Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200260808 Евростарт 2008" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София,ул."Житница",бл.1,вх.Б,ет.1,ап.14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на коучинга като метод за развитие, управление и равнопоставеност на човешкия ресурс 19.04.2013 236 819 236 819 0 236 818 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера” BG161PO001-1.4.04-0011-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче", град Перущица BG161PO001-4.1.03-0038-C0001
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
"Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър" BG161PO001-4.1.04-0036-C0001
Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанизираната територия на село Сливенци – Іви етап BG161PO001-1.4.06-0009-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. BG161PO001-3.1.03-0020-C0001
"Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец" BG161PO005-1.0.06-0007-C0001
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа BG161PO001-4.1.03-0071-C0001
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак BG161PO001-4.1.04-0040-C0001
"Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения" BG161PO001-4.1.04-0043-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик BG161PO001-4.1.03-0060-C0001
Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин BG161PO001-3.2.02-0005-C0001
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Искър BG051PO002-1.3.07-0059-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово BG051PO002-1.3.07-0091-C0001
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА И РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА ИСКЪР BG051PO002-1.1.07-0009-C0001
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков BG051PO002-1.3.07-0092-C0001
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в Oбщина Tрън BG051PO002-1.3.07-0110-C0001
Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в община Белене BG051PO002-1.3.07-0170-C0001
„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик” BG161PO001-5.3.03-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз