Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ул."Христо Татарчев" 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера BG161PO001-1.1.01-0050-C0001
“Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан” BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
УЧИЛИЩНИ КЛУБОВЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО" BG051PO001-4.2.03-0272-C0001
„Общинска ученическа спортна олимпиада” BG051PO001-4.2.03-1184-C0001
Социално включване BG051PO001-5.2.07-0267-C0001
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Сапарева баня BG051PO001-5.2.07-0217-C0001
"Аз мога повече" BG051PO001-2.1.14-0001-C0001
"Пътят на единението в Еленско" BG051PO001-4.1.03-0349-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Протегната ръка BG051PO001-4.1.04-0140-C0001
Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград BG161PO001-1.1.11-0001-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград BG161PO001-1.1.11-0005-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе BG161PO001-1.1.11-0008-C0001
Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат BG161PO001-1.1.11-0011-C0001
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” BG161PO001-1.1.11-0015-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик BG161PO001-1.1.11-0031-C0001
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи BG161PO001-1.1.11-0044-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч BG161PO001-1.1.11-0053-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“ BG161PO001-1.1.11-0059-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ BG161PO001-1.1.11-0062-C0001
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата BG161PO001-1.1.11-0064-C0001
Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции) BG161PO001-1.1.11-0065-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0066-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
Програма "Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда : от дизайн до иновации" BG051PO001-3.3.06-0050-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София BG051PO001-4.3.04-0024-C0001
"Помощ в дома" BG051PO001-5.1.04-0200-C0001
„НЕ СТЕ САМИ” BG051PO001-5.1.04-0195-C0001
Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение на НБУ BG051PO001-4.3.04-0037-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" BG051PO001-3.3.06-0060-C0001
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз