Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София ГР.СОФИЯ 1404 , Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ.258, ВХ.Г,ет. 3,ап. 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Отваряне на европейски пазари чрез внедряване на международни стандарти 01.06.2011 174 944 129 459 46 779 129 459 12,00 Приключен
Внедряване на полезен модел за технологична линия за производство на строителни и други смеси 21.12.2013 0 0 222 600 0 17,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001
Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората BG051PO002-1.4.02-0007-C0001
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
Инвестиция в човешки капитал от Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД BG051PO001-2.1.02-0532-C0001
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.07-0028-C0001
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" BG161PO001-1.1.10-0016-C0001
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001
Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда село Търнава- община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.11-0045-C0001
„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир" BG161PO005-1.0.06-0009-C0001
"Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина" BG161PO005-1.0.06-0021-C0001
Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив BG161PO001-1.5.03-0001-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ BG051PO002-1.1.04-0047-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА В ДОМА – БЯЛА СЛАТИНА BG051PO001-5.1.04-0202-C0001
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност BG051PO002-1.1.06-0001-C0001
„Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“ BG161PO001-3.2.03-0017-C0001
Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда BG051PO001-7.0.07-0060-C0001
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0069-C0001
"Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково " BG161PO001-5.3.02-0018-C0001
Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав BG051PO002-1.3.07-0160-C0001
на път-инвенстиция в едно по-добро бъдеще BG051PO001-2.2.03-0316-C0001
Инвестиция в капацитет – успешна община BG051PO002-2.2.15-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз