Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127529000 СНИК ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Шумен, бул. „Симеон Велики” № 67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие BG161PO001-4.1.01-0033-C0001
„Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“ BG161PO001-4.1.01-0019-C0001
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица BG161PO001-4.1.01-0024-C0001
Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Ален Мак” с. Вълнари BG161PO001-4.1.01-0021-C0001
Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155 BG161PO001-2.1.02-0007-C0001
Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих BG161PO001-4.1.01-0060-C0001
Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение BG161PO001-1.1.01-0038-C0001
Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен BG161PO001-1.4.05-0052-C0001
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен BG161PO001-1.4.06-0022-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз