Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 822134102 ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Киселец" № 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик BG161PO001-1.4.02-0014-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии" BG161PO001-1.1.07-0020-C0001
Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода BG051PO001-5.2.06-0253-C0001
Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност BG161PO003-2.1.08-0475-C0001
"Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" BG161PO001-1.4.07-0036-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" BG161PO005-1.0.07-0016-C0001
Технологична модернизация на 'Холдинг Кимкооп Трейдинг" ООД" BG161PO003-2.1.11-0002-C0001
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Астроида"ООД BG051PO001-2.3.02-0004-C0001
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация BG051PO002-1.1.04-0039-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера. BG051PO002-2.2.08-0170-C0001
„Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите” BG051PO002-2.2.08-0152-C0001
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот BG161PO001-1.4.09-0035-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в областна администрация Пазарджик BG051PO002-2.2.09-0034-C0001
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” BG161PO001-1.4.09-0002-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Беллопринт” ООД чрез обновление на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.13-0162-C0001
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик BG161PO001-5.3.02-0024-C0001
"Квалификация - шанс за развитие" BG051PO001-1.1.13-0502-C0001
Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики BG051PO002-1.3.07-0076-C0001
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик BG051PO002-1.3.07-0056-C0001
ХОРИЗОНТ 2020 BG051PO002-2.2.15-0125-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз