Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0634-C0001
Номер на проект: ESF-2101-08-09001
Наименование: Новият профил на кооперацията - новият профил на кооператорите
Бенефициент: Кооперация "Златен лист"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 01.11.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в човешкия капитал на Кооперация "Златен лист" изразено в организацията и осъществяването на системата от предвидени дейности за преквалификация на работещите до постигане на европейско конвергентно ниво, доказано с валидно удостоверение за квалификационна степен на основата на положен държавен изпит.
Дейности: Създаване на организационни предпоставки и условия за успишно изпълненине на проекта и неговото стартиране Сфорниране на управленски екип и разпределение на задачите и отговорностите
Визуализация на проекта, чрез: -нагледни материали -пресконференции -текущи материали Провеждане на 2 пресконфиринции;текущо отразяване в местните и централни медии за изпълнението на проекта; изработване на информационно табло за проекта
Начална подготовка и организация на учебния процес Подготовка на учебния процес - разработена учебна програма и график;
Обучение по ПК по профисията "техник в лозарството" на 35 лица Обучение на 35 лица разпределени в 2 групи по професията "техник в лозарството"
Организация и провеждане на изпитите и издаване на Удостоверения Полагане на изпит по теория и практика
Затвърждаване на знания, опит и умения чрез консултации и наставничество Затвърждаване на знания, опит и умения чрез консултации и наставничество
Текущо поетапно отчитане на изпълнението Извършване на текущ мониторинг на изпълнението на проекта
Окончателно отчитане на проекта Представяне на окончателен доклад /финансов и технически/ за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 332 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 запазване на заетостта 1год. след приключване на договора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз