Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: С реализацията на проекта Община Долни Дъбник ще създаде условия за интегрирано управление на водите в района в интерес на обществото и опазване на здравето на населението, както и за изпълнението на международни споразумения, по които Република България е страна.
Дейности: Дейност 1: Прединвестиционни проучвания, проектиране и изготвяне на идейни проекти за ПСОВ, канализационни колектори, канализационни мрежи на гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник и изготвяне на работни проекти за ПСОВ, канализ В резултат на дейността ще бъдат разработени и предоставени на бенефициента прединвестиционни проучвания и идейни проекти в минимум два варианта за ПСОВ, канализационни колектори, канализационни мрежи на гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник, които след разглеждане и утвърждаване от страна на бенефициента на оптималния вариант, същия ще бъде изготвен във фаза работно проектиране. На бенефициента ще бъдат предоставени и работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Горни Дъбник и работен проект за реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа на гр. Долни Дъбник. Всеки проект ще бъде комплектуван с подробни количествено-стойностни сметки.
Дейност 2: Изготвяне на комплексни доклади, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ за проектите по дейност 1. В резултат на дейността ще бъдат съгласувани готовите проекти и ще бъдат издадени необходимите Решения/Разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ; ще бъдат съгласувани проектите за издаване на разрешение за строеж.
Дейност 3:Изготвяне на финансово-икономически анализи и попълване на формулярите за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изготвяне на технически специфик Ще бъдат изготвени 4 бр. финансови и икономически анализи, включително анализ на разходите и ползите от проекта; ще бъдат подготвени технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, в обем и брой съгласно спецификата на отделните обекти; ще бъдат попълнени 4 бр. формуляри за кандидатстване за финансиране на бъдещите инвестиционни проекти.
Дейност 4:Изготвяне на доклад от одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител. Ще бъде изготвен доклад от одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител, който да удостоверява, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Дейност 5: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта. Ще бъде проведена информационна кампания, която ще има за цел да запознае обществеността с целите и задачите на проекта, както и с постигнатите резултати при завършването му. Кампанията ще бъде организирана и реализирана самостоятелно от Община Долни Дъбник, поради което за тази дейност няма да се обявява процедура по ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 159 650 BGN
Общ бюджет: 1 085 633 BGN
БФП: 1 085 633 BGN
Общо изплатени средства: 1 085 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 085 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 725 882 BGN
2010 26 975 BGN
2011 332 775 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 085 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 868 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 580 706 BGN
2010 21 580 BGN
2011 266 220 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
868 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 217 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 145 176 BGN
2010 5 395 BGN
2011 66 555 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 127 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз