Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040201751 "Каммартон България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Илиенско шосе" 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.05-0036-C0001
"Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
"Технологична модернизация и подобрен мениджмънт в "ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0347-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Платеник" ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2008 и модернизация на работния процес" BG161PO003-2.1.08-0001-C0001
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001
Въвеждане в редовно производство на огнеупорни сейфове с бетонова смес с иновативен състав BG161PO003-1.1.04-0001-C0001
"Оптимизиране организацията на трудовия процес и посигане на висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд в Ломско пиво АД" BG051PO001-2.3.02-0224-C0001
Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ-М АД BG051PO001-2.3.02-0215-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разнообразяване на производствената дейност BG161PO003-2.1.13-0308-C0001
Технологична модернизация и разширяване на дейността на ''МАТ'' ООД гр. Разград BG161PO003-2.1.13-0366-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
"Фирмената политика за осигуряване на ЗБУТ - елемент от ценностната система на управлението на "Кераминжинеринг" АД" BG051PO001-2.3.02-0112-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Ромпетрол България " АД BG051PO001-2.3.02-0136-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
Подобряване на условията на труд и здравен статус в "Керам Комерс" ООД BG051PO001-2.3.02-0181-C0001
Подобряване условията на труд във ВИТО 95 ООД BG051PO001-2.3.02-0198-C0001
Подобряване условията на труд във фирма "Кан Учтетехспорт България" ООД, чрез извършване на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност, внедряване на аспирационна система и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества BG051PO001-2.3.02-0404-C0001
Подобряване условията на труд и безопасността му в "ХИММАШ" АД BG051PO001-2.3.02-0196-C0001
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001
Подобряване на професионалния и здравния статус на работещите в "Металик" АД, чрез реализиране на дейности за подобряване на условията на труд в дружеството BG051PO001-2.3.02-0206-C0001
Успешен бизнес в безопасна среда BG051PO001-2.3.02-0333-C0001
Подобряване на условията и организацията на труда в Кордеел България ЕАД BG051PO001-2.3.02-0376-C0001
Внедряване на иновативен продукт в производството на пътни знаци в „Зебра” ООД BG161PO003-1.1.04-0086-C0001
Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания BG161PO003-2.3.02-0004-C0001
Закупуване на нови машини и оборудване с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта на "ВМ Конструкт ООД" BG161PO003-2.3.02-0006-C0001
"Осигуряване на безопасни условия на труд в "Строител" ООД" BG051PO001-2.3.03-0078-C0001
"Повишаване на производителността, подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Завод за пружини" АД" BG051PO001-2.3.03-0171-C0001
Подобряване условията на труд в ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" чрез повишаване на качеството на работната среда BG051PO001-2.3.03-0292-C0001
"Създаване на подобрени условия на труд в предприятие "ЛЕС КОМЕРС 94" ЕООД " BG051PO001-2.3.03-0512-C0001
Стратегически мерки за подобряване условията на труд в Ташев Транс ЕООД BG051PO001-2.3.03-0287-C0001
"Нови стандарти за безопасен труд и организация на работа в "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1071-C0001
"Подобряване условията на труд в Пиринпласт" АД" BG051PO001-2.3.03-0184-C0001
"Подобряване на условията на труд във "ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД, чрез закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло и обособяване на зона за боядисване" BG051PO001-2.3.03-0265-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Агроконсулт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0170-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в ЦЕНТРОМЕТ АД BG051PO001-2.3.03-0281-C0001
"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда" BG051PO001-2.3.03-0681-C0001
Подобряване условията на работа в Холсим България АД BG051PO001-2.3.03-0277-C0001
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
"Подобряване на условията на труд и повишаване ефективността на производство в "Елпром Зем" АД" BG051PO001-2.3.03-0650-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-0592-C0001
"Безопасен труд и безопасна работна среда в "РОЕ България ООД" BG051PO001-2.3.03-0827-C0001
"Подобряване на условията на труд в "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД" BG051PO001-2.3.03-0744-C0001
Труд и безопасност във фирма Тисина BG051PO001-2.3.03-1076-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Кристиан-Нейко-90" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0734-C0001
""ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД - с грижа за всеки работник" BG051PO001-2.3.03-1129-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на Пирин Спринг АД BG161PO003-2.3.02-0033-C0001
"Ново работно място за строители" BG051PO001-1.1.13-0380-C0001
Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България BG161PO003-1.2.04-0031-C0001
"Създаване на нови работни места във фирма "Старт" АД BG051PO001-1.1.13-0195-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Еврофорест ММО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0277-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятие "СЕЛТ" ООД"" BG161PO003-2.3.02-0400-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз