Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148025085 Медиа бокс ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. „Пирин” № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Интегрирано въздействие върху образователната инфраструктура на община Суворово” ЛОТ1: Възстановяване на детски творчески комплекс – УПИ – I, кв. 55 по плана на гр. Суворово; ЛОТ2: Ремонтно възстановителни работи в ОУ „Хр. Ботев” – с. Чернево" BG161PO001-4.1.01-0015-C0001
Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания) BG161PO001-4.2.01-0027-C0001
Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори BG161PO001-1.4.02-0065-C0001
Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен BG161PO001-1.4.05-0052-C0001
ВИРТУАЛНО БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ BG051PO001-5.2.06-0183-C0001
Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Белослав BG051PO001-5.2.07-0065-C0001
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово BG161PO001-4.1.04-0008-C0001
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна BG161PO001-1.4.07-0012-C0001
Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино BG161PO001-4.1.03-0034-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово BG161PO001-4.1.03-0033-C0001
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в община Белослав BG161PO001-1.1.09-0016-C0001
Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" BG161PO005-1.0.06-0045-C0001
Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността Община Бяла BG051PO002-1.1.04-0057-C0001
Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване BG051PO001-5.1.04-0111-C0001
„Помощ в дома – другото семейство“ BG051PO001-5.1.04-0191-C0001
Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” BG051PO001-5.1.04-0166-C0001
Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението BG051PO002-1.3.07-0140-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД" BG161PO003-2.3.02-0170-C0001
Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла BG051PO002-2.2.15-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз