Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831716285 Грант Торнтон ООД -
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, гр. София, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци BG161PO005-1.0.02-0032-C0001
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново BG161PO005-1.0.02-0058-C0001
С КРИНИНГ, П РОФИЛАКТИКА И Р ЕАЛНА И НФОРМИРАНОСТ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ! BG051PO001-5.3.02-0001-C0001
УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС BG161PO001-1.4.03-0019-C0001
"Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет" BG161PO003-2.1.04-0429-C0001
Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с бенефициенти - дирекции "КПОС", "ФЕСОС", и "ВО" в Министерството на околната среда и водите BG161PO005-4.0.01-0012-C0001
„Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” BG161PO001-1.4.02-0003-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
„Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” BG161PO001-1.4.04-0004-C0001
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.05-0047-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.4.05-0010-C0001
Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина BG161PO001-1.1.01-0103-C0001
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
"Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез" BG161PO001-2.1.01-0033-C0001
ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен BG161PO001-1.1.02-0011-C0001
Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово BG161PO001-1.1.02-0012-C0001
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик BG161PO001-1.1.02-0015-C0001
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „ Н. Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров” BG161PO001-1.1.02-0016-C0001
ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград BG161PO001-1.1.02-0014-C0001
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот BG161PO001-1.1.02-0013-C0001
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община BG161PO001-1.1.09-0032-C0001
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0039-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Любен Каравелов" община Копривщица BG161PO001-4.1.03-0094-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „ГРАФОБАЛ България” АД чрез внедряване на иновативни производствени машини” BG161PO003-2.1.07-0108-C0001
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
„Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив BG161PO001-1.1.08-0013-C0001
"Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град Попово" BG161PO005-1.0.07-0006-C0001
"Въвеждане и сертифициране на интегрирана система от международно признати стандарти за подобряване на управлението и ефективна организация на цялостната дейност" BG161PO003-2.1.08-0011-C0001
"Корекция и почистване на речното корито на р. Топлница в регулацията на град Копривщица" BG161PO001-4.1.04-0063-C0001
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община BG161PO001-1.4.06-0006-C0001
Превенция на риска от наводнения в Община Враца BG161PO001-1.4.06-0014-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София BG161PO001-1.4.07-0010-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие- устойчива Враца" BG161PO001-1.4.07-0031-C0001
По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” за периода 2011г. - 2013г. BG161PO002-1.4.01-0013-C0001
Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация BG051PO002-2.1.06-0002-C0001
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.07-0002-C0001
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Фифт дигрии" ООД на националния и международен пазар, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за създаване на мултимедийни продукти" BG161PO003-2.1.11-0049-C0001
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" BG161PO005-1.0.07-0010-C0001
Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град BG161PO001-3.1.03-0002-C0001
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони BG161PO001-3.1.03-0051-C0001
Лот 33 Път ІІI-1801-о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50 BG161PO001-2.1.01-0036-C0001
Лот 35 Път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946 BG161PO001-2.1.01-0038-C0001
Лот 32 Път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600 BG161PO001-2.1.01-0035-C0001
Лот 34 Път III-3002-Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път ІІ-13-Граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194 BG161PO001-2.1.01-0037-C0001
Лот 37 Път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253 BG161PO001-2.1.01-0039-C0001
Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 BG161PO001-2.1.01-0040-C0001
Лот 39 Път II-63 -Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89 BG161PO001-2.1.01-0041-C0001
Лот 43 Път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границта ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24 BG161PO001-2.1.01-0045-C0001
Лот 52 Път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000 BG161PO001-2.1.01-0049-C0001
Лот 45 Път ІІІ-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600 BG161PO001-2.1.01-0047-C0001
Лот 40 Път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 BG161PO001-2.1.01-0042-C0001
Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 BG161PO001-2.1.01-0043-C0001
Лот 42 Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060 BG161PO001-2.1.01-0044-C0001
Лот 44 Път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31 BG161PO001-2.1.01-0046-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" BG161PO005-1.0.07-0019-C0001
Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи BG161PO003-1.1.04-0023-C0001
"Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза" BG161PO005-3.0.09-0001-C0001
"Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея" BG161PO001-5.3.01-0062-C0001
Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0004-C0001
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца BG161PO001-1.1.12-0013-C0001
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик BG161PO001-1.1.11-0031-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица BG161PO001-4.1.03-0088-C0001
“Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” BG051PO002-2.5.01-0011-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения BG161PO001-4.1.04-0021-C0001
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово" BG161PO005-2.0.08-0001-C0001
Разширяване на дейността на "ДИР.БГ" АД чрез въвеждане на нови услуги BG161PO003-2.1.13-0152-C0001
Технологична модернизация на ОМЗ ООД BG161PO003-2.1.13-0018-C0001
Подкрепа в домашна среда за достоен живот BG051PO001-5.1.04-0042-C0001
Разработване на компютърна система за моделиране на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в производствени предприятия с дискретно производство BG161PO003-1.1.05-0281-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом BG161PO001-1.4.09-0004-C0001
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
„Повишаване капацитета на Агенция „Митници” за осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения” BG051PO002-2.2.09-0026-C0001
Лот 64 Рехабилитация на път III–2702 Владимирово – о.п. Добрич – Одринци – Ведрина – п.к. гара Оборище – Генерал Киселово – Вълчи дол – Шипско – Суворво“ от км. 17+840 до км. 24+300, област Варна BG161PO001-2.1.01-0060-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001
В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г. BG161PO001-5.3.02-0029-C0001
Въвеждане на стандартна информационнo- комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм. BG051PO002-3.2.04-0009-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии BG051PO002-2.2.13-0001-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) BG051PO002-2.2.17-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз