Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131079776 "Компания за международни конгреси" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, Община Столична, район Красно село, ул. „Пирински проход” № 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз BG051PO002-1.3.02-0004-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра BG161PO001-4.2.01-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея BG161PO001-5.3.01-0022-C0001
Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване BG051PO002-2.4.02-0002-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
Заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." за 2009 г., 2010 г. до май/юни 2011 г. BG161PO005-4.0.01-0027-C0001
Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода март 2010 г. – декември 2013 г. BG161PO004-5.0.01-0042-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги BG051PO002-3.1.03-0002-C0001
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата. BG161PO002-1.4.01-0009-C0001
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Управление за ефективно професионално образование BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления BG051PO002-2.4.05-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Включващо обучение BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги BG051PO002-2.2.06-0001-C0001
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" BG051PO001-4.2.06-0001-C0001
НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР BG051PO002-2.2.07-0188-C0001
Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца BG051PO001-7.0.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз