Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0177-C0001
Номер на проект: 13-13-176
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020година
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка на местно ниво за успешно прилагане на политики в следващия програмен период , чрез разработване на Междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 г. и Общински план за развитие 2014-2020 г. в община Белово
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от 1 на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Дейност 2 - Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител „тръжни процедури”. Администрацията на Община Белово в партньорство с екипа за управление на проекта ще подготви методология за неговия избор и ще проведе процедурата. Документацията по тръжните процедури (Дейност 3 Проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Белово; Дейност 4 Провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Белово и разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.; Дейност 5 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Белово; Дейност 6 - Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол и Дейност 7 - Дейности за информираност и публичност) ще бъде изготвена от външния изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители по съответните процедури ще се провеждат от администрацията на Община Белово. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Дейност 3 - Проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Белово Проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Белово ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на Закона за Обществените поръчки с участието на работна група определена със Заповед на кмета на общината. В рамките на тази дейност ще бъде извършено проучване на икономическите и социални характеристики на територията на Община Белово. Целта на това проучване е да се създаде актуален социално-икономически и демографски профил на Община Белово – информация необходима при изготвяне на SWOT анализ. Ще бъде извършена оценка на въздействието от изпълнението на стратегии и програми за развитие на Община Белово. Ще бъде внедрена добра практика по извършване на оценка на въздействието на ниво „община”
Дейност 4 - Провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Белово и разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. Провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Белово и разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на Закона за Обществените поръчки с участието на работна група определена със Заповед на кмета на общината. Резултатите от междинната оценка и отправените препоръки ще намерят приложение в разработката на новия план за развитие на общината за периода 2014-2020г. След изготвяне на проект на план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020г. същият ще бъде обсъждан пред заинтересованите лица: служители на общината, общински съветници - 13 броя. Отправените препоръки за промяна ще намерят отражение в окончателният вариант на общинският план за развитие преди неговото одобрение.
Дейност 5 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Белово Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Белово ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на Закона за Обществените поръчки. Разработените и въведени правила и методики ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработения Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020г. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с акт на общинския съвет. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от община Белово при последващо стратегическо планиране или оценка на изпълнението на стратегически документи и политики.
Дейност 6 - Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол ще бъде извършвана от външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на Закона за Обществените поръчки. Тя е естествено продължение изпълнението на Дейност 5 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Белово, като с резултатите от дейността: разработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в общината ще бъдат запознати всички заинтересованите лица. В рамките на дейността се предвижда да се извършат 2 бр. двудневни семинари за запознаване на заинтересованите лица с въведените правила и методики за мониторинг и контрол.
Дейност 7 - Дейности за информираност и публичност Дейности за информация и публичност ще бъде извършвана от външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: 7.1) Провеждане на встъпителна пресконференция, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; 7.2) Провеждане на заключителна пресконференция към края на проекта представяща постигнатите резултати от изпълнението му; 7.3) Отпечатване на информационни брошури; 7.4) Информационна табела; 7.5) Банери за конферентна зала 7.6) Публикуване на прессъобщения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Би Ен Ай Студио" ООД
"Макбул - ИС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 966 BGN
Общ бюджет: 25 460 BGN
БФП: 25 460 BGN
Общо изплатени средства: 25 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 393 BGN
2015 10 067 BGN
25 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 084 BGN
2015 8 557 BGN
21 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 309 BGN
2015 1 510 BGN
3 819 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Създаден проектен екип
Индикатор 5 (Д) По дейност 1:Сформиран екип от 4 позиции
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Създадени правила за работа и актуализиран график на дейностите
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Избор изпълнител за подготовка на тръжна документация по ЗОП
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Изготвен доклад за социално-икономически и демографски профил на Община Белово;
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Извършен SWOT анализ
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Изготвена оценка за въздействието от изпълнението на стратегии и програми за развитие на Община Белово
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Внедрена добра практика по извършване на оценка на въздействието на ниво „община”
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Доклад за извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Белово с оглед разработване на Общински план за развитие 2014-2020г.
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Доклад с разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от Община Белово
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Проведени съпътстващи обучения (двудневни до 30 човека)
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Обучени представители на общинската администрация
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 7: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 22 (Д) По дейност 7: Информационни брошури
Индикатор 23 (Д) По дейност 7: Информационна табела
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: Банер за конферентна зала
Индикатор 25 (Д) По дейност 7: Публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз