културната стратегия
Индикатор 5 (Д) Разработена Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив
Индикатор 6 (Д) Разработена Методика за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата.
Индикатор 7 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) Разработени и разпространени брошури
Индикатор 9 (Д) Разработени и разпространени плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз