Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Лозенец, ул. „Златен Рог” №12, ет.3, офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града- Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора BG161PO001-1.4.01-0002-C0001
“Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас” BG161PO001-2.1.02-0037-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
„Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” BG161PO001-1.4.02-0041-C0001
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001
Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца BG161PO005-1.0.02-0065-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І ” BG161PO001-1.4.04-0005-C0001
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски" BG161PO001-1.4.05-0034-C0001
Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен BG051PO001-5.2.06-0194-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от град Казанлък BG161PO001-1.1.09-0037-C0001
"Технологична модернизация на "Агрия"АД BG161PO003-2.1.06-0198-C0001
МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.04-0006-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието. BG161PO003-2.1.07-0073-C0001
Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград BG161PO001-1.4.06-0035-C0001
"Интегриран план за градско развитие на Пловдив" BG161PO001-1.4.07-0034-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 BG161PO001-1.4.07-0015-C0001
Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич BG161PO001-1.4.07-0016-C0001
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще BG161PO001-1.1.10-0032-C0001
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" BG161PO001-1.1.10-0016-C0001
Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление BG051PO002-1.3.05-0001-C0001
Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик BG161PO001-1.1.10-0021-C0001
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление" BG051PO002-3.1.07-0001-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001
Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе BG161PO001-1.1.11-0008-C0001
ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO001-1.1.12-0014-C0001
Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Нидерландия BG051PO002-2.5.01-0028-C0001
Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград BG161PO005-1.0.06-0035-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001
Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир" BG161PO005-3.0.11-0009-C0001
одобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково BG161PO005-1.0.06-0036-C0001
НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР BG051PO002-2.2.07-0188-C0001
Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол BG161PO001-2.1.01-0058-C0001
Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца BG161PO001-2.1.01-0057-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" BG161PO001-1.1.05-0024-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” BG161PO001-1.4.09-0008-C0001
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм BG161PO001-1.4.09-0014-C0001
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства BG161PO001-1.4.09-0023-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период" BG161PO001-5.3.02-0022-C0001
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик BG161PO001-5.3.02-0024-C0001
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001
Модернизиране на отделение по лъчелечение на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" - Варна ЕООД BG161PO001-1.1.12-0020-C0001
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт BG051PO002-3.3.07-0002-C0001
Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0028-C0001
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация BG051PO002-3.1.08-0023-C0001
Внедряване на решение за предоставяне от МВР на електронни административни услуги, генериращи приходи от такси BG051PO002-3.1.09-0003-C0001
"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна" BG161PO001-1.2.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз