Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200242286 "БИМ Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. "Стрелбище" бл.88 вх. Б, ет.6, ап. / район Средец, бул. „Васил Левски” № 1, вх.А, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” BG161PO001-1.1.01-0056-C0001
Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма BG161PO001-4.2.01-0028-C0001
Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна. BG161PO001-1.1.07-0013-C0001
„Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. BG161PO004-5.0.01-0054-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
"Балчик - сцена на изкуствата" BG161PO001-1.1.10-0051-C0001
"Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и непоторимостта на Община Карлово" BG161PO001-1.1.10-0040-C0001
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" BG161PO005-1.0.07-0016-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001
Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област BG161PO001-3.1.03-0022-C0001
"Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец" BG161PO005-1.0.06-0007-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001
«Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ BG161PO001-1.1.11-0062-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-1.1.04-0042-C0001
“Oрганизация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на Aгенция “Пътна инфраструктура” BG161PO004-5.0.01-0089-C0001
„Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG161PO002-1.2.01-0012-C0001
Съвременна и ефективна администрацията на община Малко Търново BG051PO002-1.1.07-0015-C0001
Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав BG051PO002-1.3.07-0160-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз