Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0090-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/034-01
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр.Сливница , филиал Горна махала, филилал Център, ОУ "Иван Вазов" с.Алдимировци и ЦДГ с.Алдимировци
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Сливница
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение е да осигури високо ниво на енергийна ефективност в ключови обекти на общинска образователна инфраструктура, като допринесе за подобряване на здравословната среда и качеството на образователните институции в гр. Сливница.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2 (дейността се извършва 1,2,3,5,6,12,13,16,17,23 и 24 м.) Информация и публичност
Дейност 3 (дейността се извършва 3,4,5,6,9,13,17,21,22,23 и 24 м.) Одит на проекта
Дейност 4 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 5 (дейността се извършва от 3 до 22 м, без 14 и 15 м. ) Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на община. Сливница”
Дейност 6 Авторски и строителен надзор
Дейност 7 Осигуряване на устойчивост на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 483 676 BGN
Общ бюджет: 359 447 BGN
БФП: 331 945 BGN
Общо изплатени средства: 282 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 894 BGN
2013 138 260 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 894 BGN
2013 138 260 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 27 671 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 ##*Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно
Индикатор 6 $$#&^% Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз