Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120044628 "ПРОФИТ" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян 4700, ул."Хан Аспарух" 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД 01.06.2011 170 236 127 488 45 239 127 488 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи BG161PO001-1.4.02-0045-C0001
„Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” BG161PO001-1.1.01-0116-C0001
Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито BG161PO001-4.1.04-0033-C0001
“Инвестиции в нови хоризонти – внедряване на Интегрирана система за управление и закупуване на специализиран софтуер за оптимизиране на процесите в предприятието” BG161PO003-2.1.08-0282-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе BG161PO001-1.4.07-0002-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.4.07-0007-C0001
"Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация" BG161PO005-1.0.07-0009-C0001
"Родопи фест" BG161PO001-1.1.10-0057-C0001
"Културна мозайка "Неврокопски панаир"" BG161PO001-1.1.10-0035-C0001
Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 / BG161PO001-2.1.02-0027-C0001
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра BG051PO002-1.3.04-0008-C0001
"Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян" BG161PO005-3.0.07-0010-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен BG161PO001-1.1.12-0010-C0001
Безопасни условия на труд в "ДИНА КОМЕРС" ООД BG051PO001-2.3.02-0066-C0001
Корените на България BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград BG161PO001-4.1.05-0013-C0001
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” BG161PO001-1.4.09-0017-C0001
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград BG161PO001-5.3.03-0025-C0001
Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици" BG051PO002-3.2.04-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз