Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030003194 "АКСИОР" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Александър Жендов" 6, ет.7
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентноспособността на Аксиор ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO 27001 01.06.2011 153 875 115 406 39 861 115 406 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление BG051PO002-3.1.02-0031-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
Компютърни интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания BG051PO001-3.3.04-0011-C0001
Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа BG161PO003-2.1.06-0265-C0001
Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо- оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на ус BG051PO002-3.1.04-0001-C0001
Технологично развитие на "Балкан сървис"ООД чрез разширяване на портфолиото от изделия(ERP)продукти BG161PO003-2.1.11-0116-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
X3 International – иновативно средство за финансов анализ BG161PO003-1.1.04-0010-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на СД „БОКАЛ-С-БОКОВ И СИЕ” чрез внедряване на ERP система BG161PO003-2.1.12-0670-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
Технологична модернизация в "Интерконсулт България" ООД BG161PO003-2.1.13-0205-C0001
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Фадата" АД BG161PO003-2.1.13-0254-C0001
Внедряване на нова технология в РАД Група КТ BG161PO003-2.1.13-0180-C0001
"Придобиване на нова специалност - предпоставка за професионално развитие на персонала от "АДТ - България" АД" BG051PO001-2.1.16-0135-C0001
Внедряване на иновативна услуга за мобилна дистрибуция на такси поръчки BG161PO003-1.1.03-0063-C0001
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт BG051PO002-3.3.07-0002-C0001
Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици" BG051PO002-3.2.04-0019-C0001
Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване. BG051PO002-3.2.06-0012-C0001
Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система BG051PO002-3.2.06-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз