Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 824124548 Кимтекс ЛС ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен Гр. Плевен, ул. „Русе” № 8а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица BG161PO001-4.1.01-0006-C0001
Ремонт и подмяна на оборудване на ОУ „Отец Паисий”, с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново BG161PO001-4.1.01-0055-C0001
Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра BG161PO001-2.1.02-0023-C0001
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич BG161PO001-1.1.01-0089-C0001
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен BG161PO001-1.4.05-0029-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0039-C0001
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Парад на изкуствата - Силистра BG161PO001-1.1.10-0004-C0001
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ BG161PO001-1.1.11-0062-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора BG161PO001-1.1.08-0026-C0001
МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово BG161PO001-1.1.08-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз